intentsitate Bilatu intentsitate testuinguru gehiagotan

1
intentsitate > intensidad (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
Rp erresistentziaren balioa kalkulatzeko, ate kitzikatzaileak konektatuta dituen CMOS sarreretatik eta erresistentzia-korrontetik xurgatu beharreko intentsitatea hartzen dira kontuan. El valor de la resistencia Rp se calcula en función de la intensidad que debe absorber la puerta excitadora tanto de las entradas CMOS a las que está conectada como a la corriente de la resistencia

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

basea emisorearen gainetik (gutxi gora-behera) 0,7 V baino gehiagora dagoenean, eta baseari behar adina korronte ematen zaionean, transistoreak eroan egiten du, eta asetasun-egoeran sartzen da (eroaten duenean, gehienetan, asetasun-egoeran egiten du, lan-metodo horretan gehienezko intentsitatea baitago). cuando la base es 0,7 V (aproximadamente) mas positiva que el emisor y se proporciona suficiente corriente a la base, el transistor conduce y entra en saturación (cuando conduce, normalmente lo hace en saturación ya que, la intensidad es máxima en este modo de trabajo).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

argitasuna, intentsitate elektrikoa, soinua, abiadura eta abar. la luminosidad, la intensidad eléctrica, el sonido, la velocidad, etc.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Transmisio-lineetan islapenik ez gertatzeko erabiltzen dira erresistentziak; eta baita transmisioaren segurtasuna handitzeko ere, gailuetatik irteten den korrontearen intentsitatea dela eta. í‰stas se utilizan para evitar la reflexión sobre las lí­neas de transmisión, y para contribuir a la seguridad de la transmisión por la intensidad de corriente que sale de los dispositivos.

Materiala: Industria komunikazioak

Soinua aire-partikulen mugimendua da; aire-partikula horiek soinua sortzen duen objektuak (gure kasuan ahots-kordak) bibratzen duen intentsitate berberarekin bibratzen dute, eta espazioan zehar hedatzen dira, fisika-lege batzuei jarraikiz. El sonido es el movimiento de las partí­culas de aire que vibran con la misma intensidad que el objeto que lo produce (en nuestro caso, las cuerdas vocales), propagándose por el espacio siguiendo unas leyes fí­sicas.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Osagai fotosentikorrak dituen matrize bat du; osagai horiek argi-aldaketa txikiak atzemateko eta tentsio-maila desberdinak sortzeko gai dira, jasotzen duten argi-intentsitatearen arabera (zuriuneek argi-kopuru handiagoa islatzen dute). Está compuesto por una matriz de elementos fotosensibles capaces de detectar pequeños cambios de luz y producir distintos niveles de tensión en función de la intensidad de la luz que reciben (los espacios en blanco reflejan más cantidad de luz).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Honela funtzionatzen du: gertuko bi punturen artean erdibideko kolorea eta intentsitatea duen beste puntu bat sartzen da; bereizmen hobea duela "dirudi", baina irudi bera da, biribilduagoa, baina irudi bera. Su funcionamiento consiste en introducir un nuevo punto entre dos puntos próximos con un color e intensidad intermedios, así­ "parece" que tiene más resolución, pero es la misma imagen perfilada.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Laserraren intentsitateak erabakiko du zenbat hauts jarri orrialdeko zati bakoitzean, eta eskuratu nahi ditugun gris-tonu desberdinak lortuko dira. La intensidad del láser será la que determine la cantidad de polvo que se depositará en cada parte de la página, consiguiéndose los diferentes tonos de gris deseados.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

DC eta AC korronte-intentsitateak. Intensidades de corriente DC y AC.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Balio jakin baten gainetiko edo azpitiko intentsitatea edo tentsioa atzemateko egokitu daitezke gailu hauek. Estos dispositivos pueden ser ajustados para detectar una intensidad o tensión, por encima o por debajo de un cierto valor.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

2
intentsitate > intensidad (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
C 0,01 segundo baino gutxiago irauten duen eta, haren intentsitatearen arabera, kopuru jakin batean jasan dezakegun zarata. C El ruido producido en menos de 0,01 segundos y, dependiendo de su intensidad, podemos soportar en un número determinado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D Oso denbora-tarte laburrean sortzen den zarata, intentsitate handikoa izateagatik kaltegarria dena. D El ruido que se produce en un tiempo muy pequeño y que tiene una gran intensidad por lo que es perjudicial.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Soinu-presioaren intentsitatearen hamarrena. C La décima parte de la intensidad de la presión sonora.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zizel batez emandako mailu-kolpe baten inpaktu-denbora oso laburra da, baina intentsitatea, oso altua. En un golpe de martillo con un cincel, el tiempo de impacto es muy pequeño, pero la intensidad muy alta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibide honetan hainbat zarata-intentsitate aztertzen dira, eta, pertsona bat zarata horren eraginpean dagoela pentsatuta, egoera horretan (legezko maximoa, 90 dB) egon daitekeen denbora kalkulatzen da, baita 85 dBA-era iristeko behar den denbora ere. En este ejemplo se analizan distintas intensidades de ruido y, suponiendo que una persona esté expuesta a ese ruido, se calcula el tiempo (máximo legal 90 dB) que puede permanecer en esa situación, así­ como el tiempo para alcanzar los 85 dBA.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ekualizadoreak hainbat banda erakusten ditu, eta, horien bitartez, soinu-intentsitatea areagotu edo ahuldu egin dezakegu, hautatzen dugun maiztasunaren arabera. Horrela, adibidez, soinu baxuak edo altuak ezaba ditzakegu, eta abar. Este muestra varias bandas mediante las cuales podemos aumentar o disminuir la intensidad sonora dependiendo de la frecuencia que seleccionemos; así­, podemos eliminar, por ejemplo, los sonidos graves o agudos, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

1.1. atalean, zarataren alderdi fisikoa aztertu dugu, eta ikusi dugu intentsitatea eta maiztasunak soinu-presioen neurketak direla; hala ere, soinu-presio horiek ez dira aritmetikoki batzen, logaritmikoki baizik, hau da: En el apartado 1.1. analizamos el ruido en su aspecto fí­sico y vimos que la intensidad y las frecuencias son unas mediciones de presiones sonoras; pero esas presiones sonoras no se suman aritméticamente sino logarí­tmicamente; es decir:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Giza belarriak konpentsatzen dituen zaratak balio-eskalatan neurtzen dira, eta intentsitate-unitatea dBA, dBB edo dBC da, erabilitako eskalaren arabera; hau da, dezibel konpentsatua. Los ruidos que compensa el oí­do humano se miden en escalas de valores y la unidad de intensidad es el dBA, dBB o dBC, dependiendo de la escala utilizada; es decir, el decibelio compensado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zirkuitulabur bati esker soldatzen da, zeinak intentsitate handia igarotzen uzten baitu; horrenbestez, materiala urtu egiten da. Se suelda gracias a un cortocircuito que deja pasar una gran intensidad provocando que el material se derrita.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadurarako babesgailuak aukeratzean, erabiltzen ditugun intentsitateetara ahalik eta gehiena egokitzen direnak hautatuko ditugu. Izan ere, gehiegizko babesaz gehiegi hurbildu beharko dugu ongi ikusteko, eta horrek beste arrisku bat sortzen du; eta gutxi babesten bagara, soldaduraren ondorio negatiboak jasango ditugu azkenean. La elección de los protectores oculares de soldadura debe hacerse de tal modo que se adapten lo más posible a las intensidades que utilizamos, ya que con un protector excesivo nos tendremos que acercar demasiado para conseguir ver bien, lo que supone un riesgo añadido; y si nos protegemos poco, terminaremos padeciendo las consecuencias negativas de la soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan