eskritura Bilatu eskritura testuinguru gehiagotan

1
eskritura > escritura (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
3. Kapitaleko zifrak dagozkien eskritura publikoek eta Akziodunen Batzar Nagusiaren nahiz Administrazio Kontseiluaren aktek babesten al dituzte? 3 ¿Están respaldadas las cifras de capital con las correspondientes escrituras públicas y actas de Juntas General de accionistas y del Consejo de Administración?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Irabazien banaketa onartzeko akordio guztiak, zein kapitalaren zabalkuntza eta murrizketak akziodunen Batzar Nagusiak adostutakoak direla egiaztatzea, eta Merkataritza Erregistroan inskribatuta egon behar duen eskritura publikoan jakinarazi dela. Que todos los acuerdos de aprobación de la distribución de beneficios, así­ como los aumentos y reducciones de capital, han sido adoptados por la Junta General de accionistas y que se han hecho constar en escritura pública que debe estar inscrita en el Registro Mercantil.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Konstituzioaren eskrituraren araberako kapital sozialaren zenbatekoa, eta hala dagokionean, kapital-zabalkuntzak eta -murrizketak, kontabilitatea, Merkataritza Erregistroa eta akten liburua erkatuta. El importe del capital social según la escritura de constitución y, en su caso, las ampliaciones y reducciones, cotejando contabilidad, Registro Mercantil y libro de actas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Merkatuan kotizatzen ez badute, bankuko dokumentu, notario-eskritura, kontratu eta abarren bidez. - Si no cotizan en el mercado, a través de documentos bancarios, escritura notarial, contratos, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eragiketa horietan enpresaren eskubideak eta bermeak ondo araututa gelditzen direla egiaztatzea, hirugarrenen aurrean fede ematen duten poliza, eskritura edo dokumentu bidez. Comprobar que en estas operaciones queden debidamente regulados los derechos y garantías de la empresa mediante otorgamiento de póliza, escritura o documento que haga fe frente a terceros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresan ezarritako barne-kontrolaren sistema egiaztatzea, horretarako ezarritako baldintzak betetzen direla baieztatzeko. Aldi horretako mugimenduak berrikusiko dira, hala nola erosketak, salmentak edota bestelako transakzioak, eta dokumentu justifikatzaileak aztertuko dira (polizak, bankuko dokumentuak, notario-eskriturak, kontratuak eta abar). Verificación del sistema de control interno establecido en la empresa, para confirmar que se han cumplido los requisitos implantados al efecto, revisando los movimientos del perí­odo, tales como las compras, ventas u otras transacciones, examinando los documentos justificativos (pólizas, documentos bancarios, escrit

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dokumentu bidezko egiaztatzea egiten da, eskritura publiko bidez (eraikin eta lurren jabetza-erregistroa), edo trafiko-erregistro bidez, enpresaren izenean egon behar duten salerosketarako faktura edo garraio-elementuei dagokienez. Verificación documental, ya sea mediante escritura pública (registro de la propiedad para los edificios y terrenos), registro de Tráfico para los elementos de transporte o factura de compraventa que deben estar a nombre de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak denboraldiko mugimenduak aztertuko ditu (gutxi badira, guztiak berrikusiko ditu, eta asko badira, laginketa bidez egiaztatuko ditu) eta ibilgetu materialaren kontuetan izandako mugimenduak (erosketak, erretiroak, trukeak, norberaren eraikuntzak eta abar), eta guztiak behar bezala baimenduta daudela egiaztatuko du. Horretarako, karguak eta ordainketak ondo kalkulatuta daudela baieztatuko du; eta guztiek dokumentu originalen El auditor realizará un análisis de los movimientos del perí­odo (si son pocos, los revisará todos y si hay muchos, comprobará por muestreo), los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado material (adquisiciones, retiros, permutas, construcciones propias, etc.), que todos estos movimientos se encuentran debidamente autorizados, verificando los cargos y abonos<

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondasunen segurtasun fisikoaren gaineko neurriak, baita dagozkien dokumentu eta eskritura orijinalen gainekoak ere. Medidas de seguridad fí­sica de los bienes, así­ como de los documentos y escrituras originales correspondientes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza