hemoglobina Bilatu hemoglobina testuinguru gehiagotan

1
hemoglobina > hemoglobina (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
O2-a gas moduan garraiatzen da, disoluzioan, plasman, hemoglobinarekin konbinatuta; CO2-a, berriz, gas moduan, disoluzioan, bikarbonato moduan eta ehunetan oxigenoa galdu duen hemoglobinarekin batera. El O2 se transporta como gas en solución en el plasma, en combinación la hemoglobina, mientras que el CO2 se transporta como gas en solución, como bicarbonato y en combinación con la hemoglobina que en los tejidos ha perdido el oxí­geno.

Materiala: Anatomia

Horregatik konbinatzen dira beste konposatu kimiko batzuekin, esaterako, hemoglobinarekin. Por ello, se combinan con otros compuestos quí­micos como la hemoglobina.

Materiala: Anatomia

Hemoglobinarekin batera (gehientsuena). En combinación con la hemoglobina (la mayoría).

Materiala: Anatomia

Ehunetan O2-a galdu duen hemoglobinarekin eta beste proteina batzuekin konbinatuta. Formando combinación con la hemoglobina, que en los tejidos ha perdido el O2 y otras proteí­nas

Materiala: Anatomia

a) Plasmako solutu ugariena glukosa da. B) 380ko plasmako kolesterol-maila ohiko maila da. c) Hematiak esfera-formakoak dira, horixe baita beren funtzioak betetzeko formarik onena. d) Hemoglobina aseagoak oxigeno gehiago darama. e) Odolaren kolorazio urdina hemoglobinan oxigeno asko eramateak eragiten du. a) El plasma tiene como soluto más abundante la glucosa, b) Unos niveles de colesterol plasmáticos de 380 están dentro de la normalidad, c) Los hematí­es son esféricos, pues es la mejor forma para su función, d) Una hemoglobina más saturada lleva más oxí­geno, e) La coloración azulada de la sangre se debe a que lleva mucho

Materiala: Anatomia

A taldeko pertsona batek B taldeko emaile baten odola jasotzen badu, emailearen hematien B antigenoak ezagutuko dituzte hartzailearen Bren aurkako aglutininek. Aglutinina horiek antigeno horiei batuko zaizkie, eta transfusioan jasotako hematiak bildu eta, ondoren, suntsituko dira. Horrela, hemoglobina asko askatuko da odolera. Si una persona con el grupo A recibe sangre de un donante con el grupo B, los antí­genos B de los hematí­es del donante serán reconocidos por las aglutininas anti B del receptor; estas aglutininas se unen a esos antí­genos aglutinando y posteriormente destruyendo los hematí­es trasfundidos, liberándose grandes cantidades de hemoglobina a la sangre.

Materiala: Anatomia

Gas horren kantitatea nolakoa, halakoa izango da hemoglobinak garraiatuko duen oxigeno kantitatea; hau da, gasaren presioaren araberakoa izango da. La cantidad de oxí­geno que transporta la hemoglobina dependerá de la cantidad de este gas en el medio, esto es, de la presión del gas.

Materiala: Anatomia

Hemoglobinak eramaten duen oxigeno edukiaren eta oxigenoa eramateko gaitasunaren arteko harremanari hemoglobinaren asetasuna deritzo, eta ehunekotan adierazten da. La relación entre el contenido de oxí­geno que lleva la hemoglobina y la capacidad para llevar oxí­geno que tiene se denomina saturación de la hemoglobina y se expresa en %.

Materiala: Anatomia

Sistema baskularrean (hemolisi baskularra; zelula horien % 10-20 suntsitzen dira), zatiketaren eta lisis osmotikoaren bidez, edo hemoglobinaren osagarriaren edo desnaturalizazioaren ondorioz. Sistema baskularretik kanpo (eritrozitoen % 90-80 suntsitzen dira), gibeleko makrofagoek fagozitatuta. En el sistema vascular (hemolisis vascular, el 10-20% de la destrucción de estas células) por fragmentación, lisis osmótica o por el complemento, o desnaturalización de la hemoglobina De forma extravascular (el 90-80% de la destrucción de los eritrocitos), fagocitados por los macrófagos presentes en el hí­gado.

Materiala: Anatomia

Eritrozitoen osagaietatik deuseztatzen zailena hemoglobina da, eta hemoglobinen artean, HEMO taldea da arazo handienak ematen dituena. De los componentes del eritrocito, el que tiene la mayor dificultad en su eliminación es la hemoglobina, y de la misma es el grupo HEMO el más problemático.

Materiala: Anatomia

hemoglobina > hemoglobina (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Globulu gorrien ezaugarria da ez dutela ez nukleorik ez organulurik. Osagai bakarrak mintz plasmatikoa eta oxigenoa garraiatzen duen pigmentua, HEMOGLOBINA (Hb), dira. Horregatik, eritrozitoen funtzioa hau da: albeoloetatik biriketako kapilarretara iristen den O2-a FINKATZEA eta oxigeno hori organismoko zelula guztietara eramatea. Se caracteriza porque no posee núcleo ni orgánulos ya que está formado exclusivamente por la membrana plasmática y un pigmento transportador de oxí­geno llamado HEMOGLOBINA (Hb) y por ello la función de los eritrocitos es FIJAR el O2 que llega a los capilares pulmonares desde los alveolos para transportarlos a todas las células del organismo, realizándose este transporte a través del

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eritrozitoek ez bezala, LEUKOZITOEK edo GLOBULU ZURIEK (GZ) badute nukleoa, baina ez hemoglobinarik. A diferencia de los eritrocitos, los LEUCOCITOS o GLÓBULOS BLANCOS (GB) poseen un núcleo y no contienen hemoglobina.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Horren ondorioz, eritrozitoak suntsitu egiten dira, eta hemoglobina plasmara igarotzen da. Esto acarreará la destrucción de los eritrocitos y el paso de la hemoglobina al plasma.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hemoglobina-molekulek lesioak eragin ditzakete giltzurrunetako tumuluetan, eta pertsona hori hil egin daiteke, giltzurruneko gutxiegitasunak jota . Las moléculas de hemoglobina pueden producir lesiones en los túmulos del riñón y la persona morir de insuficiencia renal.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hematien ohiko kopurua jaistea edo odolean dagoen hemoglobina-kopurua murriztea da. Es la disminución del número normal de hematí­es o la reducción de la cantidad de hemoglobina que hay en la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Burdina falta delako sortzen da. Ezin da eratu hemoglobinarik; beraz, ezta HEMATIRIK ere. Se origina por la ausencia de hierro, no pudiendo formarse la hemoglobina y por tanto, tampoco los HEMATíES.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hematiak ondo eratzen dira, baina haien mintza hautsi egiten da eratu bezain laster, eta hemoglobina plasman aske uzten da. Se produce cuando los hematí­es se forman de manera adecuada pero su membrana se rompe nada más formarse dejando la hemoglobina libre por el plasma.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Anemia honetan, hematien forma aldatuta egoten da, eta aldaketa hori hauen ondorioz gertatu ohi da: mintzean dauden akatsak, hemoglobinaren akatsak edo entzima batzuen akatsak, parasitoak edo toxinak daudelako. En esta anemia los hematí­es suelen tener su forma alterada y ésta alteración suele deberse a fallos de la membrana, a defectos de la hemoglobina o a defectos de algunos encimas por la presencia de parásitos o de toxinas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hematien eta hemoglobinaren ohiko kopurua igotzean agertzen da gaixotasun hau. Kopuru horiek igotzean, odolaren biskositatea asko handitzen da, eta horrek, bere aldetik, arteria-presioa asko igotzen du, eta odolbilduak eta odoljarioak eragin ditzake. Se produce por un aumento del número normal de hematí­es además de un aumento de la hemoglobina que provoca un gran aumento en la viscosidad de la sangre que a su vez provoca un gran aumento de la presión arterial y contribuye al desarrollo de trombos y hemorragias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak