bidaia-agentzia

1
Bidaia-agentzia bat Errusian.
Bidaia-agentzia bat Errusian.
bidaia-agentzia > agencia de viajes (109 testuinguru)
eu testuak es testuak
Herrialdean jarduten duten bidaia-agentzia guztien programazioetan sartzen dira destino turistiko hauek: Los destinos turí­sticos incluidos en las programaciones de todas las agencias de viaje que operan en la nación son:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Destinoen baldintzei eta baliabideei buruz bidaia-agentziek ematen dituzten argibideak. La información sobre las condiciones y los recursos de los destinos que aportan las agencias de viajes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia-agentzia guztiek ez dute zerbitzu hori eskaintzen, eta, oro har, zona oso turistikoetan daudenek egiten dute. Este servicio no lo prestan todas las agencias de viajes sino, generalmente, aquéllas situadas en zonas muy turí­sticas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zenbait ikuskizunek esate baterako, dantzalekuetan komisioa edo prezio garbi txiki bat eskaintzen diete bidaia-agentziei bitartekari-lana egiteagatik edo salmentagatik. Determinados espectáculos como las salas de fiesta ofrecen una comisión o un precio neto reducido a las agencias de viajes por su intermediación y venta.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Musika-kontzertuetarako bidaietan espezializatutako bidaia-agentziak ere badaude, eta agentzia horiek sarrerak bermatzen dituzte. También existen agencias de viajes especializadas en viajes a conciertos musicales que garantizan las entradas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia-agentziek aseguru-etxe bat edo bi aukeratzen dituzte bezeroei eskaintzeko, eta aseguruen baldintza bereziak negoziatzen dituzte etxe horiekin, merkatuan eskaini ohi dituzten zerbitzuen eta produktuen arabera. Las agencias de viajes suelen seleccionar una o dos compañías de seguros para ofertar a sus clientes y negocian con las mismas las condiciones especiales de los seguros de acuerdo con el tipo de servicios y productos que normalmente ofertan al mercado.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Harreman horri esker, polizaren prezioaren %20 inguruko komisioa jasotzen dute bidaia-agentziek poliza saltzeagatik. Esta relación garantiza a la agencia de viajes una comisión por venta en torno al 20% del precio de la póliza.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia-agentziak: Las agencias de viajes:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zenbait arrazoi direla eta, bidaia-agentzientzat negozio errentagarria eta oso interesgarria da bidaia-aseguru horiek eskaintzea: Hay algunas razones importantes que hacen que la oferta de estos seguros de viaje sean un negocio rentable y muy interesante para las agencias de viaje:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bezeroari lasaitasuna ematen dio, eta bidaia-agentziak kezka gutxiago du bezeroak izan ditzakeen arazoengatik. Aporta tranquilidad al cliente y reduce las preocupaciones de la agencia de viajes por contingencias que pueda sufrir el cliente.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

bidaia-agentzia > agencia (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horregatik, bidaia-agentziek lan asko egin dute premia oso espezifikoak dituzten bezero zorrotz horiek eskuratzeko. Por esta razón, las agencias de viajes se han volcado en captar este tipo de clientes muy exigentes y con necesidades muy especí­ficas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
bidaia-agentzia > agencia de viaje (81 testuinguru)
eu testuak es testuak
• Britainia Handian, Thomas Cook bidaia-agentzien aitzindariak lehenengo bidaia antolatu zuen 1841ean, Leicester eta Leighborough artean. • En Gran Bretaña, Thomas Cook, considerado el padre de las agencias de viajes, crea en 1841 el primer viaje organizado entre Leicester y Leighborough.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

— 1942an, Espainiako bidaia-agentziak erregulatu ziren lehenengo aldiz. — Se regulan por primera vez las agencias de viajes en España en 1942.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

ostatuak, jatetxeak, bidaia-agentziak, autoak alokatzeko enpresak, eta abar, bisitarien behar guztiak asetzeko asmoz. alojamientos, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc., tratando de satisfacer todas las necesidades que tienen los visitantes en el destino.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Gainera, turismoarekin lotutako jarduera guztiak oso araututa daude; hala, Espazio Natural Babestuak arautzen dituen lege bat dugu, Ondare Historikoaren legea eta beste araudi batzuk, enpresa eta jarduera turistikoak kontrolatzen dituztenak (ostatuak, jatetxeak, gidari turistikoak, bidaia-agentziak, eta abar). Bestalde, tu ||Además, el turismo tiene una intensa regulación en todas sus actividades, de manera que hay una ley que regula los Espacios Naturales Protegidos, una ley de Patrimonio Histórico y otras normativas que regulan las empresas y actividades turí­sticas (alojamiento, restauración, guías turí­sticos, agencias de via

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Esaterako, «Konpromisoa Kalitate Turistikoarekin» bereizgarria edo Espainiako Turismoaren Kalitatearen «Q» marka, bidaia-agentziei, ostatu-enpresei (hotelak, apartamentu turistikoak, landa-ostatuak, kanpinak, eta abar), errepide bidezko garraio turistikoei, bainuetxeei, golf-zelaiei eta beste turismo-enpresa< Tal es el caso del distintivo «Compromiso de Calidad Turí­stica», o de la marca «Q» de Calidad Turí­stica Española, otorgada a agencias de viajes, empresas de alojamiento (hoteles, apartamentos turí­sticos, alojamiento rural, campings, etc.), transporte turí­stico por carretera, balnearios, campos de golf y otras

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Bidaia-agentzietako edo erreserba-zentraletako bulegoburua. • Jefe de oficina de agencia de viajes o central de reservas.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Bidaia-agentzietako edo erreserba-zentraletako sailburua. • Jefe de departamento en agencia de viajes o central de reservas.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Lehenik, teknologia berriei esker, turismo-enpresek azkarrago, hobeto eta merkeago lor dezakete zerbitzua emateko behar duten informazio eguneratua; esaterako, bidaia-agentziek GDS deritzen banaketa-sistema globalen bidez lortzen dute informazioa; hotelek, berriz, erreserba-zentralen bidez, eta turismo-bulegoek, turismo-eskaintzaren informazioa biltzen duten datu-baseen En primer lugar, las nuevas tecnologías permiten a las empresas turí­sticas acceder a la información necesaria para la prestación del servicio de una forma más rápida, actualizada y económica; tal es el caso de las agencias de viajes a través de los sistemas de distribución global conocidos como GDS, de los hoteles a través de las centrales de reserva o de las oficinas<

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo-enpresek ez badituzte saldu beren zerbitzuak eta zerbitzuok kontsumitzeko egunak oso gertu badaude (hotel batek ez baditu saldu logela guztiak, hegaldia baino ordu batzuk lehenago leku libreak baditu aire-konpainia batek, bidaia-agentzia batek zenbait leku libre baditu bidaia konbinatuetan, eta abar), azken orduko eskaintzak egiten dituzte zerbitzuak balioa galdu ez dezan, konpainiaren web-orriaren bidez ||Cuando las empresas turí­sticas no han vendido sus servicios y la fecha está próxima (un hotel que no ha vendido sus habitaciones, una compañía aérea que horas antes del vuelo tiene asientos disponibles, una agencia de viajes que tiene varias plazas libres en alguno de sus viajes combinados, etc.), para evitar que el servicio caduque, lanzan ofertas d

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

ekitaldiak kudeatzeko programak, ostatuetan erreserbak egiteko programak, jatetxeetako fakturazioa egiteko programak, bidaia-agentziak kudeatzeko programak, bezeroekiko harremanak kudeatzeko programak (CRM), eta abar. Adibide batzuk: Orbis, agentzia eta hoteletarako, eta Horizontel hotelen kudeaketarako. programas de gestión de eventos o reservas en empresas de alojamiento, de facturación en restaurantes, de gestión de agencias de viajes, de gestión de relaciones con clientes (CRM), etc. Algunos ejemplos son Orbis para programas de gestión de eventos o reservas en empresas de alojamiento, de facturación en restaurantes, de gestión de agencias y hotele

Materiala: Turismo-merkatuen egitura