planifikazio Bilatu planifikazio testuinguru gehiagotan

1
planifikazio > planificación (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mikroprozesadoreak/mikrokontroladoreak agertzeak kontrol-teknika konplexuen garapena, robotizazioa, gobernu-sistemen ezarpena eta planifikazioa erraztu du. La aparición de los microprocesadores/microcontroladores ha facilitado el desarrollo de técnicas de control complejas, la robotización, la implementación de sistemas de gobierno y la planificación.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hiri-planifikazioa, kaleak koadrikula eran eta elkarren antzeko eraikinekin, Pombaleko markesaren burutazioa da. Su planificación urbana, de calles en cuadrí­cula y edificios similares se debe al Marqués de Pombal.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Hala, ikus dezakegu planifikazioari eman zaion ikuspegia aldatu egin dela azken urteetan. Así­, vemos que el enfoque que se le ha dado a esta planificación ha variado en los últimos años.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Valentziako Mendi Federazioak Valentziako Mendi-bideen Batzordearentzako barne-arautegi bat sortu du, eta asko hobetu du Erkidegoko mendi-bideetako kontrola, jarraipena eta planifikazioa. La Federación Valenciana de Montañismo ha creado un reglamento interno del Comité Valenciano de Senderos que supone una mejora sustancial del control, seguimiento y planificación de los senderos de nuestra Comunidad.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Inkesta hori hilero egiten du Valentziako Turismo Agentziako Ikerketa eta Planifikazio Zerbitzuak. Esta encuesta, la realiza mensualmente el Servicio de Estudios y Planificación de la Agencia Valenciana de Turismo.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

3.2.Lurralde-antolamendua eta -planifikazioa 3.2.La ordenación y planificación territorial

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

3.2.Lurralde-ordenamendua eta -planifikazioa. 3.2.La ordenación y planificación territorial.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Lurralde-planifikazioko tresnak ezagutzea. Conocer los instrumentos utilizados para la planificación territorial.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Turismo-ekintzaren planifikazio orokorraren koordinazioa. La coordinación de la planificación general de la actividad turí­stica.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Valentziako Erkidegoko turismo-jardueraren Planifikazioa. Planificación de la actividad turí­stica en la Comunidad Valenciana.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

planifikazio > planificación (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Planifikazio eta programazio-zerbitzuek ere esku hartu behar izan dute, ordu erdiz; ordainsaria: 10.000 pta./orduko, kostu soziala barne. Se ha precisado la participación de 1/2 hora de los servicios de planificación y programación a 10.000 ptas./hora incluidas cargas sociales.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Planifikazioko eta programazioko langileen esku hartzea behar izan dute: 1 orduz, eta ordu-tasa 10.000 pta./orduko da, kostu soziala barne. Se ha precisado la participación del personal de planificación y programación, en 1 hora, siendo la tasa horaria de 10.000 ptas./hora, incluidos costes sociales.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mantentze-lanetako ingeniaritzaren, planifikazioaren, programazioaren, metodoen eta abarren ordu-kostua. Coste horario de Ingeniería de Mantenimiento, Planificación, Programación, Métodos, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mantentze-lanen programazioa eta planifikazioa aztertzea Estudio de programación y Planificación del Mantenimiento

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

(ingeniaritza, planifikazioa, programazioa, metodoak eta abar). (Ingeniería, planificación, Programación, Métodos, etc.)

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Enpresa horien tamainak mantentze-lanetarako mantentze-zerbitzu teknikoak (planifikazioa, programazioa, mantentze-kostuak...) deiturikoak ezarri beharra agertzen du. El tamaño de estas Empresas explica la necesidad de incorporar al Mantenimiento los llamados Servicios Técnicos de Mantenimiento (Planificación, Programación, Costes del Mantenimiento, etc.)

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Planifikazioaren eta lan-kargaren adierazleak Indicadores de planificación y carga de trabajo (IP).

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Planifikazioa Planificación

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Planifikazioa* Planificación*

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

prestaketa eta planifikazioa preparación y planificación

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola