receptor Bilatu receptor testuinguru gehiagotan

1
hargailu > receptor (53 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrek esan nahi du igoera-saihetsen maiztasuna berdina dela hargailuan eta transmisorean. Esto implica que la frecuencia de los flancos de subida es la misma en el receptor y en el transmisor.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Arauak dio nodo kopurua 32 izango dela, baina inpedantzia handiko hargailuekin 256 nodo ere izan daitezke. La norma establece que el número de nodos será de 32, pero con receptores de alta impedancia se pueden alcanzar los 256 nodos.

Materiala: Industria komunikazioak

Jasotako datuak ezin baldin badira behar adinako bizkortasunarekin prozesatu, hargailuaren bufferra betetzen joango da. Si los datos recibidos no pueden ser procesados lo suficientemente rápido se irá llenando el búffer del receptor.

Materiala: Industria komunikazioak

7.14 irudia. Hargailuko bufferraren okupazioa softwarearen fluxu-kontrol batean. Figura 7.14. Ocupación del búffer del receptor en un control de flujo software.

Materiala: Industria komunikazioak

Programara datu berri bat iristen denean, RXR erregistrora, atakako datua irakurri eta hargailuaren bufferrean idatziko duen ISRa abiaraziko da; ISRa amaitzean, bufferreko datuak irakurriko dituen programa nagusiak exekutatzen jarraituko du. Cuando al programa llega un nuevo dato al registro RXR se dispara la ISR que lee el dato del puerto y lo escribe en el búffer del receptor; al finalizar la ISR, se continúa ejecutando el programa principal que lee los datos del búffer.

Materiala: Industria komunikazioak

X 1 hargailuaren FIFO bufferra ezabatzeko. X 1 para borrar el b úffer FIFO del receptor.

Materiala: Industria komunikazioak

Hargailuaren bufferraren erregistroa: Registro del búffer del receptor:

Materiala: Industria komunikazioak

Hargailuaren ordularia. Reloj del receptor.

Materiala: Industria komunikazioak

2 Estazioa. Ez da hargailua Estación 2. No es el receptor

Materiala: Industria komunikazioak

Igorgailuak bidalitako bitak seinale digital bihurtzen dira hargailuak zehaztasunez interpretatu beharreko lerroan bit bakoitza non hasi eta non bukatzen den jakiteko, eta, horrenbestez, informazioa berreraikitzeko. Los bits enviados por el transmisor acaban convirtiéndose en una señal digital en la lí­nea que el receptor debe interpretar con exactitud para saber dónde comienza y dónde acaba cada bit con objeto de reconstruir la información.

Materiala: Industria komunikazioak

2
errezeptore > receptor (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gernua sartzen den neurrian, MASKURIAREN bolumena handitu egiten da, pareta osatzen duen MUSKULU LISOA erlaxatu edo zabaldu egiten baita. Pilaturiko gernu kopurua litro-erdia baino handiagoa denean, paretan dituen errezeptore batzuk kitzikatzen dira, eta horren ondorioz, MASKURIAREN pareta uzkurtu egiten da, eta BARNEKO ESFINTERRA lasaitu. Según va entrando orina, la VEJIGA aumenta de volumen al relajarse el MíšSCULO LISO que forma su pared y cuando la cantidad de orina acumulada es superior al medio litro, se excitan unos receptores que hay en su pared, provocando la contracción de la pared de la VEJIGA y la relajación del

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zuntz sentikor edo aferenteen bidez; izan ere, zuntz horiek beren errezeptoreek hautemandako estimuluak transmititzen dizkiote NSZari. A través de las fibras sensitivas o aferentes, ya que, éstas transmiten los estí­mulos captados por los receptores que tienen estas fibras sensitivas al SNC.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

ERREZEPTOREA (estimulua hautematen du: RECEPTOR (capta el estí­mulo:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Errezeptoreak Receptores

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

nerbio-bulkadak errezeptoreetatik NSZera eramaten dituzte. llevan los impulsos nervioso desde los receptores hasta el SNC.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zuntz sentikorrek funtsean ERRAIETAN dauden errezeptoreetatik NSZera eramaten dute informazioa, eta zuntz motorrek, berriz, MUSKULU LISORA, BIHOTZ MUSKULURA eta GURUINETARA eramaten dute erantzuna. Las fibras sensitivas llevan información desde receptores situados fundamentalmente en las VíSCERAS, hasta el SNC, y por fibras motoras, conducen la respuesta elaborada hasta el MíšSCULO LISO, MíšSCULO CARDíACO y las GLíNDULAS.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Beste mekanismoa askoz ere azkarragoa eta zehatzagoa da, eta elkarren artean komunikatzen diren zelula espezializatuen multzo batean oinarritzen da. Hainbat elementu ditu: SENTSORE edo ERREZEPTOREA, barnean zein kanpoan gertatzen den aldaketa oro hautemango duena, SISTEMA ELABORATZAILEA, gertatu den aldaketarako erantzun egokia sortzen duena, eta APARATU EFEKTOREA, aurrez elaboratutako erantzuna gauzatuko duena. El otro mecanismo, mucho más rápido y preciso está basado en un grupo de células especializadas que comunican entre sí­ varios elementos que son; un SENSOR o RECEPTOR, que va a detectar cualquier cambio que se produzca en el medio interno o externo, un SISTEMA ELABORADOR, que elabora la respuesta adecuada al cambio producido y un APARATO EFECTOR que va a REALIZAR la respuesta

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Geruza horretan daude min- eta ukimen-errezeptoreak. En esta capa se encuentran los receptores del dolor y del tacto.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

3
hartzaile > receptor (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hartzaileari egokitutako hiztegia erabili behar du. Utilizar un vocabulario que se adapte al receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Haren ezaugarri nagusiak dira, batetik, berehalakotasuna, eta, bestetik, igorleen eta hartzaileen aldibereko presentzia. Se caracteriza por la inmediatez y la presencia simultánea de emisores y receptores

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hartzailearengana egokitzea. Ajustarse al receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Igortzen den mezuak hartzailearen eskakizunetara moldatu behar du. El mensaje que se emite debe ajustarse a los requerimientos del receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hartzaileak igorlearen mezua uler dezan, bi aldeek izan behar dute horretarako jarrera aurrez. Para que el receptor entienda el mensaje del emisor ambos deben tener predisposición para ello.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikazio-prozesuan, igorleak eta hartzaileak kode berbera baliatu behar dute, komunikazioa posible izan dadin. En el proceso comunicativo, el emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Mezuak erakargarria izan behar du hartzailearentzat, eta, hala, motibazio eta inplikazio handiagoa lortuko ditu. el mensaje ha de ser atractivo para el receptor consiguiendo de esta manera una mayor motivación e implicación del mismo.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Mezu argiak eta jakinak, hartzaileak erraz ulertzeko modukoak. Incluye mensajes claros y obvios que pueden ser entendidos fácilmente por el receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikazio mota honetan, zeharkako kanalak biltzen dira, zeinak modu subkontzientean hautematen baititu hartzaileak Este tipo de comunicación comprende canales indirectos que usualmente son captados por el receptor de forma subconsciente.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Igorleak hartzaileari helarazten dion informazioa Información que el emisor envía al receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak