embrague Bilatu embrague testuinguru gehiagotan

1
Enbrage-diskoa
Enbrage-diskoa
enbrage > embrague (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erralenti-erregimena igotzeko, ibilgailua martxan baldin bada eta, hala, enbragea akoplatuz gero, ahalik eta gehiena gutxitzeko motorra gelditzeko joera. Elevar el régimen de ralentí­ si el vehí­culo está en marcha para, en caso de acoplamiento del embrague, reducir lo máximo posible la tendencia al calado.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Datu horiekin, eta erralenti-eragingailuari eta pizte-aitzinamenduari eraginez, partzialki kontrolatuko du sistemak motorrak emandako potentzia, abiadura-aldaketa leunagoak eragingo ditu, eta saihestu egingo ditu bat-bateko astinduak enbragea akoplatu ondoren. Con estos datos, y actuando sobre el actuador de ralentí­ y el avance al encendido, el sistema controlará parcialmente la potencia entregada por el motor produciendo cambios de velocidad más suaves y evitando el tironeo del vehí­culo después de acoplar el embrague.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Bestalde, baditu zenbait berrikuntza ere: motorraren errendimendua areagotzen dutenak (sarreraren eta banaketaren gaineko jarduna); martxa leunago bihurtzen dutenak (tximeletaren kontrol elektronikoa, eta balazta- eta enbrage-etengailua), eta gai poluitzaileak kentzen dituztenak (ihesean airea injektatzea, eta lambda zunden hobekuntzak). Por otro lado, incorpora una serie de novedades que contribuyen al aumento de rendimiento del motor, como son la actuación sobre la admisión y distribución; que favorecen la suavidad de marcha como es el control electrónico de la mariposa, la incorporación de un interruptor de freno y embrague; o que eliminan contaminantes como pueden ser la inyección de aire en el escape

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Enbragea sakatu duten jakinarazten dio KUEri sentsore honek (4.62 irudia). Este sensor (figura 4.62) informa a la UEC si el embrague ha sido pisado.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Enbragearen higadura-maila aztertzeko. Evaluar el grado de desgaste del embrague.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Motorraren posizioa/abiadura, motorraren fasea, xurgatutako karga/airea, bateriaren tentsioa, abioa, ibilgailuaren abiadura, CO potentziometroa/lambda zunda; motorraren, airearen eta olioaren tenperatura, altitudea, pikaketa, abiadura-erreguladorea, azeleragailuaren posizioa, enbragearen posizioa, bala Posición/velocidad del motor, fase del motor, carga/aire aspirado, voltaje de la batería, arranque, velocidad del vehí­culo, potenciómetro de CO/sonda lambda, temperatura del motor, del aire y del aceite, altitud, picado, regulador de velocidad, posición del acelerador,

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Gogoan izan: normalean, marka finkoa banagailuaren estalkian edo enbragearen bilgarrian egoten da; mugikorra, berriz, birabarkiaren aurrealdeko polean edo inertzia-bolantean. Recordemos que normalmente la marca fija va en la tapa de distribución o en la envolvente del embrague, mientras que la móvil suele estar situada bien en la polea delantera del cigüeñal o bien en el volante de inercia.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Horretarako, elkarren parean jarri behar dira bolante eragilearen marka eta enbrageko kanpainaren marka. Para ello se hace coincidir la marca del volante motor con la marca de la campana del embrague.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Horretarako, motorra erralentian eta funtzionamendu-tenperatura normalean dela, bolante eragilearen markarantz zuzendu pistola, enbrageko kanpaiarekin markarekin bat datorren ikusteko. Para ello, con el motor funcionando a ralentí­ y a temperatura normal de funcionamiento, debemos enfocar la pistola hacia la marca del volante-motor para ver su coincidencia con la marca de la campana del embrague.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Motor batzuetan, inertzia-bolantean egon ohi da marga mugikorra; finkoak, berriz, enbragearen inguratzailean edo blokeko zenbait partetan. En algunos motores la marca móvil va en el volante de inercia y las fijas en la envolvente del embrague o en distintas partes del bloque.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

enbrage > embrague (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zilindrada finkoko konpresore batean, errendimendu frigorifikoaren premiak enbrage elekromagnetikoaren bitartez konpresorea aldizka aktibatuz eta desaktibatuz egokitzen dira. En un compresor de cilindrada fija, las necesidades de rendimiento frigorí­fico se adaptan mediante la activación y desactivación periódica del compresor con ayuda del embrague electromagnético.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lan-mahai batean, desmunta ezazu konpresore axial baten enbrage elektromagnetikoa, behar diren tresnak erabiliz. Sobre un banco de trabajo, realiza el desmontaje del embrague electromagnético de un compresor axial,utilizando el utillaje adecuado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

enbragea embrague

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Amperemetro bat konektatu diogu enbragearen korronte-sarrerari. - Conectamos un amperí­metro a la entrada de corriente del embrague.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zenbait sistemak, kontaktu-presostato mekanikoaren ordez, goi-presioko sentsore bat ezarri dute, eta azken horrek, aurrekoak ez bezala, aldez aurretik ezarritako goreneko presioaren balioan eragiteaz gain, edozein presio-balio ere atzematen du zirkuituan, eta seinale elektriko bihurtzen. Kontrol-unitateak haizagailuaren abiadura kontrolatzeko erabiltzen du seinale hori, baita konpresorearen Algunos sistemas sustituyen el presostato mecánico de contactos por un sensor de alta presión que, a diferencia del anterior, no solo actúa sobre un valor preestablecido de máxima presión, sino que detecta cualquier valor de presión en el circuito y la transforma en una señal eléctrica que la unidad de control utiliza para el

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d) Haizagailuaren etengailua konektatzen ez badugu, konpresorearen enbragea ez da aktibatuko. d) Si no conectamos el interruptor del soplador, el embrague del compresor no se activa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Egiaztatu enbragera iristen den tentsioa (bateria-tentsioa). - Verificar la tensión de llegada al embrague (tensión de batería).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Neurtu enbragearen bobinaren erresistentzia eta kontsumoa: - Medir la resistencia y consumo de la bobina del embrague:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Enbragean, ikusi galgekin arraste-plateraren eta polearen artean dagoen distantzia (0,4 0,8 mm). En el embrague, comprobar con las galgas la distancia entre el plato de arrastre y la polea (0,4 0,8 mm).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresorearen erretena kaltetuta dagoela konturatuko gara ardatzetik behera olio zentrifugatuaren "euri" pixka bat eroriko delako eta horrek enbragearen ingurua zikinduko duelako. Si el retén del compresor está dañado, lo notaremos por una pequeña "lluvia" de aceite centrifugado por el eje que manchará alrededor del embrague.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

enbrage > embrague (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erabileraren erabileraz elementuaren gaitasuna txikitzen doalako gertatzen da hutsegitea; adibidez, enbrageak. El fallo es causado porque la capacidad del elemento disminuye con el uso; por ejemplo los embragues.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Horrelako prentsetan, diskoen enbragea eta, beraz, igoera eta jaitsiera ere bai, graduatu daitezkeen tope batzuek jartzen dituzte martxan. En estas prensas, el embrague de los discos y, por tanto, la subida y bajada, son accionados por unos topes graduables.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Errodamendu lasaiak dituzten makinek, doitasun urriko torlojuek, enbrage lerrakorrek, egonkortasun eskasak edo beste edozein desorekak plakatxoa ezpaltzea eta behar baino lehen haustea eragiten dute. Las máquinas con rodamientos holgados, husillos cuya precisión deja mucho que desear, embragues deslizantes, mala estabilidad, o cualquier otro desequilibrio, van a generar el astillamiento de la plaquita y su rotura prematura.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Horren funtzionamendua bitarteko gurpil bat sistema posizionatzailearen edo enbrage baten bidez martxan jartzean oinarritzen da. Su funcionamiento se fundamenta en la puesta en acción -mediante un sistema posicionador o un embrague-, de una rueda intermedia.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Luzetarako torlojuaren gainean, aske biratzen diren kono-formako bi pinoi daude; enbrage horzdunak, palanka bidez eragiten bazaio, bat egiten du torlojuarekin, eta nahi den bezala ahoka daiteke pinoi horiekin. Era horretan, higidura pinoitik torlojura transferitzen da, eta torlojua pinoiaren noranzko berean biratzen da. Montados en el husillo longitudinal se encuentran dos piñones cónicos que giran libremente; el embrague dentado, accionado por una palanca es solidario con el husillo y puede acoplarse a voluntad con dichos piñones, transfiriendo el movimiento desde el piñón al husillo, girando éste en el mismo sentido que el piñón.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

motorrak eragindako higidura abiadura-kaxara igarotzen da (zuzenean, polea baten higidura jasotzen duen ardatz baten bitartez, edo zeharka, enbrage-sistema baten bitartez), eta, engranaje-konbinaketen bitartez, torloju nagusira igarotzen da. Torloju horren muturrean dago jarrita, esate baterako, gakoak dituen plater orokor bat, tornuaren kasuan, edo ardatz fresa-etxe bat, fresatzeko makinaren kasuan. el movimiento generado por el motor pasa a la caja de velocidades -ya sea directamente mediante un eje que recibe el movimiento de una polea, o indirectamente a través de un sistema de embrague- y mediante las combinaciones de engranajes pasa al husillo principal, donde en el extremo del mismo está montado p.ej. un plato universal de garras en el caso de un

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- Enbrage mekanikoa edo elektromagnetikoa. - Embrague mecánico o electromagnético.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- Enbrage mekanikoa. - Embrague mecánico.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- Enbrage elektromagnetikoa. - Embrague electromagnético.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Enbrageari eragiteko palanka. Palanca accionamiento embrague.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea