osasun-egoera Bilatu osasun-egoera testuinguru gehiagotan

1
osasun-egoera > estado de salud (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehenik eta behin, neskatilari mediku-azterketa egingo zaio bere osasun-egoera zein den jabetzeko, eta behar izanez gero, beste mediku batzuengana bidaltzeko. En primer lugar, la niña es objeto de una revisión médica para detectar su estado de salud y poder hacer las derivaciones médicas que correspondan.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hezitzaile-tutorea arduratuko da adingabearen txontenak egiteaz, eskolako garapena kontrolatzeaz, osasun-egoeraz eta abarrez, baita kasuaren jarraipena egiteko bileretara joateaz ere. El educador tutor será el encargado de elaborar los distintos informes del menor, de controlar su evolución escolar, su estado de salud, etc., y de asistir a las reuniones de seguimiento del caso.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hortik aurrera, adingabearen osasun-egoeraren arabera, dagokion profesionaletara bidaliko da adingabea (odontologoa, psikologoa, oftalmologoa eta abar). A partir de ella se harán las derivaciones correspondientes a los distintos profesionales que el estado de salud del menor requiera (ya sea odontólogo, psicólogo, oftalmólogo, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Barneratu aurretik edo barneratzeko unean, mediku-azterketa egin beharko du osasun-egoera zehazteko. Antes de ingresar, o en el momento de hacerlo, tiene que pasar una revisión médica que permitirá determinar su estado de salud.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Elkarrizketaren helburua askotariko informazioa eskuratzea eta datuak biltzea da, besteak beste, banakoari eta haren ingurukoei, haren osasun-egoerari eta ongizate orokorrari buruzkoak, egunerokotasuneko jarduerak gauzatzeko dituen zailtasunen ingurukoak eta bizi-ohiturei eta etxebizitzaren baldintzei dagozkienak. El objetivo de la entrevista es la recogida de datos y la obtención de información diversa sobre el individuo y su entorno, su estado de salud y bienestar general, las dificultades para realizar las actividades de la vida diaria, los hábitos de vida y las condiciones de

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

duten harreman mota, adina, sexua, osasun-egoera, etxean zenbat orduz egoten diren, lanbidea eta abar. tipo de relación, edad, sexo, estado de salud, horas que están en la casa, profesión, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Osasun-egoera eta ongizate orokorra Estado de salud y bienestar general

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

adina, ariketa fisikoa, osasun-egoera eta abar. la edad, la actividad fí­sica, el estado de salud, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zakartasun hori ez da soilik larrialdiren batean erabiltzen duen zerbait; aitzitik, bat-batean gertatzen den zerbaiten berri nola eman ez dakienean, erreflexu hori aplikatu ohi du (berak azaldu didanez). Ez dakit bera konturatzen den ala ez, baina horrek nire osasun-egoerari eragin diezaioke. Esa brusquedad no era sólo un hecho caracterí­stico en alguna situación de urgencia, sino que es un reflejo (según dice él en alguna ocasión) que suele aplicar cuando desconoce cómo informarme de algo que pasa en un momento repentino, y no sé si se dará cuenta o no, pero esto puede llegar a perturbar mi estado de salud.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Amak ez du desintoxikatzeko tratamendurik jaso nahi izan, ezta gizarte-zerbitzuek eskainitako beste aukerarik ere. Gainera, oso osasun-egoera txarrean dago eta mendekotasun arazoak areagotzen ari zaizkio. La madre no ha querido someterse a un tratamiento de desintoxicación ni a ninguna de las posibilidades que le han planteado los servicios sociales, además presenta un deplorable estado de salud y sus problemas de dependencia van en aumento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

osasun-egoera > estado de salud (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lanarekin lotutako arriskuek hala eskatzen dutenean, langileek beren osasun-egoera aldian-aldian kontrolatzeko duten eskubidea lan-harremana bukatuta ere luzatuko da, araudian zehazten denaren arabera. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak bere zerbitzura dauden langileei beren osasun-egoera aldian-aldian kontrolatzea bermatuko die, lanari dagozkion arriskuen arabera. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileen osasuna zaindu eta kontrolatzeko neurriak langilearen intimitate- eta duintasun-eskubidea eta haren osasun-egoerari buruzko informazio ororen isilpekotasuna errespetatuz gauzatuko dira. Las medidas de vigilancia y control de la salud" target="_blank">salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Informaziorako, kontsulta eta partaidetzarako, prebentzioaren inguruko prestakuntzarako, arrisku larria eta hurbila izanez gero jarduera eteteko eta osasun-egoeraren zaintzarako eskubideak, lege honetan aurreikusten diren moduan, langileek laneko segurtasunaren eta osasunaren inguruan Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria