genero Bilatu genero testuinguru gehiagotan

1
genero > género (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Genero horrek askotariko garrantzia du haurren munduan: La importancia de este género dentro del mundo infantil es plural:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ipuina eta genero-estereotipoak El cuento y los estereotipos de género

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Maitagarrien ipuinek genero-estereotipoa barneratzen laguntzen dute lehen haurtzaroan? ¿Contribuyen los cuentos de hadas a la interiorización del estereotipo de género en la primera infancia?

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Beharbada, ipuin modernoa beste genero edo ipuin mota bat baino ez da, gaur egungo bizitzako eta munduko osagaiak erabiltzeak bereizten duena. Tal vez el cuento moderno sea, sencillamente, un nuevo género o tipo de cuento, que se caracteriza por usar elementos de la vida y el mundo actuales.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Genero txikitzat har daitezke, baina gero eta gehiago zabaltzen ari dira eta irudia eta hitza ezin hobeto konbinatzen dituzte. Hori dela eta, haurrak errazago ulertzen du kontatzen zaion istorioa. Se pueden catalogar como un género menor, pero gozan de una gran expansión y combinan perfectamente imagen y palabra como un todo, lo que ayuda al niño a visualizar la historia que se le está narrando.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haur-literaturako generoak Los géneros de la literatura infantil

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hala ere, oinarrizko desberdintasun biologiko hori genero-desberdintasunera aldatu da, hainbat rol, estereotipo eta konnotazio sortu eta betikotu baitira, bereizketa eta bazterketa garbia egiten dutenak sexu maskulinoaren eta femeninoaren artean. Sin embargo esta diferencia biológica elemental se ha trasladado a una esfera de diferencia de género con la creación y perpetuación de una serie de roles, estereotipos y connotaciones claramente diferenciadores y discriminatorios del sexo masculino respecto al femenino.

Materiala: Jolasaren metodologia

Testuinguru honetan aztertu behar dugu jostailu hau, sexistatzat hartzen diren portaera batzuk bereizteko eta betikotzeko elementua den aldetik. Sexistatzat hartzen dira generoen arteko diskriminazioa betikotzera eta areagotzera daramatenak. En este contexto es en el que se debe analizar este juguete como elemento de diferenciación y perpetuación de una serie de comportamientos considerados como sexistas, entendiendo como tales aquellos que contribuyen a la perpetuación y agravamiento de la discriminación entre género.

Materiala: Jolasaren metodologia

Jostailuek, bizi garen mundu estereotipatuaren erakusgarri diren aldetik, genero-diskriminazioa betikotzeko eta areagotzeko joera dute. Los juguetes, como muestra del mundo estereotipado en que se vive, tienden a perpetuar y agravar la discriminación de género.

Materiala: Jolasaren metodologia

Bukatzeko, eta jolasaren bidezko hezikidetzaren gaia beste unitate didaktiko batean luze-zabal jorratuko badugu ere, esan beharra dago adin horietan haurra sozializatzea oso garrantzitsua dela gerora rol sozial egokia har dezan generoen errespetuan. Para finalizar y aunque el tema de la coeducación a través del juego se mencionará ampliamente en una próxima unidad didáctica, no se puede concluir este ámbito sin hacer referencia a la importancia educativa que tiene la socialización del niño en estas edades con respecto a su posterior papel social en el respeto de géneros.

Materiala: Jolasaren metodologia