heziketa Bilatu heziketa testuinguru gehiagotan

1
heziketa > educación (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prozesu kognitibo eta sozialetan heziketa ematea Proporcionar educación en procesos cognitivos y sociales

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alaben heziketa. La educación de los hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Heziketaren mende daude hauek: pertsonalitatearen erabateko garapena, lanerako tekniken ikaskuntza, gizarteratzea eta herrialdearen bizikidetza. De la educación depende el pleno desarrollo de la personalidad, el aprendizaje de las técnicas para el empleo, la integración social y la convivencia del paí­s.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Autore batzuek pentsatzen dute jolasa eta heziketa oso lotuta egon direla betidanik, eta gizateriaren historia osoan egon direla. Diferentes autores piensan que el juego y la educación han estado desde siempre í­ntimamente ligados y que han existido a lo largo de la historia de la humanidad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Zu arduratu zaitez amigdalez, ni arduratuko naiz heziketaz eta. tu ocúpate de las amí­gdalas, que yo me ocupo de su educación.

Materiala: Ezintasuna

hizkuntza mimikoa edo ahozko hizkuntza, heziketa berezia edo eskola arruntean integratzea. lenguaje mí­mico o lenguaje oral, educación especial o integración en la escuela normal.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Jaioberrietan nutrizio-arazoak eta arnasketa-gaixotasunak hainbat modutara prebeni daitezke, esaterako, amaren esnearen bidez, elikadura artifiziala ondo kontrolatuz, haur-osasuneko agiriak edo txartelak behar bezala hedatuz, gurasoen heziketarekin, edoskitzailearen gaixotasunak behar bezala tratatuz, profilaxi bitaminikoen bidez eta ama eta haurra babesteko zenbait erakunderen aldizkako kontrolak ||En el recién nacido, los trastornos nutritivos y las afecciones respiratorias también se pueden prevenir mediante la lactancia materna, un buen control de la alimentación artificial, la difusión general de los documentos o cartillas de salud infantil, la educación de los padres, el correcto tratamiento de las afecciones del lactante, las vacunaciones, la profilaxis vitamí­nica y el

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Norberak bere erritmoa aurkitzera bideratu behar dira erritmo-heziketaren lehenengo urratsak. La primera fase de la educación del ritmo ha de dirigirse al descubrimiento individual del propio ritmo.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ipuina heziketa-baliabide gisa Haur Hezkuntzan. El cuento como recurso educativo en la Educación Infantil

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Azter ezazu jostailuek nola eragin dezaketen balioen heziketan: belikoak/sexistak. Analiza cómo pueden influir los juguetes en la educación de valores: bélicos / sexistas.

Materiala: Jolasaren metodologia

2
heziketa > formación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hauek dira aintzat hartu beharreko beste zenbait alderdi: guraso eta irakasleen inplikazioa heziketa-prozesuan, eta irakasleak ikasleen jatorrizko kulturen oinarrizko alderdietan gehiago trebatzea. Otros aspectos que se deberán tener en cuenta son la implicación de padres y profesores en el proceso de inserción educativa y la ampliación de la formación a profesores sobre los aspectos básicos de la cultura original de los alumnos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Heziketa amaitu zuenean, lanerako ikastegi batera joan zen, eta zenbait eginkizunetarako prestatu zen han. Cuando acabó su formación en el colegio acudió a un centro ocupacional en el que se preparó en distintas tareas laborales.

Materiala: Ezintasuna

Lan-munduan sartzeko, legeztatzeko, eta hizkuntza eta heziketa-arazoak direla eta, independizatzea oso zaila da. Independizarse es muy difí­cil debido a los problemas de acceso al mercado laboral, de legalización, idioma y formación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-nukleoan bizi diren emakumeak ez daude pribilegio-egoeran; izan ere, immigrazioaren zailtasunei generoari lotutakoak gehitu behar zaizkio. Hori gutxi balitz, emakumearen emantzipazioa geldiarazten duten baldintzak daude (kulturalak, erlijiosoak, ekonomikoak, heziketa-mailakoak, gizarte-laguntza eta abar). Las mujeres inmigrantes que viven en un núcleo familiar tampoco se encuentran en una situación privilegiada, pues a las dificultades propias de la inmigración se les suman las especí­ficas de género, con el agravante de una serie de condicionamientos (culturales, religiosos, económicos, de formación, de apoyo social, etc.) que frenan su posible emancipación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bestalde, heziketa betebehar gisa ikusten dute eta ez inbertsio gisa. Hori da Atzerritarren Urtekari Estatistikoaren datuetan islatzen dena, eta atzerritarrentzako gaztelaniako doako eskoletara emakume gutxi joaten dela baiezta daiteke (% 20 baino gutxiago). Por otra parte, la formación se percibe como una obligación y no como una inversión, esto se refleja en los datos del Anuario Estadí­stico de Extranjería, que confirma que son pocas las mujeres que asisten a las clases gratuitas de español para extranjeros (apenas un 20%).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea