babesgailu Bilatu babesgailu testuinguru gehiagotan

1
babesgailu > protector (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
6. Zein dira lan bakoitzerako babesgailurik egokienak? 0, ¿Qué protectores son los idóneos en cada trabajo?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D Babesgailu batek dituen balioen batez bestekoa. D La media de los valores que tiene un protector.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babesgailuak nahitaezkoak izateko CEk finkatutako maila hau da: El nivel, fijado por la CE, a partir del cual son obligatorios los protectores es:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babesgailua kentzeak, nahiz eta denbora-tarte labur batez izan, asko murrizten du babesa. Retirar el protector, aunque sea durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Garbitu ondoren, babesgailuak ongi lehortuko dira, berriro erabili ahal izateko. Tras lavarlos o limpiarlos, los protectores deberán secarse cuidadosamente para ser reutilizados.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Beraz, 85 dBA-eko balioa ez gainditzen saiatuko gara (maila horretatik aurrera, nahitaezkoa da babesgailuak erabiltzea). Por tanto, se intentará no superar el valor de 85 dBA (nivel a partir del cual es obligatorio el uso de protectores).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zarata aztertzen denean, sortzen den maiztasunaren arabera aztertzen da, kasu bakoitzean babesgailurik eraginkorrenak aukeratzeko. Cuando se estudia el ruido, este se analiza dependiendo de la frecuencia a la que se produce para proceder a la elección de los protectores que sean más eficientes en cada caso.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Noiz behar dira babesgailu horiek? ¿Cuándo se necesitan esos protectores?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Denek babesgailuak eraman ezin dituztenez, egokiena da ekipo horiekin lan egiteko eremuak gortinen edo bestelako elementu batzuen bidez isolatzea. Como no todos pueden llevar los protectores, lo ideal es aislar con cortinas u otros elementos las zonas donde se trabaje con estos equipos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gorde babesgailuan. Guardar convenientemente en su protector.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2
babesgailu > resguardo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Babesgailuak makina osoa estali behar du, lan egiteko eremua izan ezik. El resguardo debe cubrir toda la máquina excepto la zona de operación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Lan-jantzi normalak izan daitezke, makina horiek badituztelako behar adina babesgailu. B Pueden ser buzos normales ya que esas máquinas están preparadas con resguardos suficientes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hartu erradial bat, eta egiaztatu babesgailuaren egoera. Coge la radial y comprueba el estado del resguardo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Elementu mugikorrek babestuta egon behar dute, eta babesgailuak ez dira inoiz kendu behar. Los elementos móviles deben estar protegidos y los resguardos nunca deben quitarse.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

babesgailu egokirik ez badugu, txinparten kolpeak jaso ditzakegu, edo harria uki dezakegu biratzen ari denean. si no tenemos los resguardos adecuados, podemos recibir golpes procedentes de las chispas o bien tocar la muela mientras está girando.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babesgailu mugikorra eta gardena jarri behar da, mekanizatzen ari garen pieza ikus dezagun babesgailu finkoak estaltzen ez duen alde bakarrean. Se debe poner un resguardo móvil y transparente que nos permita ver la pieza que estamos mecanizando en la única parte no cubierta por el resguardo fijo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ondoren azalduko diren baldintzen artean, adierazi babesgailuetan zuzenak edo aplikagarriak ez direnak: De todas las condiciones que a continuación se exponen, indica las que no son correctas o aplicables a los resguardos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrelako egoerak saihesteko, babesgailua jartzen da. Para evitar este tipo de situaciones se coloca el resguardo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipo baten elementu mugikorrek kontaktu mekanikoaren ondorioz istripua izateko arriskua sor dezaketenean, babesgailuak eduki beharko dituzte eremu arriskutsuetara igarotzen ez uzteko edo eremu horietara igaro baino lehen maniobra arriskutsuak gelditzeko. Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babesgailuak honelakoak izango dira: Los resguardos deberán ser:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

3
babesgailu > dispositivo de protección (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egin ezazu krokis bat babesgailuen artean egin beharreko konexioak adieraziz, eta egin zerrenda bat haietako bakoitza identifikatzeko. Elabora un croquis con el conexionado a realizar entre los dispositivos de protección y un listado identificando cada uno de ellos.

Materiala: Automatismoak

Babesgailuen kokaera proba-panelean. Ubicación de los dispositivos de protección en el panel de pruebas.

Materiala: Automatismoak

Instalazio elektriko batean akats bat gertatzen denean, akats horretatik gertuen dagoen babesgailua bakarrik desarra egiteari honela esaten zaio: Asegurar, que cuando se produce un fallo en una instalación eléctrica, solo dispare el dispositivo de protección más cercano a dicho fallo, se denomina:

Materiala: Automatismoak

Orain, lagundu iezaiozu Nuriari erabakitzen zer babesgailu jarri beharko lituzkeen elikatze-koadroan, eta egin ezazu koadro horren eskema bat. Ahora, ayuda a Nuria a decidir los dispositivos de protección que tendría que colocar en el cuadro de alimentación y realiza un esquema del mismo.

Materiala: Automatismoak

Fusibleen abantaila, gainintentsitateetatik babesteko beste babesgailu batzuen aldean, kostu txikia da; desabantaila, berriz, eten bat gertatzen den bakoitzean aldatu beharra da, zeren eta fusiblea ezin baita berriro erabili. Los fusibles presentan como ventaja frente a otros dispositivos de protección contra sobreintensidades su bajo coste, pero por contra tienen como desventaja la necesidad de ser reemplazados cada vez que se produce un corte, ya que el fusible queda inservible para un nuevo uso.

Materiala: Automatismoak

Fusible laguntzaileak; beste babesgailu bati laguntzen diote Fusibles de acompañamiento, acompañan a otro dispositivo de protección

Materiala: Automatismoak

Hala, babesgailuetan diru-aurrezte garrantzitsua lortzen da. De esta manera se consigue un ahorro económico importante en los dispositivos de protección.

Materiala: Automatismoak

Babesgailuak babestu nahi den instalazioarekiko paraleloan instalatzen dira beti, eta lurrerako lotura ahalik eta zuzenenarekin. Los dispositivos de protección siempre se instalan en paralelo con la instalación que se quiere proteger y con una unión a tierra lo más directa posible.

Materiala: Automatismoak

Egoera normalean, babesgailuak ez dio ezertan eragiten instalazioari, baina babestu beharreko instalazioaren tentsio izendatua baino tentsio handiago bat agertzen bada, gailuaren erresistentzia bat-batean gutxitzen da, eta korrontearen zirkulazio handia lurrerantz bideratzen du; hala, tentsioa muga onargarrien barnean iraunarazten saiatzen da. En estado normal, el dispositivo de protección no afecta para nada a la instalación, pero cuando se produce una tensión mayor que la nominal de la instalación a proteger, la resistencia del estado normal, el dispositivo" target="_blank">estado normal, el dispositivo disminuye bruscamente, permitiendo una gran circulación de corriente hacia tierra y tratando así­ de mantener la tensión en unos lí­mites aceptables.

Materiala: Automatismoak

Babesgailuaren helburua da beraren muturren arteko tentsioa, beti, babestu behar dituen ekipoen tentsio maximo onargarria baino txikiagoa izatea lortzea, bere gaintentsio-kategoriaren arabera. El objetivo del dispositivo de protección es conseguir que la tensión en sus extremos sea siempre menor que la máxima admisible para los equipos que tiene que proteger, de acuerdo con su categoría de sobretensión.

Materiala: Automatismoak

babesgailu > dispositivo de protección (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gure kasuan, linea bakoitzeko eroaleen eta babesgailuen sekzioak zehazteko egingo ditugu kalkuluak. En nuestro caso los cálculos se enfocarán a la determinación de las secciones de los conductores y de los dispositivos de protección de cada una de las lí­neas.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak