lan-arlo Bilatu lan-arlo testuinguru gehiagotan

1
lan-arlo > área de trabajo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-arloa: ITXIERAREN OSTEKO HORNIDURAK, KONTINGENTZIAK ETA GERTAKARIAK írea de trabajo: PROVISIONES, CONTINGENCIAS Y HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: KUDEAKETA-TXOSTENAREN MEMORIA írea de trabajo: MEMORIA INFORME DE GESTIÓN

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: ZERGAK ETA LEGE-OBLIGAZIOAK írea de trabajo: IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LEGALES

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: FUNTS PROPIOAK ETA KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZAK írea de trabajo: FONDOS PROPIOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: EROSKETAK ETA PASIBOA írea de trabajo: COMPRAS Y PASIVO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: BEZEROAK, KOBRATZEKO KONTUAK ETA SALMENTAK írea de trabajo: CLIENTES, CUENTAS A COBRAR Y VENTAS

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: GALDU-IRABAZIAK. írea de trabajo: Pí‰RDIDAS Y GANANCIAS.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: FINANTZA-IBILGETUA írea de trabajo: INMOVILIZADO FINANCIERO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: IBILGETU EZ-MATERIALA írea de trabajo: INMOVILIZADO INMATERIAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskaritzako eskuliburu honek bi zati ditu, bata teorikoa eta bestea praktikoa; eragiketen zikloetan eta lan-arloetan banatzen da. Manual de auditoría que consta de dos partes, una de teoría y otra de práctica que la subdivide por ciclos de operaciones y por áreas de trabajo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
lan-arlo > materia laboral (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Koordinazio horren baitan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak jasotako informazioa, lege honen 9. artikuluko 1. atalean esleitzen zaizkion funtzioak betez, dagokion osasun-agintaritzari helarazten zaiola zainduko du lan-arloko Administrazio eskudunak, lege honetako 10. artikuluan eta apirilaren 25eko Osasuneko 14/1986 Lege Orokorreko En el marco de dicha coordinación, la Administración competente en materia laboral velará, en particular, para que la información obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de las funciones atribuidas a la misma en el apartado 1 del artí­culo 9 de esta Ley sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente a los fines dispuestos en el

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arloan eskumena duten Administrazio Publikoek egiten dituzten jardueren koordinazioa. Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas competentes en materia laboral.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arloan eskumena duten Administrazio Publikoen funtzioak (1. atalean adierazten dira) mehatzetako, harrobietako eta mehatze-teknikak behar dituzten tuneletako lanei dagokienez, eta lehergailuak fabrikatzea, biltegiratzea, manipulatzea eta erabiltzea edo energia nuklearra erabiltzea inplikatzen dutenei dagokienez, haien araudi erregulatzailean jasotzen diren organo espezifikoek beteko dituzte. Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral que se señalan en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas, en lo referente a los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera, a los que impliquen fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos o el empleo de energía nuclear, por los órganos

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

7. artikulua: Lan-arloan eskumena duten Administrazio Publikoen ekintzak Artí­culo 7: Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honetan xedatutakoa betez, lan-arloan eskumena duten Administrazio Publikoek prebentzioaren sustapena, aholkularitza teknikoa, zaintza eta bere aplikazio-eremuko subjektuek lan-arriskuen prebentziorako araudia betetzen dutela kontrolatzeko funtzioak beteko dituzte, eta araudi horren urraketak zigortuko dituzte, honela: En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria