lanpostu Bilatu lanpostu testuinguru gehiagotan

1
lanpostu > puesto de trabajo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lana pertsonari egokitzea, lanpostuen ikuskerari dagokionez batez ere eta, halaber, lan- eta produkzio-metodo eta ekipoen hautaketari dagokionez. Horren helburuak lan monotonoa eta errepikakorra arintzea eta horrek osasunean dituen ondorioak murriztea dira, batez ere. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así­ como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak beharrezko neurriak hartuko ditu, jarduerari ekin aurretik aurreko atalean azaldutako langileek izango dituzten arriskuei buruzko informazioa jaso dezaten, batez ere kualifikazio edo gaitasun profesional jakinak izatearen beharrari, kontrol mediko bereziei edo lanpostuko arrisku zehatzei buruz eta, halaber, horiei aurre egiteko prebentzio- eta babes-neurriei buruz. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controle

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-baldintzak edo lanaldia egokitu ezin denean edota, egokitu arren, lanpostuaren baldintzek langile haurdunaren edo haurraren osasunean eragin negatiboa dutenean eta hala egiaztatzen dutenean Gizarte Segurantzako Institutu Nazionaleko zerbitzu medikoek edo mutualitatekoek, Osasunaren Zerbitzu Nazionaleko langilearen medikuaren txostenarekin, langileak bere egoerarekin baterag Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así­ lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio Nacional de la

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak, langileen ordezkariekin kontsulta egin ondoren, horrelako arriskurik ez duten lanpostuen zerrenda zehaztu beharko du. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Aurreko paragrafoan adierazitako arauak beteta ere lanpostu edo funtzio bateragarririk ez balego, langilea bere multzo edo kategoria baliokidekoa ez den postu batean jarri ahal izango da, baina jatorrizko lanpostuko ordainsari guztietarako eskubidea gordeko du. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileak ez dira jarriko beren ezaugarri pertsonalak, egoera biologikoa edo aitortu zaien ezintasun fisiko, psikiko edo sentsoriala dela-eta beraiek, beste langileak edo enpresarekin zerikusia duten beste pertsona batzuk arriskuan jar daitezkeen lanpostuetan. Halaber, oro har ez dira enplegatuko beren lanpostuen eskakizun psikofisikoak betetzeko ezintasuna eragiten duten egoera iragankorrean daudenean. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus caracterí­sticas personales, estado biológico o por su discapacidad fí­sica, psí­quica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en esta

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Hala ere, enpresaburuari eta prebentzioan ardura duten pertsona edo organoei informazioa emango zaie azterketaren ondorioei dagokienez, hau da, langileak lanpostua betetzeko duen gaitasunari dagokionez edo babes- eta prebentzio-neurriak hartzeko edo hobetzeko beharrari dagokionez, prebentzioaren ikuspuntutik beren funtzioak behar bezala bete ahal izan ditzaten. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctame

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lanean langileen segurtasunerako eta osasunerako dauden arriskuak, bai enpresa guztiari dagozkionak, bai lanpostu edo funtzio bakoitzari dagozkionak. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquéllos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo" target="_blank">riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo o función.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileen ordezkariak dituzten enpresetan, atal honetan aipatzen den informazioa emango die enpresaburuak ordezkari horiei; hala ere, langile bakoitzari zuzenean jakinarazi beharko zaio bere lanpostu edo funtzioari dagozkion arrisku zehatzak eta arrisku horietarako aplika daitezkeen babes- eta prebentzio-neurriak. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos especí­ficos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protecció

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak langileen segurtasunerako eta osasunerako arriskuen hasierako ebaluazio bat egin beharko du, kontuan hartuta, oro har, jarduera nolakoa den, lanpostuen ezaugarriak eta langileenak. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las caracterí­sticas de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria