conducta Bilatu conducta testuinguru gehiagotan

1
jokaera > conducta (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alde horretatik, "ikasketa prozesu bat da eta prozesu horretan, esperientziek gure nerbio-sistema, eta, ondorioz, gure jokaera aldatzen dute. En este sentido, "el aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y, por consiguiente, nuestra conducta.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ikasteko gaitasunaren funtzio nagusia inguru aldakor batera egokituko diren jokaerak garatzea da".(1) La principal función de la capacidad de aprender es desarrollar conductas que se adapten a un entorno cambiante".(1)

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ikasteak jokaera aldatzea esan nahi du, ez soilik kanpotik ikusten dena, baita barne-aldaketa, garunekoa ere. Aprender significa modificar la conducta, no sólo lo que se puede observar externamente sino que también supone un cambio interno, a nivel del cerebro.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Jokaera motorretatik kontzeptu sinbolikoetara pasatzeko aukera ematen du imitazioak. La imitación permite pasar de conductas motoras a conceptos simbólicos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

- Indarkeriazko hitzezko jokaerarik edo jokaera fisikorik ez izatea... - No mantener conductas violentas o verbales.....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Mendekotasun-jokaeraren ondoriozko kalte fisikoen maila (GIBak sortutako infekzioa, hepatitisa...). Grado de deterioro fí­sico debido a la conducta adictiva (existencia de infección por VIH+, hepatitis...).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrekin guztiarekin, hauek dira droga-mendekoaren tratamendua amaitzean kontuan hartu beharrekoak, eta berehalako eta etorkizuneko jokaera aurrez ikusteko balioko dutenak: Con todo y esto, los aspectos que hay que tener en cuenta al finalizar el tratamiento de un paciente drogodependiente, y que harán de predictores de su conducta inmediata o futura son los siguientes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jokaeren ezagutzatik eta gatazken ideietatik abiatuta irtenbidea lortzeko proposamenak sor daitezke: A partir del conocimiento de las conductas y del ideario de los conflictos se pueden llegar a concebir ciertas propuestas para llegar a la solución:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oztopo horiek ez ezagutzeak batzuetan, jokaera kronikoak edo arazoa okertzen duten jokaerak sortzen ditu, hala nola: El desconocimiento de estos obstáculos a veces genera conductas que pueden volverse crónicas o agravar el problema, como son:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jokaera pribatua/publikoa (besteei familiako intimitateak kontatzea). La conducta privada/pública (explicar a otras personas las intimidades familiares).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

jarrera > conducta (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
ohiturak hartzea, estimulazio goiztiarra, jarrera jakinen aurrean zer egin, haur-garapena... adquisición de hábitos, estimulación precoz, actuación ante determinadas conductas, desarrollo infantil, etc.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Halaber, lehenengo haurtzaroan bertan behera uzteko jokabide moduak garatzen dituzten haurrengan ere ohikoak izaten dira nortasun-arazoak: También son frecuentes los problemas de identidad en niños y niñas que desarrollaron en su primera infancia las formas de conducta "abandónica":

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gatazkak eta nahasmena dira haien harremanaren ezaugarri, eta horren arrazoiak dira eskolan ondo egokitu ez izana eta beste jarrera arazotsu batzuk; esaterako, drogazaletasuna. Su relación se caracteriza por la conflictividad y la confusión, asociadas a un historial de desadaptación escolar y a otras conductas problemáticas como, por ejemplo la drogadicción.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Jarrera konpultsiboa eta ezegonkortasun emozionala. Conducta compulsiva e inestabilidad emocional.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familiaren kohesioa jarrera hauetan ikusten da, besteak beste: gauza asko elkarrekin egitean, interes berak izatean, zaletasun berak izatean, lagun berak izatean... La cohesión familiar se traduce en conductas como hacer muchas cosas juntos, tener los mismos intereses, compartir aficiones, tener las mismas amistades, etc.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Titulu honetan sartzen da, hain zuzen, gizarte-egoerengatik, minusbaliotasun fisiko, psikiko edo sentsorialagatik edo jarreran asaldura larriak izateagatik berariazko laguntza eta arreta jakinak behar dituzten ikasleen hezkuntza-tratamendua. Se incluye concretamente en este tí­tulo el tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que requieren determinados apoyos y atenciones especí­ficas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad fí­sica, psí­quica o sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Jarrera antisoziala Conducta antisocial

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Haien jarrera imitatuz, kontzeptuak, arauak eta balioak barneratzen dituzte. Con la imitación de su conducta interiorizan conceptos, normas, reglas y valores.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Ikusi denez, baliteke heziketa-estilo arduragabeegia edo autoritarioegia duten familiek zailtasunak izatea seme-alaben jarrera kontrolatzeko, eta horrek handitu egiten du tratu txarretarako edo gehiegikerietarako arriskua. Se ha observado que las familias que tienen un estilo educativo excesivamente negligente o excesivamente autoritario pueden manifestar dificultades para controlar la conducta de sus hijos, lo cual aumenta el riesgo de maltrato o abuso.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

jokabide > conducta (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
pentsamenduaren asaldura da; haluzinazioak izaten dira (entzumenarenak eta ikusmenarenak), eldarniozko ideiak, logika-falta, errealitatearekin harremana galtzea eta jokabide anormala. trastorno del pensamiento en el que se producen alucinaciones (auditivas y visuales), ideas delirantes, falta de lógica, pérdida de contacto con la realidad y conducta anormal.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gainera, funtzio begetatibo garrantzitsuak erregulatzen ditu, hala nola elikadura-jokabidea; izan ere, hipotalamoan dago gosearen eta asetasunaren gunea. Gorputzeko tenperatura ere kontrolatzen eta erregulatzen du. Además regula importantes funciones vegetativas tales como la conducta alimentaria, ya que, en el hipotálamo se encuentra el centro del hambre y la saciedad, también controla y regula la Tª corporal

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Parametro somatometrikoek (soma = gorputza, metria = neurria) bizi-ohiturekin loturiko datuak ematen dituzte, eta jokabide ez-osasungarrien edo hainbat gaixotasunen (gizentasuna, anorexia, bulimia...) isla izan daitezke. Los parámetros somatométricos (soma = cuerpo, metría = medida) aportan datos relacionados con hábitos de vida y pueden ser un reflejo de conductas poco saludables o de enfermedades como obesidad, anorexia, bulimia...

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta