garraiobide Bilatu garraiobide testuinguru gehiagotan

1
garraiobide > medio de transporte (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
• Turismoari bultzada handia eman zioten zenbait faktore garatu ziren, hala nola garraiobideen hobekuntza (trenek eta lurrunontziek erraztu egin zituzten bidaiak), herrialde batzuen garapen ekonomikoa (Erresuma Batuarena, kasurako), edo beste leku batzuk ezagutzeko gogoa. • Se produce el desarrollo de ciertos factores que posibilitan el auge del turismo, como la mejora en medios de transporte (el tren y el barco de vapor facilitan los desplazamientos), el desarrollo económico de paí­ses como Gran Bretaña o el deseo de conocer otras zonas geográficas.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

I. Mundu Gerraren aurreko urteetan, nabarmen hazi ziren bidaia turistikoak, garraiobideen hobekuntzak, Europan zegoen segurtasunak eta bidaiatzeko interesak bultzatuta. En los años que preceden a la I Guerra Mundial se produce un aumento importante de los viajes por motivos turí­sticos alentados por la progresiva mejora de los medios de transporte, la seguridad por toda Europa y el interés por viajar.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Hegazkin-bidaien abiadura, erosotasun eta segurtasunari esker, beste garraiobideak ordezkatu zituen hegazkinak pixkanaka, batez ere trenak eta itsasontziak. Debido a su rapidez, comodidad y seguridad va, poco a poco, desplazando a otros medios de transporte, sobre todo al ferrocarril y al barco.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismoaren boomaren urteak dira, besteak beste arrazoi hauek bultzatuta: II. Mundu Gerraren ondorengo suspertze ekonomikoa, garraiobideen hobekuntza, nazioarteko bake-egoera erlatiboa eta lan-kondizioen hobekuntza. Son los años en los que se produce el «boom turí­stico» debido, entre otras razones a la recuperación económica de los paí­ses tras la II Guerra Mundial, la mejora de los medios de transporte, la relativa paz internacional y la mejora de las condiciones de trabajo.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Atentatuok beste ondorio nabarmen bat ere izan zuten: garraiobideetako segurtasun-neurriak areagotzea. Otro efecto importante de los atentados fue el aumento de las medidas de seguridad en los medios de transporte.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Pertsona horiek beste leku batera joan eta etxetik kanpo egon behar dutenez, gastua egiten dute garraiobideetan, ostatuetan, jatetxeetan eta abar; eta horrek, noski, mugimendu ekonomiko handia dakar. Pensemos que todas estas personas tienen que trasladarse y permanecer fuera de su lugar de residencia, con el consiguiente gasto en medios de transporte, alojamiento, restauración, etc., lo que supondrá un movimiento económico considerable.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

b) Poluzio akustikoa eta ingurunekoa, turistak beren bizilekutik opor-lekuetara eramaten dituzten garraiobideen ondorioz. b) Contaminación ambiental y acústica producidas por los medios de transporte que trasladan a los turistas desde su lugar de residencia a su lugar de vacaciones.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Beste enpresa batzuk (bisitak garraiobidetan). • Otras empresas (visitas en medios de transporte).

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Garraiobideetako jatetxe-zerbitzuetako laguntzailea. • Auxiliar de servicios de restauración en medios de transporte.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Oinarrizko azpiegiturak eski-pistak haietako garraiobideak (teleskiak, teleaulkiak, telekabinak...) eta ekipoak alokatzeko zerbitzuak dira. Las infraestructuras fundamentales son las pistas de esquí­, sus medios de transportes (telesquí­es, telesillas, telecabinas) y los servicios de alquiler de equipos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura