polea Bilatu polea testuinguru gehiagotan

1
polea > polea (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arraste-polea Polea de arrastre"

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kanpotik, ikus daiteke motorra martxan dagoenean, eta aire girotua konektatuta ez dagoenean, uhalez arrastatutako polea biratzen dela, baina platera ez dela biratzen. Exteriormente, se puede observar que cuando el motor está en marcha y el aire acondicionado no está conectado, gira la polea arrastrada por la correa pero no lo hace el plato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eraztun elastikoa desmuntatu ostean, atera ezazu arraste-polea (2.42 irudia). Tras desmontar el anillo elástico, extrae la polea de arrastre, (figura 2.42).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Badira hozte-sistemaren eraginkortasunik ezaren gainean zuzenean eragiten ez duten beste matxura mota batzuk, hala nola polearen errodamendutik edo konpresorearen uhaletik eratorritako zarata arraroak. Existe otro tipo de averías que no inciden directamente sobre la ineficacia de la refrigeración, como, por ejemplo, ruidos extraños provenientes del rodamiento de la polea o de la correa del compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Enbragean, ikusi galgekin arraste-plateraren eta polearen artean dagoen distantzia (0,4 0,8 mm). En el embrague, comprobar con las galgas la distancia entre el plato de arrastre y la polea (0,4 0,8 mm).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Poleak zaratarik eta zurruntasunik gabe biratu behar du. La polea debe girar sin ruidos ni agarrotamientos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

erretena, errodamenduak eta estalkien junturak, poleak, balbula-platera, bobina eta enbrage-platera. retén, rodamientos y juntas de las tapas, poleas, plato de válvulas, bobina y plato del embrague.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotua aktibatzen denean, seinale elektriko bat bidaltzen da bobinara, eta bobina horrek eremu magnetiko bat sortzen du, eremu horrek arraste-platera polearen kontra erakartzen duenez gero, gorputz bakarra sortzen du, eta, hortaz, motorraren mugimendua konpresorera transmititzen du. Al activar el aire acondicionado, se envía una señal eléctrica a la bobina, y esta crea un campo magnético que atrae el plato de arrastre contra la polea, generando un solo cuerpo y, por tanto, transmitiendo el movimiento del motor al compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Korronte elektrikoa bobinara bidaltzen ez denean, bobinak ez du eremu magnetikorik sortzen, eta xafla, zumitz berreskuratzailearen indarraren bitartez, poleatik bereizi egiten da eta konpresorea gelditu egiten da. Al dejar de enviar corriente eléctrica a la bobina, esta deja de crear el campo magnético, y la placa, mediante la fuerza del fleje recuperador, se separa de la polea y el compresor se detiene.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Airea konektatzen denean, akoplamendua gertatzen da, eta ikusiko dugu enbragearen platerak bira egiten duela polearekin batera. Al conectar el aire, se producirá el acoplamiento y observaremos el giro del plato del embrague junto con la polea.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

txirrika > polea (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lau pieza ahokatuk eratzen dituzte goiko aldeko langara eta langaluzeak, eta hutsune bat gelditzen da haien artean, txirrikak eta kontrapisuak sartzeko hurrenez hurren. La traviesa superior y los largueros están formados por cuatro piezas ensambladas, quedando en el centro un hueco para el alojamiento de las poleas y contrapesos respectivamente.

Materiala: Egurraren teknologia

f) Pertsiana biribilgarriari eragiteko sistema osatzen duen atal bakoitzaren eredua aurkeztu behar du: biribilkatze-ardatza, txirrikak, txirrika gidariak, tornuak, balaztak, zinta-bilgailuak... f) Un modelo de cada parte de las que integran el sistema de accionamiento de la persiana enrollable, eje de enrollamiento, poleas, poleas guías, tornos, frenos,, aparatos recogedores de cintas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailera mugitzeko, eskailera finkoaren beheko aldean jartzen dugu dibidieta, eta txirrika jartzen dugu haren azken edo azken-aurreko mailaren Para moverla, se coloca el cabrestante en la parte inferior de la escalera fija; y la polea en el canto del último o penúltimo peldaño de la

Materiala: Egurraren teknologia

Langaluze paraleloko bi eskailerak edo gehiagok eratzen dute eskailera mota hori. Bata bestearen barnean ahokatuta daude eskailerak, eta soka- eta txirrika-sistema batek elkartzen ditu. Sokei eta txirrikei eragiteko, tornu edo dibidieta erabiltzen dugu eta, hartara, eskailerak hedatzea eta gorago igotzea lortzen dugu (ikusi 958. irudia). Estas escaleras están formadas por dos o más escaleras de largueros paralelos, encajadas unas dentro de otras, y enlazadas por un sistema de cuerdas y poleas accionadas por un torno o cabrestante, que les permite extenderse y alcanzar alturas mayores (fig. 958).

Materiala: Egurraren teknologia

Aurrekoaren berdina da, baina orri bakarra du. Txirrika jarri eta errail baten gainean muntatzen dugu. Es como la anterior, pero con una sola hoja que va montada sobre un carril, previa la colocación de una polea.

Materiala: Egurraren teknologia

d) Tresna hauek deskribatu behar ditu: kojineteak, biribilkatze-ardatzak, txirrikak, txirrika gidariak, balaztak, zinta-bilgailuak, tenplagailuak, tornuak, topeak, erretenak... d) Descripción de los aparatos siguientes: cojinetes, ejes de enrollamiento, poleas, poleas guías, frenos, recogedores de cintas, templadores, tornos, topes, canales, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Goiko txirrikatik abiatzen da olanazko zinta eta, leihoaren barnetik, paretaren luzetara jaisten da, lurretik zentzuzko distantziara (1 m-ra) iritsi arte. Lurretik 1 m-ra, kaxatxo malgukidun batean sartzen da zinta, eta biribildu egiten da (ikusi 926. irudia). Esta cinta parte de la polea superior, y, por el interior de la ventana, va a lo largo de la pared, hasta una altura prudencial (1 m.), en donde se introduce en una cajita con resorte, en la que se arrolla (fig. 926).

Materiala: Egurraren teknologia

Mekanismoak baditu bi arraboltxo mekaniko: goiko aldean eta zinta txirrikatik irteten den puntuan jartzen ditugu, marruskadurak En el mecanismo hay dos ródillitos metálicos que se ponen en la parte superior y a la salida de la cinta de la polea, para evitar que dicha

Materiala: Egurraren teknologia

CD ebakidura bertikalak (ikusi 901. irudia), berriz, hauek ageri ditu: markoaren goiko aldeko ebakidura eta dagozkion txirrikak, leihoaren goiko eta beheko aldeen ebakidura eta markoko isurkiaren ebakidura. Y en la figura 901 tenemos el corte vertical C-D, en el que vemos: la sección superior del marco con las poleas correspondientes, la sección de la ventana superior e inferior, y la sección del vierteaguas del marco.

Materiala: Egurraren teknologia

Eraztuna izaten dute kontrapisuek, eta metalezko kablearen mutur bat finkatzen dugu eraztunean; txirrika batetik (edo, kasuan-kasuan, bi txirrikatatik) pasatzen da kablea, eta dagokion bastidorearen garaieraren erdian finkatzen dugu haren beste muturra. Los contrapesos llevan una anilla, a la que se fija un extremo del cable metálico, el cual pasa por una polea (o por dos, según el caso), y fija el otro extremo en la mitad de la altura del bastidor correspondiente.

Materiala: Egurraren teknologia