igorle

1
igorle > emisor (68 testuinguru)
eu testuak es testuak
Igorlearen eta hartzailearen arteko datu-fluxua softwarearen bidez kontrolatzen da. El flujo de datos entre emisor y receptor se coordina por software.

Materiala: Industria komunikazioak

Mezu batek hartzaile bat eta igorle bat du. Un mensaje tiene un destinatario y un emisor.

Materiala: Industria komunikazioak

Igorletik hartzailera transferitutako osagai bitarren, karaktereen edo blokeen batez besteko kopurua, denbora unitateko. Número medio de elementos binarios, caracteres o bloques transferidos por unidad de tiempo desde el emisor hasta el receptor.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Igorletik hartzailearengana iristeko datu-pakete batek egiten duen bidea, bai zuzenekoa, bai erdian jarritako nodoetan barrena egiten duena. Camino que sigue un paquete de datos para ir desde el emisor hasta el receptor, bien de forma directa o a través de nodos intermedios.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Komunikatzeko modu horrek, gutxienez, bi lagun eta transmisio-bide bat eskatzen ditu; transmititzen duenari igorle esaten zaio eta jasotzen duenari hartzaile; transmisio bidea, berriz, airea litzateke, edo, guri dagokigunez, telefono-sarea. Esta forma de comunicarse requiere la existencia de al menos dos personas y un medio de transmisión; a la persona que transmite se le llama emisor y a la que recibe, receptor, constituyendo el medio de transmisión el aire o en el tema que ocupa nuestro caso, la red telefónica.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Datuak igorletik abiatzen dira eta geruza bakoitzak kontrol-datuak gehitzen dizkio, geruza fisikora iritsi arte. Los datos parten del emisor y cada capa le adjunta datos de control hasta que llegan a la capa fí­sica.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Datuak etengabe edo tarteka bidal daitezke igorlearen eta hartzailearen artean. Los datos pueden ser enviados de una forma continuada o a diferentes intervalos entre emisor y receptor.

Materiala: Industria komunikazioak

Nolabaiteko frekuentziarekin igorleak pultsu bat bidal dezake, nahi duen sinkronizazio-maila lortzeko. Con cierta regularidad el emisor puede enviar un pulso para que se inicie el grado de sincronización deseado.

Materiala: Industria komunikazioak

Eta transmisio-denbora ere izango dugu, ttr, hots, edozein igorlek bit-trama transmititzeko behar duen denbora. Y también el tiempo de transmisión, ttr, tiempo que tarda cualquier emisor en transmitir una trama de bits.

Materiala: Industria komunikazioak

Igorleak transmisio-bidearentzat duen interfazearen araberakoa izango da hori. Depende de la interfaz del emisor al medio de transmisión.

Materiala: Industria komunikazioak