azpiklase Bilatu azpiklase testuinguru gehiagotan

1
azpiklase > subclase (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
OO lengoaia batzuek badute herentzia anizkoitzaren euskarria; horren arabera, azpiklase batek hainbat guraso klasetatik hereda dezake. Algunos lenguajes OO soportan herencia múltiple, esto significa que una subclase puede heredar de varias clases padres.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHPk ez du horrelakorik uzten, eta azpiklase batek klase guraso bakar batetik soilik hereda dezake. Hala ere, PHPn ez dago inolako mugarik klase guraso edo superklase beretik hereda dezaketen azpiklaseen kopuruari dagokionez. PHP no permite esto y una subclase solo puede heredar de una clase padre, sin embargo en PHP no hay ningún tipo de restricción en cuanto a el número de subclases que pueden heredar de una misma clase padre o superclase.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kontuan hartu behar dugu herentziak norabide bakarrean lan egiten duela; azpiklaseak edo klase haurrak bere klase gurasoaren edo superklasearen ezaugarriak heredatzen ditu, baina klase gurasoak ez ditu haurraren ezaugarriak. Debemos tener en cuenta que la herencia solo trabaja en una dirección, la subclase o clase hija hereda las caracterí­sticas de su clase padre o superclase, pero la clase padre no posee las caracterí­sticas de la hija.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehenago ikusi dugunez, azpiklase batek atributu berriak eta eragiketak deklaratzen ditu superklase baten gainean. Como hemos visto anteriormente, una subclase declara atributos nuevos y operaciones sobre una superclase.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hori egiten da atributu bati azpiklasean superklasean ez bezalako balioa emateko, edo eragiketen kasuan, horien funtzionalitatea aldatzeko. Esto se hace para dar a un atributo un valor diferente en la subclase que el que tiene en la superclase o en el caso de las operaciones para cambiar la funcionalidad de estas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

B azpiklase bat sortu nahi dugu, eta A klasearen atributu-balioa eta eragiketa-funtzionalitatea aldatu; orduan, hau idatziko dugu: Queremos crear una subclase B y alterar el valor de atributo y la funcionalidad de operación de la clase A, entonces escribimos:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Klase bat jadanik sortutako beste baten azpiklasea izan dadin, extends hitz erreserbatua erabili beharko dugu. Ondoko kode honetan, AazpiKlase izeneko klase bat nola sortzen dugun ikusiko dugu; azplikase horrek lehenago definitutako Aklasea klasearen metodoak eta atributuak jasoko ditu. Para que una clase sea subclase de otra ya creada deberemos usar la palabra reservada extends en el siguiente código podremos ver como creamos una clase llamada SubClaseA que heredará los métodos y atributos de una clase definida con anterioridad llamada ClaseA.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Izenak adierazten duenez, herentziaren kontzeptua klase bat sortzen dugunean aplikatzen da, jadanik definitutako baten metodoak eta atributuak jasoko baititu; orduan, sortu dugun klasea azpiklasea izango da. Como su nombre indica el concepto de herencia se aplica cuando creamos una clase, que va a heredar los métodos y atributos de una ya definida, entonces la clase que hemos creado es una subclase.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Herentziak hainbat geruza izan ditzake; adibidez, C klase bat izan dezakegu, Bren azpiklasea, eta azken hori Aren azpiklasea izan. C azpiklaseak bere guraso diren klaseen atributuak eta metodoak heredatu eta gainidatziko ditu, kasu honetan Arenak eta Brenak. La herencia puede tener muchas capas de profundidad, por ejemplo podemos tener una clase C que es subclase de B y está última ser subclase de A, la subclase C heredará y sobrescribirá aquellos atributos y métodos de sus clases padres, en este caso A y B.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak