autonomia-erkidego

1
autonomia-erkidego > comunidad autónoma (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gune horiek hainbat izen hartzen dituzte eta alde bereizgarriak dituzte, autonomia-erkidegoaren arabera: Estos puntos reciben diferentes nombres y tienen diferentes caracterí­sticas según las comunidades autónomas de las que dependan:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Autonomia-erkidegoetan emakumearen politikaren ardura duen erakunde hau dute. Honako helburu hauek ditu, besteak beste: emakumeen gizarte-egoera aztertu eta ikertzea, probintzian nahiz tokian tokiko emakumearen politika koordinatzea, aukera-berdintasuna sustatuko duten programak bultzatzeko erakundeen arteko koordinazioa egitea eta prestakuntzarako eta lan-arlora sartzeko programak egitea. Las comunidades autónomas disponen de este organismo responsable de la polí­tica de la mujer que tiene, entre otros objetivos, el estudio y la investigación de la situación social de la mujer, la coordinación de la polí­tica de la mujer tanto provincial como local, la coordinación de los diferentes organismos para la promoción de programas que promuevan la igualdad de oportunidades y la elaboración de programas de formación e inserción

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

AUTONOMIA-ERKIDEGOAK COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Osatu esku-hartze mailei lotutako taula hau eta jarri zure autonomia-erkidegoko edo bizileku duzun udalerriko adibideak. Completa la tabla siguiente relacionada con los niveles de intervención, poniendo ejemplos de tu comunidad autónoma o municipio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua nire autonomia-erkidegoan El SAD en mi Comunidad Autónoma

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Azaldu nola artikulatzen den telelaguntza-zerbitzua zure autonomia-erkidegoan edo udalerrian, nori dagoen zuzenduta eta zer-nolako abantailak dituen. Explica como se articula el servicio de teleasistencia en tu comunidad autónoma o municipio, a quien va destinado y que ventajas presenta.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kasu horietan, oinarrizko zerbitzu eta prestazio sozialak eskuratzeko eskubidea besterik ez dute (autonomia-erkidegoetako edo udaletxeetako gizarte-zerbitzuak), eta erabateko osasun-laguntza erroldatuta daudenean. En estos casos sólo tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas (servicios sociales de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos) y a la asistencia sanitaria plena si están empadronados.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Aukera ezazu programa horietako bat edo zure autonomia-erkidegoko antzekoren bat, eta eguneratuta dagoen bilatu. Elige alguno de estos programas, o uno similar de tu comunidad autónoma, averiguar si han sido actualizados a fecha de hoy.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Autonomia-erkidego guztiek udalekuak arautzen dituzten araudi bat dute, baina normalean kanpoan gelditzen dira ikasleentzat eskolek antolatzen eta irakasleek berek zuzentzen dituztenak. Todas las Comunidades Autónomas disponen de una normativa que regula las colonias, pero normalmente quedan excluidas las que son organizadas por los centros escolares para sus alumnos y dirigidas por sus mismos profesores.

Materiala: Jolasaren metodologia

Espainian autonomia-erkidegoek dituzte osasun arloko eskumenak. En España las distintas Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en materia de sanidad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

autonomia-erkidego > comunidad autónoma (112 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikuspegi politikotik, autonomia-erkidegoetara eskualdatu ziren turismo-eskumenak. Erkidego bakoitzak, beraz, bere eremurako legeak egiteko eskubidea zuen, eta horrek bi ondorio izan zituen: batetik, arau desberdin ugari lekuaren arabera, baina, bestetik, egoera eta ingurune jakinetara hobeto egokitzeko aukera. Desde el punto de vista polí­tico, se produce la transferencia de competencias a las comunidades autónomas en materia de turismo, lo que implica el derecho a legislar en el ámbito de cada una de las transferencia de competencias a las comunidades, provocando una multiplicidad de normas en el Estado, pero al mismo tiempo, una posibilidad mayor de adaptación a situaciones y entornos concretos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

d) Sartu Exceltur-en web-orrian (www.exceltur.org), eta egiaztatu ea baden zure autonomia-erkidegoari buruzko IMPACTUR txostenen bat. d) Visita la web de Exceltur, www.exceltur.org, y comprueba si hay disponible algún informe IMPACTUR referido a tu comunidad autónoma.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Autonomia-erkidego bakoitzak bere lurraldeko turismoa arautzeko eskubidea du. Cada comunidad autónoma tiene la facultad de legislar en materia de turismo en el ámbito de su territorio.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

dSartu Exceltur-en web-orrian www.exceltur.org, , eta egiaztatu ea baden zure autonomia-erkidegoari buruzko IMPACTUR txostenen bat. d.Visita la web de Exceltur, www.exceltur.org, y comprueba si hay disponible algún informe IMPACTUR referido a tu comunidad autónoma.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Autonomia Erkidegoko egunkariak. diarios de la comunidad autónoma

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Unitate honek turismoaren garapenean parte hartzen duten administrazio publiko eta erakunde pribatu garrantzitsuenen ikuspegi orokor bat ematen du, nazioarteko erakundeetatik hasi —Munduko Turismo Erakundea eta UNESCO, besteak beste—, Estatuko Administrazio Zentralarekin eta autonomia-erkidegoenekin jarraitu, eta probintziako, eskualdeko eta herriko erakundeekin amaituz. Esta unidad proporciona una visión general de las administraciones públicas y entidades privadas más importantes involucradas en el desarrollo del turismo, comenzando por las organizaciones de ámbito internacional, como la Organización Mundial del Turismo o la UNESCO, siguiendo con la Administración Central del Estado, las propias de las comunidades autónomas y, terminando con las de ámbito provincial, comarcal y municipal.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Autonomia-erkidegoek, Espainiako Konstituzioaren 148. artikuluaren arabera, badituzte eskuduntzak beren lurralde-esparruko turismoa sustatzeko eta antolatzeko. Hori dela eta, paraleloki, beren erakundeak sortu dituzte turismoko eskuduntza horiek gauzatzeko, nahiz turismoko sail gisa, nahiz departamentu gisa. • Las comunidades autónomas poseen, según el artí­culo 148 de la Constitución Española, competencias sobre la promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, lo que ha provocado que de forma paralela hayan desarrollado órganos en su seno para ejercer esas competencias propias en turismo en forma de consejerías o departa

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Sartu MTEren webgunean, eta ikusi zein kide afiliatu diren zure autonomia-erkidegokoak. Visita la web de la OMT y determina qué Miembros Afiliados son de tu comunidad autónoma.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Horretarako, autonomia-erkidegoekin, tokiko erakundeekin eta sektore pribatuarekin lankidetzan jarduten du. Para ello, colabora con las comunidades autónomas, los entes locales y el sector privado.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Ikusi, halaber, zure autonomia-erkidegoan zer paradore dauden. Descubre, además, qué paradores se encuentran ubicados en tu comunidad autónoma.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura