familia ugari Bilatu familia ugari testuinguru gehiagotan

1
familia ugari > familia numerosa (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia ugariak babesteko lege berria Nueva ley de protección a las familias numerosas

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

FAMILIA UGARIAREN TITULUAK TITULOS DE FAMILIA NUMEROSA

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Mariak 39 urte ditu eta Sevillan jaio zen familia ugariaren barruan. Maria tiene 39 años, nacida en Sevilla en el seno de una familia numerosa.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

elikadura, hezkuntza, jarduera-atseden zikloak, higienea, gurasoekiko eta anai-arrebekiko erlazio afektiboa (seme-alaba bakarra den edo familia ugaria), gaixotasunik eta istripurik izan duen eta abar. la alimentación, la educación, los ciclos de actividad-descanso, la higiene, su relación afectiva con sus padres, hermanos (si es hijo único o familia numerosa), la presencia de enfermedades y accidentes, etc.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Familia ugaria. Familia numerosa.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

(Baimenak, lan-utzialdiak, Familia Ugariak) (Permisos, excedencias, Familias Numerosas)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Espainian, familia ugarien gaur egungo errealitateari egokituko zaion lege berria egiteko asmoa dago. Pretende elaborar una nueva ley que se ajuste a la realidad actual de las familias numerosas en España.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zenbait neurri proposatu dira, hala nola babes ofizialeko etxebizitza gehiago egitea, horrelako etxebizitzak neurriz handiago egitea familia ugarientzat eta abar. Se proponen medidas como el incremento de las viviendas de protección oficial, el aumento del tamaño de estas viviendas para las familias numerosas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia ugariei laguntza berezia ematea, ordain osagarriaren bitartez, hirugarren seme-alabatik aurrera. Ayuda especial a las familias numerosas a través de una compensación adicional a partir del tercer hijo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Atal honetan sar daitezke zenbait egoera berezi, besteak beste, nerabeen haurdunaldiak, familia ugaria duten eta bakarrik dauden amak, beren kargu ilobak dituzten aitona-amonak, legearekin gatazkak dituzten adin txikikoak, etorkinak eta etxerik ez dutenak. Aquí­ se pueden incluir una serie de situaciones especiales como pueden ser los embarazos en adolescentes, las madres solas con familia numerosa, los abuelos a cargo de nietos, los menores en conflictos con la ley, los inmigrantes y los sin hogar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea