ospitale Bilatu ospitale testuinguru gehiagotan

1
ospitale > hospital (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ospitaleetako eta gizarte-osasun zentroetako FZak. Los SF de los hospitales y centros socio-sanitarios.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Ospitaleetako eta gizarte-osasun zentroetako botiken gordailuak. Los depósitos de medicamentos de los hospitales y centros socio-sanitarios.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Kontuan izan behar da hori edozein laborategitan lan egiten denean, eta nola ez, baita ospitaleetako farmazia-laborategietan lan egiten denean ere. Esta posibilidad debe tenerse en cuenta cuando se trabaja en cualquier laboratorio y, como no, también en los laboratorios farmacéuticos de los hospitales.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Eskala txikiagoan (laborategietan, ospitaletako farmazia-zerbitzuetan), esterilitatean egon behar duten produktuak fluxu laminarreko kabinetan maneiatu eta egokitzen dira. Kabina horiek, kasurik hoberenean, sarbide mugatua duen gune batean egoten dira, eta eremu horretako airearen kalitateak kabina kontaminatzeko arriskuak murrizten ditu. A menor escala (laboratorios, servicios de farmacia de hospitales), la manipulación y el acondicionamiento de productos, en los que se debe mantener la esterilidad, se realiza en cabinas de flujo laminar ubicadas (en el mejor de los casos) dentro de una zona de acceso restringido y con un grado de

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

OFZak ospitalean botikak zentzuz erabiltzen direla bermatu behar du; horrek zera esan nahi du: "botika egokia agintzea eta botika hori arrazoizko prezioan eskuragarri egotea, modu egokian ematea eta behar den dosietan eta denboran ematea". El S.F.H. ha de asegurar un uso racional de los medicamentos en el hospital, que supone la "prescripción del medicamento apropiado, disponible a un precio asequible, correctamente dispensado y administrado a las dosis y durante el tiempo adecuados.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

OFZa ospitale barnean dago, zerbitzu zentral kliniko gisa. Zuzendaritza Medikoaren mendekoa da, eta gainerako zerbitzu klinikoen antzeko egitura du: El S.F.H. está integrado en el hospital como servicio central clí­nico, depende de la Dirección Médica y su estructura es análoga a la de los restantes servicios clí­nicos:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazia-zerbitzurik jarri nahi ez duten 100 ohe baino gutxiagoko ospitaleek baimena eska dezakete botiken gordailu bat izateko. Gordailu hori farmazialari batek gainbegiratu eta kontrolatzen du. Los hospitales con menos de 100 camas que no deseen establecer servicios farmacéuticos podrán solicitar autorización para mantener un depósito de medicamentos bajo la supervisión y control de un farmacéutico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazia eta Terapeutika Batzordeak eginiko dokumentua da. Han, ospitale horretan erabiltzeko onartu diren botika guztiak biltzen dira, zerrenda batean. Es un documento realizado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, que recoge una lista completa de los medicamentos aceptados para su utilización en ese hospital.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Ospitalean botikak arrazoiz eta modu egokian erabiltzeko funtsezko osagaietako bat da; horregatik da hain garrantzitsua gida hori egin eta hor jarritakoa betetzea. Constituye una de las piezas fundamentales en el logro del uso racional y adecuado de los medicamentos en el hospital, de ahí­ la importancia en su elaboración y seguimiento.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Ospitalean botikak emateko edo banatzeko jarduera hauek egin behar dira: La dispensación o distribución de medicamentos en el hospital conlleva las siguientes actuaciones:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta