lankidetza

1
lankidetza > cooperación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lankidetza-, partaidetza- eta elkartasun-jarrerek elkarbizitzako ohituren heziketarekin dute zerikusia, guztiona dena errespetatzen irakastearekin, une egokietan laguntza eskatzen eta jasotzen jakitearekin, jarduera kolektiboetan norberaren ahalegina eskaintzearekin eta abar. Las actitudes de cooperación, de participación y solidaridad forman parte de la educación de hábitos de convivencia, de respeto por lo que es de todos, de saber pedir y recibir ayuda en el momento adecuado, de aportar el propio esfuerzo en las actividades colectivas, etc.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Kontuan izan behar da familia batek terapiara jotzen duenean aldez aurretik arazoa onartu duela eta konponbidea bilatzeko lankidetza-saiakera edo ahalegina egin duela. Hay que tener en cuenta que cuando una familia acude a terapia ha habido un reconocimiento previo de su problemática y un intento de cooperación o esfuerzo para intentar llegar a una solución.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hitzezkoa ala ez-hitzezkoa izan daiteke, baina prozesuko helburuak eta itxaropenak ezartzen dira kontratu horretan. Kontratuak eragin zuzena izango du terapeutaren eta banakoaren arteko lankidetzan. Puede ser verbalizado o no, pero en él se establecen los objetivos y expectativas del proceso, que influirá directamente en la cooperación entre el terapeuta y el individuo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

informazioa, balorazioa, aholkularitza eta orientazioa, gizarteratzea eta bizikidetza, gizarte-lankidetza, etxez etxeko laguntza, laguntza osagarriak eta abar. de información, valoración, asesoramiento y orientación, de reinserción social y de convivencia, de cooperación social, de ayuda a domicilio, de prestaciones complementarias, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

I Eskolan osasuna sustatzea garrantzitsua da norberaren ongizaterako; langileek modelo-papera dutela onartu behar da; eskola osasungarria lortzeko gurasoen laguntza eta lankidetza behar dela aintzat hartu behar da. I La promoción de la salud en la escuela es relevante para el bienestar del personal; reconocer el papel de modelos por parte del personal; considerar el apoyo y la cooperación de los padres como algo central para la escuela saludable.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

lankidetza > colaboración (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baliabideak, lankidetzak eta harremanak abian jartzea Puesta en marcha de los recursos, las colaboraciones y los contactos

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lankidetzak eta harremanak abian jartzea, bai esparru formaletan (osasun-zentroak, zerbitzu soziosanitarioak), bai informaletan (senitartekoak). Poner en marcha las colaboraciones y los contactos tanto en los ámbitos formales (centro de salud, servicios sociosanitarios) como informales (parientes).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lehen haurtzaroan arreta emateko zerbitzuak gehitu dira, autonomia-erkidegoekin eta udalekin lankidetzan; eta hiru urtetik beherakoentzako plaza publikoen eskaintza zabaldu da. Se incrementan los servicios de atención a la primera infancia, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, extendiendo la oferta de plazas públicas para los menores de tres años.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Autonomia-erkidegoen eta udalen arteko lankidetza areagotu da, hainbat zerbitzu garatzeko; besteak beste, honako zerbitzu hauek: Se incrementa la colaboración entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos en el desarrollo de servicios como los siguientes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Beraz, askotariko taldeetan eragina duten hainbat erakunde eta profesionalen artean lankidetza eta koordinazio egokia sortu behar du, eta bere jarduera-eremuan dauden baliabide komunitarioak indartu eta errentagarri bihurtu behar ditu. Por lo tanto, deberá generar una colaboración y coordinación adecuada entre los diferentes organismos y profesionales que tengan una incidencia en los distintos colectivos, potenciando y rentabilizando los diferentes recursos comunitarios existentes en su ámbito de actuación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiak parte har dezan saiatu, lankidetza bilatu Intentar que la familia participe, buscar la colaboración

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

auzoko jardueretan parte hartzea, zerbitzuekin lankidetzan aritzea eta abar. la participación en las actividades del barrio, la colaboración con los servicios, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bistakoa da lankidetza horrek kasuaren bilakaera erraztuko duela, baita zuzeneko inplikazioa duen pertsonak edo haren familiak beren bizitzako etapa hori biziko duten modua ere. Es evidente que esta colaboración facilitará la evolución del caso y la manera en que la persona directamente implicada o su familia vivirán esta etapa de su vida.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea