renta Bilatu renta testuinguru gehiagotan

1
errenta > renta (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beraz, lehenengo urratsa familia-nukleoaren sarrera guztiak denbora jakin batean zenbatekoak diren jakitea izango da, esaterako, hilean (soldatak, errentak, laguntzak, akzioak eta abar sartuta). Por lo tanto, el primer paso estará en conocer todos los ingresos posibles del núcleo familiar en un periodo concreto, por ejemplo, mensualmente( aquí­ se incluyen salarios, rentas, ayudas, acciones, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lanbide arteko gutxieneko soldataren (SMI) %50 baino txikiagoa den errenta pertsonala jasotzen dutenak. Renta personal inferir al 50% del salario mí­nimo interprofesional (SMI).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zerga- eta errenta-politika Polí­tica fiscal y de rentas

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergak. Impuestos sobre la Renta de las Personas Fí­sicas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ondare-eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko ZergakBalio Erantsiaren gaineko ZergaZerga bereziakKanpo Garraioaren gaineko Zergak Petrolioaren errenta Impuestos de Transmisiones y Actos jurí­dicos documentados Impuestos sobre el Valor Añadido Impuestos especiales Impuestos de Tráfico Exterior Renta de Petróleo

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esate baterako, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga pertsona berak ordaintzen eta sartzen du Ogasunean. Por ejemplo el Impuesto de la Renta de las Personas Fí­sicas lo paga y lo ingresa en Hacienda la misma persona.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erretirora iristean inbertitutako guztia batera edo hileko errentatan atera ahal izango du. Al llegar a la jubilación podrá desembolsar su inversión, toda junta o en rentas mensuales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

soldata, errentak, laguntzak eta abar. salario, rentas, ayudas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

errenta > renta (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
8.- Langileei etxebizitzen errenta kobratzen diegu, alegia, 1.582,04 euro. 8.- Cobramos a los trabajadores la renta de las viviendas que asciende a 1582,04 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Finantza-ibilgetua bi azpiatal handitan banatzen da: epe luzerakoa (inbertsio estrategikoa), normalean beste enpresetan kontrola izateko, enpresa jakin batzuen erabakietan eragiteko, edota merkataritza-abantailak lortzeko; eta epe motzerakoa (inbertsio operatiboa), berriz, enpresak likidezia-soberakina duenean erabiltzen da, interes eta/edo dibidenduen errentatik edo prezioak igota El inmovilizado financiero lo podemos clasificar en dos grandes grupos, a largo plazo (inversión estratégica) generalmente para ejercer cierto control sobre otras empresas, influir sobre determinadas empresas en sus decisiones u obtener algún tipo de ventaja comercial; y a corto plazo (inversión operativa) cuando la empresa tiene un exceso de liquidez y pretende obtener un beneficio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí­sicas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Legea eta Araudia. Ley y Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Fí­sicas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoa epe luzera eta beste inbertsio batzuk Renta fija l/p y otras inversiones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta aldakorra epe motzera Renta variable c/p

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoa epe motzera Renta fija c/p

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. eta 5. taldeetako balore negoziagarriei, errenta finkokoak nahiz aldakorrekoak izan, oro har erosketa-kostuaren araberako balioa ematen zaie, eragiketari atxikitako gastuak barne hartuta (komisioak, bitartekotza-gastuak eta abar). Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 y 5, ya sean de renta fija o variable, se valoran en general por su coste de compra, incluidos los gastos inherentes a la operación (comisiones, gastos de intermediación, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-errentamenduari "leasing" ere deitzen zaio; kontratu horren bidez enpresek ondasun bat erabil dezakete, ondasunaren jatorrizko balioa berdintzen duen aldizkako errenta bat, karga finantziarioa, eta kontratuan zehaztutako gastu gehigarriak ordainduta. El arrendamiento financiero también conocido como "leasing" es un contrato mediante el cual una empresa puede disponer del uso de un bien, a cambio de pagar una renta periódica que cubra el valor original del bien, más la carga financiera, y los gastos adicionales que contemple el contrato.

Materiala: Kontu-ikuskaritza