konfiantza Bilatu konfiantza testuinguru gehiagotan

1
konfiantza > confianza (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konfiantzako giroa ezarri eta mantendu beharko du, eta familian irudi egonkorra eta iraunkorra izan beharko du, baldin diziplina anitzeko taldeak aldaketa behar dela erabakitzen ez badu. Deberá establecer y mantener un clima de confianza, siendo una figura estable y permanente en la familia, a no ser que el equipo interdisciplinar considere la necesidad del cambio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiak komunikaziozko eta konfiantzako harremana ezartzea lortuko du, eta familia horietan ezaugarri komuna den profesionalekiko eta erakundeekiko konfiantzarik gabeko jokabideak gaindituko dituzte. Consiga una relación de comunicación y confianza, superando las actitudes de desconfianza ante profesionales e instituciones, rasgo común de estas familias.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bere buruarekiko konfiantza eta segurtasuna garatzea. Desarrollar su confianza y seguridad en sí­ misma.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horretarako, bere istorioari aurre egin beharko dio eta bere bizipenaren ikuspegi globala bilatu beharko du. egoerari aurre egiteko, bere burua menderatze-lotura horretako parte dela onartu beharko du tratu txarrak ematen zituenarengandik independizatzeko eta bere buruan konfiantza lortzeko. Para ello tendrá que afrontar su propia historia en busca de una visión global de su vivencia, reconociéndose como parte activa del ví­nculo de dominación, para conseguir superarlo y hacerse independiente del maltratador, y comenzar a adquirir confianza en sí­ misma.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adin-tarte bakoitzak bere gela eduki behar du, horrela espazioa propiotzat identifikatu eta barneratu ahal izan dezaten, horrek askatasunez jokatzeko konfiantza ematen baitie. Cada grupo de edad debe contar con su propia aula, para que de esta manera puedan identificar y asimilar el espacio como propio, hecho que les da confianza para actuar libremente.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hori gerta dadin, haur horiek ez dute inoiz beren burua baztertuta ikusi behar; ez dira etiketatu behar, eta hezitzaileak, haien garapen kognitiboari egokitutako jarduera ludikoak programatuz, arrakasta sistematikoak lortuko ditu, eta, hala, segurtasuna eta konfiantza emango die, eta zertarako diren gai erakutsi. Para que esto ocurra estos pequeños no se deben sentir en ningún momento rechazados, no se les puede etiquetar, el educador a través de la programación de adecuadas actividades lúdicas que sean accesibles a su grado de desarrollo cognitivo conseguirá una serie sistemática de éxitos que dará seguridad y confianza y hará al pequeño tomar conciencia de lo que es capaz.

Materiala: Jolasaren metodologia

Programa hori haurrek beren behar eta desioen autoikaskuntzarekin eta besteen behar eta desioen ikaskuntzarekin hasten da; ondoren, beren buruarengan eta besteengan konfiantza hartzen ikasten dute, gatazkak konpontzen, erabakiak hartzen eta hainbat balio izaten, hala nola, elkarlana eta elkartasuna. Este programa comienza con un autoaprendizaje de las necesidades y deseos de los pequeños y un aprendizaje de las necesidades y deseos de los demás, pasando al aprendizaje y adquisición de confianza en ellos mismos, así­ como en el prójimo, resolución de conflictos, toma de decisiones y adquisición de valores como los de cooperación y

Materiala: Jolasaren metodologia

> "Hezkuntza-metodologiak esperientziak, jarduerak eta jolasa izango ditu oinarri, afektuzko eta konfiantzako giroan". I La metodología educativa se basará en las experiencias, las actividades y el juego, en un ambiente de afecto y confianza."

Materiala: Jolasaren metodologia

SEGURTASUNA eta KONFIANTZA eskaini behar ditu, eta bientzat ahalik eta autonomoena eta naturalena izan behar du (gorputz-mugimenduak erabiliz, elkarrizketa eten gabe). Debe inspirar SEGURIDAD y CONFIANZA y debe ser para ambos lo más autónoma (con movimientos corporales, sin cortar la conversación) y natural posible.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Kamiiren ustez, egiazko jarduera, hau da, ikaskuntzara eta ezaguerara daramana, haurraren saiakuntza praktikotik sortzen da; hark balioko dio, gero, egitura mentalen oinarri izango diren ezaguera logiko-matematikoak ziurtasun eta konfiantza handiagoz ezartzeko. Para Kamii, la verdadera actividad, la que lleva a un aprendizaje y conocimiento es la que surge de la experimentación práctica del niño y que le servirá para posteriormente establecer con mayor seguridad y confianza los conocimientos lógico-matemáticos que serán la base de sus futuras estructuras mentales.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

konfiantza > confianza (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zeinek bere emozioak ezagutu behar ditu, eta konfiantza behar dugu geure buruarengan. Hay que saber reconocer las propias emociones y tener confianza en uno mismo.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Urruntze-seinale bat da, eta esan nahi du pertsonak ez duela intimitaterik nahi, ez duela konfiantzarik sentitzen edo interes-falta duela. Es una señal de alejamiento, significa que la persona no quiere intimar, que no se siente en confianza o tiene desinterés.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Norbere buruarekiko konfiantza eta segurtasuna Auto confianza y seguridad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Segurtasun-falta, zalantza eta konfiantza-eza. Inseguridad, duda y falta de confianza

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Konfiantza eta pertsona une atsegina ari dela igarotzen. Confianza y que la persona está pasando un rato agradable.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

d)Bermea langileek erakutsitako ezagutza eta arreta eskaintzen ari diren zerbitzuari dagokionez, baita konfiantza eta sinesgarritasuna inspiratzeko haien abilezia ere. d)Garantía son los conocimientos y atención mostrados por los empleados respecto al servicio que están brindando, además de la habilidad de los mismos para inspirar confianza y credibilidad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Zuzenean behatzea. Behaketaren bidez eta trebetasun sozioprofesional egokiekin, aholkularia bezeroaren konfiantza irabazten saiatzen da. Observación directa: a través de la observación y con unas buenas habilidades socioprofesionales, el asesor busca ganarse la confianza del cliente

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak