valor nominal Bilatu valor nominal testuinguru gehiagotan

1
balio nominal > valor nominal (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Epe laburrerako epemuga: pasiboaren balio nominala. Vencimiento inferior a corto plazo: valor nominal del pasivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Akzio mota asko daudenean, bakoitzari dagokion kopurua eta balio nominala. Cuando existan varias clases de acciones, el número y el valor nominal de las pertenecientes a cada una de ellas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hamabi hilabete baino gutxiagoko epemuga: pasiboaren balio nominala. Vencimiento inferior a doce meses: valor nominal del pasivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Trafikoko hornitzaileak eta hartzekodunak balio nominalarekin agertuko dira balantzean. Los proveedores y acreedores de tráfico figurarán en el Balance por su valor nominal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Akzioak balio nominala baino prezio altuagoan igortzen direnean sortzen dira erreserba horiek. Estas reservas proceden de la emisión de acciones a un precio superior a su valor nominal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epemuga 12 hilabete baino gutxiagokoa bada, aktiboaren balio nominala izango da. Si el vencimiento es inferior a 12 meses será a valor nominal del activo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza