servicio social Bilatu servicio social testuinguru gehiagotan

1
gizarte-zerbitzu > servicio social (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
GIZARTE-ZERBITZUEN ZENTROAK CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

GIZARTE-ONGIZATEKO SAILA EDO GIZARTE-ZERBITZUAK CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL O SERVICIOS SOCIALES

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hasiera batean familia guztiei zuzenduta egon arren, lehentasuna ematen zaie arazo sozialen bat dutenei; izan ere, batzuetan, gizarte-zerbitzuek bideratzen dituzte hara. Aunque en principio están dirigidos a todas las familias, se priorizan aquéllas con alguna problemática social que, en ocasiones, han sido direcciona-das por los servicios sociales.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Arreta- eta tratamendu-zerbitzuak sortzea edota zabaltzea dute xede, autonomia-erkidegoen eta udalen laguntzarekin, haien gizarte-zerbitzuen unitateen, GKEen, fundazioen eta abarren bitartez. Pretenden crear y/o ampliar los servicios de atención y tratamiento, mediante las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de sus unidades de servicios sociales, ONG, fundaciones, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrelakoetan, gizarte-zerbitzuen laguntzak amei eta seme-alabei zuzentzen zaizkie. En estos casos las ayudas de los servicios sociales suelen dirigirse tanto a la madre como a los pequeños.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Amari laguntzen zaio bere bizitza berrantolatzen, eta uneoro saihesten da gizarte-zerbitzuekiko mendekotasuna ager dadin. Halaber, haurrei bizitza duina bermatzen zaie, eta behar denean, haurrak harreran ematera jotzen da. Se ayuda a la madre a reorganizar su vida, evitando en todo momento su dependencia de los servicios sociales, y se garantiza a los niños una vida digna a través de la acogida si fuese necesario.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zerbitzu horietaz baliatzeko, udalerri bakoitzeko gizarte-zerbitzuetara jo eta zerbitzu horiei buruz informatu behar da; izan ere, haur-eskolekin gertatzen den bezala, Espainia guztian ez daude berdin banatuta. Para acceder a estos servicios se debe acudir a los servicios sociales de cada municipio para informarse de cuáles existen, pues, al igual que sucede con las escuelas infantiles, su presencia es desigual en el territorio.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Gizarte-zerbitzuen sistema publikoa zerbitzu eta prestazio batzuez osatuta dago, eta, hezkuntza-, osasun- eta pentsio-sistemenen antzera, haren helburua da pertsona eta familia guztiek gizarte-ongizate handiagoa eta bizi-kalitate hobea lortzera bultzatzea eta horretarako guztiz garatzea. El sistema público de servicios sociales esta compuesto por un conjunto de servicios y prestaciones que -junto con los sistemas educativo, sanitario y de pensiones- tiene como finalidad la promoción y desarrollo pleno de todas las personas y familias para la obtención de un mayor bienestar social y mejor calidad de vida.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Gizarte-zerbitzuen sistema publikoan, bi arreta-maila daude: En el sistema público de servicios sociales existen dos niveles de atención:

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Herritar guztiei daude zuzenduta, eta herritarrek gizarte-zerbitzuetako zentroetara edo beren Udaleko edo auzoko gizarte-zerbitzuen unitateetara jotzen dutenean jasotzen duten lehen arreta-maila da. Están dirigidos al conjunto de la población y constituyen el primer nivel de atención que reciben los ciudadanos o ciudadanas cuando se dirigen a los centros de servicios sociales o a las unidades de servicios sociales de su Ayuntamiento o barrio.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

gizarte-zerbitzu > servicio social (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gizarte-zerbitzuak Servicios sociales.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Enpresak langileei ematen dizkien gizarte-zerbitzuak: Servicios sociales de la empresa al personal:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Ildo estrategiko horiei jarraitzeko, giza baliabideen kudeaketa-funtzioak garatu behar ditu: enplegua, langileen garapena, diru-konpentsazioa, lan-harremanak eta gizarte-zerbitzuak. Para seguir esas lí­neas estratégicas debe desarrollar las funciones de gestión de Recursos Humanos (empleo, desarrollo del personal, compensación económica, relaciones laborales y servicios sociales).

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Gizarte-zerbitzuak: Servicios sociales:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)