legeria Bilatu legeria testuinguru gehiagotan

1
legeria > legislación (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Indarrean dauden merkataritzako legeriari eta legeria fiskalari jarraikiz egin direla kontuetako mugimendu guztiak (kapitala, erreserbak, errebalorizazioak, dibidenduen ordainketak eta abar), eta enpresaren estatutuen arabera. Que todos los movimientos de las diferentes cuentas (capital, reservas, revalorizaciones, pagos de dividendos, etc) se han realizado conforme a la legislación mercantil y fiscal vigente y a los estatutos de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

5. Memorian sartzen al da enpresan aplikatzeko moduko legeriak eskatzen duen gainerako informazio guztia? 5 ¿Se incluye en la Memoria toda la información prevista en el resto de legislación que le sea aplicable a la empresa?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateen gaineko zerga kalkulatzea indarrean dagoen legeria fiskalaren arabera Cálculo Impuesto Sociedades Legislación fiscal vigente

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Legeria fiskalak onartzen duen oinarrizko kontabilitate-printzipioa honako hau da: El principio contable básico que se admite en la legislación fiscal es el:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak legeria fiskalak onartzen duenaren barruan ahalik eta gehien aurreztu duela, plangintza fiskal egokia egin duela eta arrisku fiskal txikia duela. La empresa ha utilizado el mejor ahorro fiscal que le permite la legislación fiscal, así­ como una adecuada planificación fiscal y un menor riesgo fiscal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Legeria fiskala etengabe eguneratzen da, eta, ondorioz, kontu-ikuskariak etengabeko ezagutza fiskala izan behar du. La legislación fiscal se encuentra en constante actualización, lo que obliga al auditor al continuado conocimiento fiscal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Indarrean dagoen Lan Legeria (Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina, Askatasun Sindikalaren Lege Organikoa, Enpleguaren Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioko Legea, Lan arloko arau-hauste eta zehapenen testu bategina, ). Legislación Laboral vigente (Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley de Empleo, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontratuak, legeriak edo lege-arloko beste kausa batek dakarrena da. Es aquella que se deriva de un contrato, la legislación u otra causa de tipo legal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Zuzendaritzak ondo ezagutzen al du indarrean dagoen legeria? Sozietate anonimoen legea, beste batzuen artean. 2 ¿Existe un conocimiento adecuado por parte de la dirección sobre la legislación vigente, entre otras la Ley de Sociedades Anónimas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldiko saldoak eta mugimenduak ondo erregistratuta daudela, eta akziodunen batzar nagusiak onartuta. Halaber, indarrean dagoen legeriari jarraikiz eginda daudela. Los saldos y movimientos del ejercicio están debidamente registrados y aprobados por la Junta General de accionistas, y efectuados de acuerdo a la legislación vigente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza