elemento estructural Bilatu elemento estructural testuinguru gehiagotan

1
egitura-elementu > elemento estructural (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez da zertan forja zulatu eta, ondorioz, abantaila gehigarri batzuk ditu: ez da inolako tresnarik erabili behar, egitura-elementuen erresistentzia murriztea saihesten da eta abar. No es necesario realizar ningún tipo de taladro en el forjado, lo que se traduce en varias ventajas añadidas, como es el no empleo de herramientas, se evita la reducción de resistencia de los elementos estructurales, etc.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Oihalak aurrez zehazturiko ainguraketa-puntuetan edo egitura-elementuetan finkatuko dira beren soka perimetraletatik, lotzeko soka ziurtatu batekin (383 eta 385. irudia). Estos paños irán atándose sucesivamente por su cuerda perimetral a los puntos de anclaje previamente determinados o a los elementos estructurales, empleando para ello, cuerda de atado certificada (fig. 383 y 385).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

egiturazko elementu > elemento estructural (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Soka perimetralak egiturazko elementuei atxikita geratu behar du, sokaren eta egituraren artean zulorik egon ez dadin; bestela, zuloetatik norbait eror liteke (383. eta 385. irudiak). La cuerda perimetral deberá quedar unida a los elementos estructurales, evitando la formación de huecos entre la cuerda perimetral y la estructura, por donde podrían producirse caí­das (fig. 383 y 385).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

eraikinaren bizitzan zehar hondatu diren eraikuntza-elementuak konpontzea (fatxadak, instalazioak, estalkiak, egiturazko elementuak, etab.); eraikinaren kanpoko edo barruko forma aldatzea, erabilera edo behar berrietara egokitzeko; lehendik dagoen eraikinari espazio berriak eranstea, dituenak egungo beharretarako egokiak ez direlako (modu orokorrean, "hedatze" deituko genieke). proceder a la reparación de elementos constructivos que han sufrido deterioros a lo largo de la vida del edificio (fachadas, instalaciones, cubiertas, elementos estructurales, etc..); modificación de la forma exterior o interior del edificio, para adaptarlo a un nuevo uso o a nuevas necesidades; añadir a la construcción existente nuevos espacios, por ser

Materiala: Proiektuak

Elementu aurrefabrikatuekin eratutako aldamioak (modulukakoak nahiz norabide anitzekoak), lurzoru naturalaren, hormigoizko zolaten, forjatuen, irtenuneen edo bestelako egiturazko elementuen gainean jarrita daudenean. Elementu horien altuerak 6 metro baino gehiagokoa izan behar du beheko bermatze-mailatik aldamioaren goiko muturreraino. Bestela, irtenuneak edo bermapuntuen arteko 8 metro bain Andamios constituidos con elementos prefabricados (tanto modulares como multidireccionales) apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros Andamios constituidos con elementos estructurales cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda de 6 metros, o dispongan de Andamios constituidos con elementos horizontales que salven vue

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan