cadena Bilatu cadena testuinguru gehiagotan

1
kate > cadena (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kate bat indar jakin baten pean egongo da beti. Una cadena está sometida siempre a una fuerza definida.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Katea haustea eta kolpeak izatea. A Rotura de la cadena y golpes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Haloiaren ordez, beste eragile itzaltzaile batzuk erabiltzen hasi dira; horien funtzionamendua printzipio berean oinarritzen da, katea haustean, alegia. Los halones están siendo sustituidos por otros agentes extintores cuyo funcionamiento se basa en el mismo principio, la rotura de la cadena.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zutik eta kateez lotuta gorde behar dira. Deben guardarse de pie y atadas con cadenas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Bertikalki egon behar dute eta kateez eutsita, eror ez daitezen. B Estar en posición vertical y sujetas por cadenas para evitar su caí­da.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

baina, kasu horretan, katea deformatu egingo litzateke. pero en ese caso la cadena se deformaría.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Katearen lotura haustean sor litezkeen istripuak saihesteko, irudian ikus daitekeen moduan kokatuko gara tiroarekiko ((r)). Para evitar los accidentes derivados de la posible rotura del amarre de la cadena, debemos colocarnos con respecto al tiro tal y como se aprecia en la figura ( (r)).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kateak lan-zama sei aldiz jasan behar du; hau da, hirurogei tonako esfortzuak jasan behar ditu. Akatsen bat izango balu, erresistentzia bera edo handiagoa duen beste bat jarriko dugu haren ordez. La cadena debe soportar seis veces la carga de trabajo; es decir, que tiene que ser una cadena que soporte esfuerzos de sesenta toneladas; si sufriese algún desperfecto, deberá ser sustituida por otra igual o de mayor resistencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kasu horretan, katea hautsi edo lotura askatu edo hautsiko balitz, pieza tirotik atzerantz irtengo litzateke, daraman norabide berean. En este caso, si la cadena se rompiese o la sujeción se soltase o rompiese, la pieza saldría hacia detrás del tiro en la misma dirección que lleva.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan egiteko, ibilgailuari modu seguruan heltzen zaio eta, ondoren, hainbat puntutatik tira eta kate batez lotu. El método de trabajo que se emplea es agarrar de forma segura el vehí­culo y, posteriormente, tirar desde diferentes puntos amarrándolos con una cadena.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2
kate > cadena (96 testuinguru)
eu testuak es testuak
ASP lengoaiaren erabilera dela-eta, kateen tratamendua oso garrantzitsua da; nahiko funtzio daude kateak maneiatzeko, eta guk erabilienak azalduko ditugu. Dado el uso del lenguaje ASP el tratamiento de cadenas es muy importante, existen bastantes funciones para el manejo de cadenas, a continuación explicaremos las más usadas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Katearen hasierako eta bukaerako zuriuneak ezabatzen ditu. Elimina los espacios iniciales y finales de una cadena.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kateko karaktereen kop. itzultzen du, ezkerretik hasita. Devuelve los num caracteres de cadena empezando por la izquierda.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPen adibidea ") i=0 hitzak=split("Hau proba da"," ") Response.Write(hitzak(0)&"") Response.Write(hitzak(1)&"") Response.Write(hitzak(2)&"") Response.Write(hitzak(3)&"") Response.Write(mid("Beste baten azpikatea itzultzen du",9,3) & "") if trim(" Katea ") = "Katea" then Response.Write("Berdinak") end if Response.Write(instr("Hitza esaldiaren baitan bilatzen du", "hitza") & "") Response.Write(replace("Arrain berde bat, belarra berdea den bezalaxe.","berdea","gorria") & "") %> Ejemplo de ASP ") i=0 palabras=split("Esto es una prueba"," ") Response.Write(palabras(0)&"") Response.Write(palabras(1)&"") Response.Write(palabras(2)&"") Response.Write(palabras(3)&"") Response.Write(mid("Devuelve una subcadena de otra",9,3) & "") if trim(" Cadena ") = "Cadena" then Response.Write("Iguales") end if Response.Write(instr("Busca la palabra dentro de la frase", "palabra") & "") Response.Write(replace("Un pez de color verde, como verde es la hierba.","verde","rojo") & "") %>

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Testu-kateak komatxo bikoitzen artean zedarritzen dira. Las cadenas de texto se delimitan entre comillas dobles.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

$txt_itzulerak testu-kate hau edukiko du: $txt_retorno contendrá la cadena de texto:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Berez, zerbitzaritik bezeroarengana (nabigatzailea) bidaltzen eta bertan gordetzen diren testu-kateak besterik ez dira cookieak; gero, nabigatzaileak cookie horiek zerbitzarira bidaltzen ditu, eta horrela bezeroa zerbitzarian identifikatzea ahalbidetzen da. Realmente las cookies no son mas que cadenas de texto que son enviadas desde el servidor al cliente (navegador) y almacenadas en este, luego el navegador envía estas cookies al servidor permitiendo así­ la identificación del cliente en el servidor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHPren adibidea "; $hitzak=split(" ","Hau proba da"); for($i=0;$hitzak[$i];$i++) echo $hitzak[$i],""; $emaitza=sprintf("8x5 = %d ",8*5); echo $emaitza,""; echo substr("Beste baten azpikatea itzultzen du",9,3),""; if (chop("Katea ") == "Katea") echo "Berdinak"; echo strpos("Bilatu hitza esaldian", "hitza"),""; echo str_replace("berdea","gorria","Arrain berde bat, belarra berdea den bezalaxe."),""; ?> ||Ejemplo de PHP "; $palabras=split(" ","Esto es una prueba"); for($i=0;$palabras[$i];$i++) echo $palabras[$i],""; $resultado=sprintf("8x5 = %d ",8*5); echo $resultado,""; echo substr("Devuelve una subcadena de otra",9,3),""; if (chop("Cadena ") == "Cadena") echo "Iguales"; echo strpos("Busca la palabra dentro de la frase", "palabra"),""; echo str_replace("verde","rojo","Un pez de color verde, como verde es la hierba."),""; ?>

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHP lengoaiaren erabilera dela-eta, kateen tratamendua oso garrantzitsua da; badaude nahiko funtzio kateak maneiatzeko, eta guk erabilienak azalduko ditugu. Dado el uso del lenguaje PHP el tratamiento de cadenas es muy importante, existen bastantes funciones para el manejo de cadenas, a continuación explicaremos las más usadas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Katearen karaktere kopurua itzultzen digu. Nos devuelve el número de carácteres de una cadena.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak