inklinazio Bilatu inklinazio testuinguru gehiagotan

1
inklinazio > inclinación (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Inklinazioa ganberan dagoen presioaren araberakoa izango da, eta, hortaz, pistoien goialdean eta behealdean aplikatzen diren presio-baldintzen araberakoa. La inclinación depende de la presión reinante en la cámara y, por tanto, de las condiciones de presión aplicadas en las partes superior e inferior de los émbolos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Disko oszilatzailearen inklinazioa handitu egiten denez gero, bulkatutako emari handia duen ibiltarte luzea sortzen da. La inclinación del disco oscilante aumenta, lo que provoca una carrera larga con un intenso caudal impelido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Diskoaren inklinazioa aldatuta, pistoien ibiltartea eta bultzatutako emaria definitzen dira. Variando la inclinación del disco se define la carrera de los émbolos y el caudal impelido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Disko oszilatzailearen inklinazioa murriztu egiten denez gero, ibiltartea txikiagoa da eta bulkatutako emaria ere txikiagoa da. La inclinación del disco oscilante se reduce, lo que se traduce en una carrera menor con un caudal impelido inferior.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

inklinazio > inclinación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
malda esaten zaio (2), eta hormigoi arinezko edo perlitaz edo poliestireno-perlez arindutako zementuzko morterozko geruza batez sortzen da, % 1-2ko inklinazioarekin. denominada pendientes (2), se origina por una capa de hormigón ligero o mortero de cemento aligerado con perlita o con perlas de poliestireno, con una inclinación mí­nima del 1% y máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren gaineko itxitura inklinatuari "estalki inklinatua" esaten zaio, edo eraikinaren inklinazioa % 5-45 bitarte bada eraikinaren azken efektu estetikoa lortzeko, orduan ere eraikinak "estali inklinatua" duela esaten dugu, betiere proiektugileak aukeratutako edo araudiak ezarritako bolumenaren arabera. Al cerramiento inclinado que corona un edificio se le considera como "Cubierta Inclinada", o cuando la inclinación del mismo está en el entorno del 5 al 45%, en función del volumen deseado por el Proyectista o Normativa, para conseguir el efecto estético final de la edificación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

malda esaten zaio (2), eta hormigoi arinezko edo Portland zementu-morterozko geruza batez sortzen da, % 1-2ko inklinazioarekin. denominada pendientes (2), se origina por una capa de hormigón ligero o mortero de cemento Portland, con una inclinación mí­nima del 1% y máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

malda esaten zaio (2), eta hormigoi arinezko edo T-10 perlitaz arindutako Portland zementu-morterozko geruza batez sortzen da, % 1-2ko inklinazioarekin. denominada pendientes (2), se origina por una capa de hormigón ligero o mortero de cemento Portland aligerado con perlita T-10, con una inclinación mí­nima del 1% y máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

malda esaten zaio (2), eta hormigoi arinezko, Portland zementu-morterozko edo T-10 perlitaz arindutako Portland zementu-morterozko geruza batez sortzen da, % 1-2ko inklinazioarekin. denominada pendientes (2), se origina por una capa de hormigón ligero mortero de cemento Portland o mortero de cemento aligerado con perlita T-10, con una inclinación mí­nima del 1% y máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

inklinazio > inclinación (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erremintaren altuera eta inklinazioa doituta, zenbait neurriko alakak egin ahal izango dira. Ajustando la herramienta en altura y en inclinación, pueden realizarse chaflanes de diferentes dimensiones.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Hurrengo adibidean ikusiko dugu nola egin daitezkeen inklinazio desberdina duten 3 zulo plano berean: El siguiente ejemplo muestra cómo hacer 3 taladrados con distinta inclinación en un mismo plano:

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Pieza batean lokailu batek eragiten duen #ACS inklinazioa, adibidez, mekanizatu nahi den piezaren plano inklinatua zehazten duen #CS koordenatu-sistemarekin konbina dezakegu. Por ejemplo, se puede combinar la inclinación #ACS que genera un amarre en la pieza, con el sistema de coordenadas #CS que define el plano inclinado, de la pieza, que se desea mecanizar.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Lantzen ari den piezan lokailuek eragindako inklinazioak konpentsatzeko erabiltzen da. Se utiliza para compensar las inclinaciones de la pieza de trabajo debidas a la fijación de los amarres.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Inklinazio-angelua íngulo de inclinación.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lehen kasuan, inklinazio-aldakuntzak mikrometroaren eskala graduatuan irakurtzen dira. En el primer caso, las variaciones de inclinación se leen en la escala graduada del micrómetro.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Nibel baten sentikortasuna (s) burbuilak (edo, hala badagokio, gailu mikrometrikoak) inklinazioan milaren bat aldatzeko egiten duen desplazamendua da: La sensibilidad s de un nivel es la cantidad que la burbuja (o en su caso, el dispositivo micrométrico) se desplaza para una variación de una milésima en la inclinación:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Nibelaren edo sentikortasunaren itxurazko konstantea (n) zatiketa baten desplazamenduak burbuilan eragiten duen inklinazioaren aldakuntza da, eta metroko milimetrotan edo arku-segundotan adierazten da. La constante del nivel o sensibilidad aparente n, es la variación de la inclinación, expresada en metro" target="_blank">milí­metros por metro (o en segundos de arco), que produce en la burbuja el desplazamiento de una división.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Trokelaren goiko aldeko ibilbide bertikalaren eta puntzoien ibilbidearen arteko erlazioaren berdina izan behar du beso horien inklinazioak. La inclinación de estos brazos ha de ser igual a la relación entre el recorrido vertical de la parte superior del troquel y el recorrido de los punzones.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Termino hori, era berean, estanpen barrunbearen aldeetako inklinazioari ere aplikatzen zaio. El término también se aplica a la inclinación de los lados de la cavidad de las estampas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea