fundazio Bilatu fundazio testuinguru gehiagotan

1
fundazio > fundación (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kultura-ekipamenduak titulartasun publikokoak izan daitezke —udalaren zentro soziokultural bat—, titulartasun pribatukoak —fundazio baten liburutegi bat— edo komunitatearen titulartasunekoak —bizilagunen elkarte baten lokal sozialeko erakusketa-aretoa—. Los equipamientos culturales pueden ser de titularidad pública –un centro sociocultural municipal–, de titularidad privada –una biblioteca de una fundación– o de titularidad comunitaria –la sala de exposiciones del local social de una asociación de vecinos–.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Talde komunitario formalak —elkarteak eta fundazioak—, denboran eta beren modalitatean, lankidetza egonkorrak egin ditzaketenak, dagokion taldearen interes-alorraren arabera. Agrupaciones comunitarias formales –asociaciones y fundaciones–, que pueden aportar colaboraciones estables en el tiempo y en su modalidad, según el ámbito de interés de la agrupación en cuestión.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Erakunde publiko eta pribatuek interes orokorreko proposamenetarako aldizka iragartzen dituzten diru-laguntzak eta laguntzak —adibidez, "La Caixa" Gizarte Ekintza fundazioak inpaktu sozialeko kultura-proiektuetarako diru-laguntzak iragartzen ditu urtero, eta Andaluziako Kultura Sailak kultura sustatzeko jardueretarako diru-laguntzak ematen ditu—. Subvenciones y ayudas que periódicamente convocan entidades públicas y privadas para propuestas de interés general –por ejemplo, la fundación Obra Social «La Caixa» abre anualmente una convocatoria de subvenciones a proyectos culturales de impacto social, y la Consejería de Cultura de Andalucía otorga subvenciones dirigidas a actividades de fomento y promoción cultural–.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Datorren astean, fundazio bateko kultura-kudeaketaren eta -animazioaren alorrean hasiko naiz lanean. La próxima semana comienzo a trabajar en el área de gestión y animación cultural de una fundación.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Lurraldea arakatzea, leku interesgarri horiek identifikatzeko. Horretarako, hauek erabiltzen dira: lehendik dauden datu-baseak, profesionalen katalogoak, merkataritza-jarduerako erregistroak, erakunde formalen —hala nola elkarteen eta fundazioenerregistroak, etab. Rastrear el territorio para la identificación de esos puntos de interés, utilizando para ello: bases de datos existentes, catálogos de profesionales, registros de actividad mercantil, registros de organizaciones formales como asociaciones y fundaciones, etc.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Administrazio Publikoaren inguruneko jarduera esklusibo izateari utzi dio, eta mota askotako kultura-enpresetako sektore pribatuaren ekintzetara ere hedatu da, bai eta komunitate-sektorera ere, antolaketa formal bat hartzean, hala nola elkarteak eta fundazioak. Deja de ser una práctica exclusiva del entorno de la Administración Pública y se extiende también a acciones propias del sector privado en empresas culturales de todo tipo, y al sector comunitario cuando este adopta una organización formal, como son las asociaciones y las fundaciones.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua