esku-hartze Bilatu esku-hartze testuinguru gehiagotan

1
esku-hartze > intervención (64 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esku-hartze hori beti abiatzen da zuzeneko inplikazio pertsonaletik eta sozialetik, banakoaren eguneroko bizitza ahalik eta gutxiena aldatzeko. Esta intervención siempre parte de la implicación personal y social directa para que el individuo no vea, de esta manera, demasiado alterada su vida cotidiana.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Dena dela, laguntza, oro har, esku-hartze zehatz batzuetara bideratzen da. Esku-hartze horiek hurbileko arazoak konpontzen dituzte, eta ulertzeko moduan aldaketa sakona eragiten duten banakako eta familiako esku-hartzeak gutxi lantzen dira. De todas maneras, la ayuda, en general, se centra en intervenciones puntuales que solucionan problemas inmediatos, y se trabaja poco en intervenciones individuales y familiares de cambio profundo de percepción.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Proiektu eta programa horiek gizarte-zerbitzuekin eta beste erakunde batzuekin batera garatu dituzte, hiru esku-hartze maila hartuta oinarri gisa(1): Estos proyectos y programas se desarrollan conjuntamente con los servicios sociales y otras entidades a partir de tres niveles de intervención(1):

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Osatu esku-hartze mailei lotutako taula hau eta jarri zure autonomia-erkidegoko edo bizileku duzun udalerriko adibideak. Completa la tabla siguiente relacionada con los niveles de intervención, poniendo ejemplos de tu comunidad autónoma o municipio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esku-hartze hori ikuspegi orokorretik abiatzen da, hau da, tratu txarren egoera ez da norbanakoaren arazo soil gisa ulertu behar, baizik eta egitura sozial guztia hartu behar da kontuan; izan ere, askotan, egitura horrek kultura eredu, balio eta abarren ondorioz, emakumeen zapalkuntza ahalbidetzen edo bultzatzen du. Esta intervención parte del concepto desde una perspectiva global, es decir, la situación de maltrato no debe entenderse sólo como una problemática particular, sino que se ha de tener en cuenta toda la estructura social que muchas veces, a causa de patrones culturales, valores, etc., permite o favorece de alguna forma la opresión de las mujeres.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lehen bereizketa hori egitea funtsezkoa da aurrera eramango den esku-hartze mota finkatzeko. Esta primera diferenciación es fundamental a la hora de establecer el tipo de intervención que se llevará a cabo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezin plantea daiteke familiako esku-hartze orokorrik; izan ere, familiaren beraren eta berezko kulturaren beharren araberakoa izango da beti. No se puede plantear una intervención familiar genérica, ya que siempre dependerá de las necesidades propias de la familia y de la cultura intrí­nseca.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Buru-osasunari dagokionez, prebentzioa familiekin izandako esku-hartze guztiak dira: Respecto a la salud mental, la prevención se concretará en todas las medidas de intervención con las familias:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Eskolatzen diren haurrek estimulazio handia behar izaten dute, eta etapa honetan esku-hartze goiztiar eta egokia izanez gero, kontzeptu eta estrategia gehienak asimila ditzakete, nahiz eta beren ikaskuntza-erritmoa motelagoa izan. En principio los niños que se escolarizan son pequeños que necesitan una gran estimulación y que con una intervención precoz y adecuada durante esta etapa, pueden llegar a asimilar la mayoría de conceptos y estrategias, aunque su ritmo de aprendizaje sea más lento.

Materiala: Jolasaren metodologia

Laburbilduz, oso komenigarria izango da hezitzaileak haur horien esku-hartze terapeutikoa edo/eta psikopedagogikoa osatzea programazio egokia eta haien behar zehatzera egokitutakoa eginez, eta ikasgelako gainerako haurrak inplikatuta eta sentsibilizatuta egotea. En sí­ntesis, será muy conveniente por parte del educador complementar la intervención terapéutica y/o psicopedagógica de estos pequeños con una programación adecuada y adaptada a sus necesidades especí­ficas y que cuente para ello con la implicación y sensibilización de todos los demás pequeños del aula.

Materiala: Jolasaren metodologia