irakasle

1
irakasle > maestro (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan egiteko modua egoeraren araberakoa izango da; adibidez, Hezkuntza Bereziko irakaslea, logopeda, psikologoa edo beste edozein hezkuntza-behar bereziak dituzten haurrez soilik ardura daiteke, edo talde osoaz; orduan, bikoiztura gisa funtzionatuko luke. La forma de trabajar dependerá de la situación concreta, por ejemplo el maestro de Educación Especial, el logopeda, el psicólogo o cualquier otro puede atender sólo al niño o niños con necesidades educativas especiales, o bien a todo el grupo, funcionando entonces como un desdoblamiento.

Materiala: Jolasaren metodologia

I Eskolako hezitzaileak edo irakasleak egongo dira haurrekin batera udaleku guztietan. I Los educadores o maestros del centro serán los que acompañarán a los niños durante todas las colonias.

Materiala: Jolasaren metodologia

Horri esker, hezitzaileek eta irakasleek argi dute haurrak "zer" ikas dezakeen, haren une ebolutiboaren arabera, eta hutsegiteak saihets ditzakete, garapen kognitiboari egokitzen ez zaizkion edukiak eta estrategiak baztertuz. Ello ha servido para que los educadores y maestros tengan una clara idea "de qué" puede aprender el niño gracias al momento evolutivo que está viviendo y evitar de este modo errores en la aportación de contenidos y estrategias no adecuadas a su desarrollo cognitivo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hala ez bada, irakasleak ezarriko du lan horretarako dagoen denbora. Si no es así­, la maestra o maestro indicará el tiempo destinado a ello.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irakasleek ez dute jakin behar soilik ipuin bat ondo kontatzen; ipuin horiek kontuan hartu behar dituzte ikasleak hezteko orduan. No se trata solo de que los maestros sepan contar bien un cuento, sino de que cuenten con los cuentos a la hora de formar a sus alumnos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

María del Carmen Espejo koordinatzaileak azaldu duenez, hauxe da ikastaroaren helburua: "irakasleak ipuinen balio hezigarriaz ohartzea, curriculumetan ipuinentzako tokia bilatzea, ipuinak kontatzeko erak eta kontatzerakoan kontuan hartu beharrekoak ikastea, baita ahozko transmisioak izan duen tradizioa hobeto ezagutzea ere". el curso, explica María del Carmen espejo, su coordinadora, pretende que los maestros "vean el valor educativo de los cuentos, que sepan buscar para ellos un hueco en los currí­culos, que aprendan las diferentes formas de contarlos y los aspectos que deben tener en cuenta en la narración, así­ como que conozcan mejor la tradición que existe en la transmisión oral".

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

talde sozialek, sendagileek, erizainek, irakasleek eta abarrek. equipos sociales, médicos, enfermeros, maestros, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Irakaslearen eta ikaslearen arteko harremanen gabezia. Falta de relación entre maestro y alumno.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, irakaslea izaten jolasteak irakasle bat zer den esploratzeko balio dio, eta lagunak irakaslearen roletik ikustea da haurraren jokabidearen gakoa. Por ejemplo, jugar a ser maestro le sirve para explorar qué es un maestro, y la clave de su comportamiento será ver a sus compañeros desde el papel de maestro.

Materiala: Jolasaren metodologia

irakasle > docente (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikasgelan fisikoki ez egoteak ez du esan nahi irakasleek zehaztutako helburuak eta edukiak lantzen ari ez direnik. No estar fí­sicamente en el aula no quiere decir que no se estén trabajando unos objetivos y unos contenidos determinados por el equipo de docentes.

Materiala: Jolasaren metodologia

Helburu horrekin, Malagako Irakasleak Trebatzeko Ikastegiak lantegi bat antolatzen du. Haur-hezkuntzan 3 eta 5 urte bitarteko haurrekin lan egiten duten hogeita hamar irakaslek parte hartzen dute (ia denak emakumeak). Con este objetivo, el Centro de Formación del Profesorado (CeP)de Málaga organiza un taller en el que participan treinta docentes Ocasi todas mujeres, por ciertoO de educación Infantil, los que trabajan con niños de 3 a 5 años.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

I Estetikari dagokionez, onartu behar da eskolako inguru fisikoak garrantzia duela, eta horrek ikasle eta irakasleengan eragin fisiologiko zuzenak dituela. I Reconocer en términos de estética la importancia del entorno fí­sico de la escuela y también los efectos fisiológicos directos sobre los alumnos y los docentes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Alde horretatik, ezinbestekoa da ulertzea osasuna ez dela osasun-langileen esparru pribatua, eta gai horretan ez dutela irakasleek soilik hezi behar. En este sentido es esencial entender que la salud no es coto privado de los profesionales sanitarios, ni su educación exclusiva de los docentes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Esate baterako, irakasleak buelta ematea arbelean zerbait idazteko eta, bitartean, azalpenekin jarraitzea. Por ejemplo, cuando el docente se gira para escribir algo en la pizarra y continúa sus explicaciones.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

irakasle > profesor (52 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hauek dira aintzat hartu beharreko beste zenbait alderdi: guraso eta irakasleen inplikazioa heziketa-prozesuan, eta irakasleak ikasleen jatorrizko kulturen oinarrizko alderdietan gehiago trebatzea. Otros aspectos que se deberán tener en cuenta son la implicación de padres y profesores en el proceso de inserción educativa y la ampliación de la formación a profesores sobre los aspectos básicos de la cultura original de los alumnos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bi fase horietan, familiaren eta irakaslearen laguntza behar da. En ambas se necesita la colaboración de la familia y el profesor.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Irakasleak umearen aurrean egon behar du, 2-3 metrotara, postura eta teknika egokiak diren egiaztatzeko. El profesor debe situarse unos 2-3 m. por delante del niño para observar la adecuación postural y la técnica.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Eman lana, behar bezala aurkeztuta, irakasleari. Entrega el trabajo debidamente presentado al profesor.

Materiala: Jolasaren metodologia

Entregatu irakasleari gidoia eta bibliografia osagarria. Entregad al profesor el guión y la aportación bibliográfica complementaria.

Materiala: Jolasaren metodologia

Irakasle-taldea nahiko jatorra da, eta haietako batzuk lagun onak ditut gainera. Tengo un grupo de profesores bastante majo, algunos de los cuales también son buenos amigos.

Materiala: Ezintasuna

Irakaslea oso gaztea zen, institutuan sartu berria zen, eta nola irakasten zuen atsegin nuen. El profesor era muy joven, acababa de entrar en el instituto, y me encantaba cómo me enseñaba.

Materiala: Ezintasuna

Legez kontrako zerbait egin zuten: irakasleei botoa emanarazi zieten ni institutuan onartzeko. Hicieron una cosa ilegal, que los profesores tuvieran que votar mi admisión en el instituto.

Materiala: Ezintasuna

Irakasleak berariazko baldintzaren bat (kualitatiboa, kuantitatiboa edo espaziala) jar diezaioke talde bakoitzari. El profesor o profesora puede indicar alguna condición especí­fica (cualitativa, cuantitativa o espacial a cada grupo).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irakasle arduradunak eta ikasleek xehetasun hauen arabera ebaluatuko dute prozesua: El profesor responsable y los alumnos evaluarán el proceso a través de la siguiente pauta de observación.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

2
irakasle > profesorado (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
III. titulua irakasleen zereginari buruzkoa da; IV. titulua, irakaskuntza-zentroei, haien tipologiari eta haien araubide juridikoari buruzkoa; V. titulua, zentroen parte-hartzeari, autonomiari eta gobernuari buruzkoa; VI. titulua, hezkuntza-sistemaren ebaluazioari buruzkoa; VII. titulua, hezkuntza-sistemaren ikuskapenari buruzkoa; eta VIII. tituluak lege honen helburuak betetzeko ematen diren baliabide ekonomikoak eta hezkuntzako gastu publi El Tí­tulo III se refiere al papel del profesorado; el Tí­tulo IV sobre los centros docentes, su tipología y su régimen jurí­dico; el Tí­tulo V a la participación, autonomía y gobierno de los centros; el Tí­tulo VI a la evaluación del sistema educativo; el Tí­tulo VII a la inspección del sistema educativo y

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

ikasleak, irakasleak, aita-amak eta komunitatea, oro har. el alumnado, el profesorado, las madres y los padres y la comunidad en general.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Eskola-kontseiluetan parte hartzeari buruz, R. Feitok adierazten du irakasleen parte-hartzea erabatekoa dela, gurasoena partzialaren eta sasi parte-hartzearen artean dagoela nahiz eta ohikoena azkena izan, eta, ikasleena, berriz, sasi parte-hartzearen adibide garbia dela. R. Feito, en referencia a la participación en los consejos escolares, afirma que la participación del profesorado sería plena, la de los padres y madres oscilaría entre la parcial y la pseudoparticipación -aunque la más frecuente sea la última- y la del alumnado sería un rotundo ejemplo de pseudoparticipación.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

"Parte-hartze handiko zentroetako gurasoek zein irakasleek asko baloratzen dute familiek erakundeari ematen dioten laguntza, nahiz eta zuzendaritzak are konpromiso-maila handiagoa nahi izan. "Tanto los padres como el profesorado de los centros de alta participación valoran altamente la colaboración de las familias con la institución, si bien desde la dirección se desearía un nivel aún mayor de compromiso.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz