harrera Bilatu harrera testuinguru gehiagotan

1
harrera > recepción (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
harrera eta transmisioa. recepción y transmisión.

Materiala: Industria komunikazioak

Aldiberekotasuna igorpenean eta harreran: Simultaneidad de emisión y recepción:

Materiala: Industria komunikazioak

Islapenak izaten dituzte, eta horregatik horien harrera lerrokatu edo bermatu egin behar da. Sufren reflexión, por lo que hay que alinear o asegurar la recepción de las mismas.

Materiala: Industria komunikazioak

Aldi berean igortzeko eta jasotzeko aukera ematen duen mekanismo bat behar da (transmisio- eta harrera-frekuentzien arteko bereizketa). Se precisa de un mecanismo que permita la emisión y recepción simultáneas (separación de frecuencias de transmisión y de recepción).

Materiala: Industria komunikazioak

Leiho labainkorraren kasuan, komunikazioko estazio bakoitzak, edo mutur bakoitzak, bidaltzen eta jasotzen dituen tramak kontrolatu behar ditu. Beraz, transmisio-leiho bat eta harrera-leiho bat erabiliko ditu. En el caso de ventana deslizante, cada estación, o extremo, de la comunicación debe controlar las tramas que emite y las que recibe, por lo que utilizará una ventana de transmisión y otra ventana de recepción.

Materiala: Industria komunikazioak

Harrera-leihoa: Ventana de recepción:

Materiala: Industria komunikazioak

Aldiberekotasuna igorpenean eta harreran Simultaneidad de emisión y recepción" target="_blank">recepción

Materiala: Industria komunikazioak

Harrera-erlojua Reloj de recepción" target="_blank">recepción

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Irudien harrera eta kalitatea ikuskatzea Inspección de recepción/calidad de imagen

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Buseko informazioaren igorpena eta harrera kontrolatu behar du kontuan izanda solaskide bat baino gehiago egon daitezkeela, eta sarean konektatutako ekipo guztietarako sarbidea bermatu behar du. Debe realizar el control de enví­o y recepción de información en el bus, teniendo en cuenta que puede haber más de un interlocutor, y debe garantizar el acceso a todos los equipos conectados a la red.

Materiala: SCADA sistemak

harrera > recepción (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Harrera-eremuan irin-zakuak daude lurrean En la zona de recepción hay sacos de harina en el suelo

Materiala: Ostalaritza

Bezeroek sinatutako zerbitzu-oharrak harreran aurkeztu. Entregar a recepción notas de servicio firmadas por clientes

Materiala: Ostalaritza

Zaintza-erregistroak harreran Registros de vigilancia en la recepción" target="_blank">recepción

Materiala: Ostalaritza

2
harrera > acogimiento (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Harrera-modalitateak Modalidades de acogimiento

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Harrera-prozesua El proceso de acogimiento

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

harrera > acogida (74 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldi baterako eta egoitza-harreran, adingabeak zaintzea eta heztea da helburua. El objetivo es la guarda y educación de menores de forma provisional y en acogida residencial.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Arreta espezializatuko zentroak eta harrera-etxeak. Centros de atención especializada y casas de acogida.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera iraunkorra edo aldi baterakoa izan daiteke, eta etxebizitza egoera txarrean duten, baliabide ekonomiko gutxi duten, osasun arazoak dituzten edo beren kabuz moldatzeko gai ez diren adinekoei dago zuzenduta. La acogida puede ser permanente o temporal y dirigida a aquellos mayores que tengan una vivienda en malas condiciones, escasos recursos económicos, falta de salud o bien incapacidad para valerse por sí­ mismos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Izan ere, ez dira harrera-zentroak edo arreta espezializatua ematen duten zentroak; laguntza-zerbitzua baino ez dute ematen. De hecho, no se trata de centros de acogida o de atención especializada, sino simplemente de un servicio asistencial.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera-etxeak tratu txarra jasan duten eta baliabide ekonomikorik edo familiaren laguntzarik ez duten emakumeek izaten duten familia-indarkeriako muturreko egoerei erantzuna emateko sortu ziren. Aldi baterako aterpea ematen diete emakumeei eta haien seme-alaba adingabeei. Estas casas de acogida nacen como respuesta a aquellas situaciones extremas de violencia familiar que padecen las mujeres que sufren malos tratos y que no disponen de recursos económicos ni de apoyo familiar, ofreciéndoles un cobijo temporal a ellas y a sus hijos menores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera eta babesa. Acogida y protección.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-harrera. Acogida familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera askotarikoa eta gero eta handiagoa da, eta, horri erantzuteko, hainbat bizikidetza-baliabide sortu dira: familiari arreta emateko zerbitzuak (etxean bertan nahiz etxetik kanpo), egoitzak, eguneko zentroak, babespeko pisuak, harrera-etxeak eta abar. Servicios de atención a la familia (ya sea en o fuera del domicilio), residencias, centros de día, pisos tutelados, casas de acogida, etc., son algunos de estos recursos convivenciales, que se han ido creando para dar respuesta a la creciente y diversa demanda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ardurapean dauden baina ezinduak ez diren seme-alabek eragindako familia-zama orekatzen saiatzen da eta, beste zenbait neurriren artean, seme-alabak jaiotzeagatiko ordainketa bakarraren laguntza ekonomikoaren zenbatekoa gehituko dela xedatu da. Halaber, hirugarren seme-alaba eta hurrengoak jaiotzeagatiko laguntzak jasotzeko eskubidea zabalduko dela ere adierazi da, seme-alabak erditze multiple bidez, adopzioz edo adopzio-aurreko harreraren edo harrera iraunkorraren Intenta compensar las cargas familiares por hijo a cargo no minusválido y se fijan, entre otras medidas, el incremento de la cuantía de la prestación económica de pago único por nacimiento de hijo, y también la extensión del derecho a las prestaciones por nacimiento del tercer hijo y siguientes, sea por parto múltiple, sea por

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera-prozesuan bi urrats daude: El proceso de acogida se compone de dos pasos:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea