emakida Bilatu emakida testuinguru gehiagotan

1
emakida > concesión (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Administrazio-emakidak Concesiones administrativas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zorren existentzia erakusten duen dokumentazioa aztertu behar da, eta enpresari emandako mailegu eta kredituen zerrenda egiaztatu; hor agertuko dira ezaugarri guztiak (mailegu-emailearen izena, emakida-data, hasierako zenbatekoa, epemugak, amortizazioak, saldoak, interes-tasak, ezarritako bermeak edo mugak eta abar). Debe examinarse la documentación que ampara la existencia de deudas, y comprobarse la relación de los préstamos y créditos concedidos a la empresa en la que figurarán las caracterí­sticas de la misma (nombre del prestamista, fecha de concesión, importe inicial, vencimientos, amortizaciones, saldos, tipos de interés

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritzakoak ez diren kredituak entregatutako zenbatekoaren arabera baloratzen dira (harpidetza edo emakida). Los créditos no comerciales se valorarán por el importe entregado (suscripción o concesión).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Horietan, emakida-aldiaren amaieran ibilgetuaren elementu guztiak Estatura edo komunitate autonomoetara itzultzen dira, haiek egin zutelako emakida. en que, al final del perí­odo de la concesión todos los elementos de inmovilizado revierten al Estado o a las Comunidades Autónomas, que otorgaron la concesión.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Administrazio-emakidak. Concesiones administrativas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sistematikoki amortizatzen dira emakidak irauten duen bitartean, baina gehienez ere 10 urteko epearekin. Se amortizarán de forma sistemática durante el perí­odo de duración de la concesión, pero con un lí­mite máximo de 10 años.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Estatuak edo autonomia-erkidegoek zerbitzu publiko bat kudeatzeko edota Estatuak nahiz beste administrazio publikoek jabari publikoko ondasun baten gozamen soilerako emandako ikerketa- edo ustiapen-eskubideak lortzeko egindako gastuak erregistratzen dira, edo, bestela, eskualda daitezkeen emakiden erosketa-prezioa. Registran los gastos efectuados para la obtención de derechos de investigación o de explotación otorgados por el Estado o Comunidades Autónomas para la gestión de un servicio público o el disfrute exclusivo de un bien de dominio público otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas, o el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondasunen legezkotasuna egiaztatuko du erregistroetako justifikazio-dokumentuekin (markak, patenteak eta industria-jabetza), finantza-errentamenduko kontratuekin, emakidekin, eta, I+G proiektuei dagokienez, aldien, ordutegien, materialen eta abarren egiaztagiriak ikuskatuko ditu. Comprobará la legitimidad de los bienes con documentación justificativa de registros (de marcas, patentes y propiedad industrial), contratos de arrendamiento financiero, concesiones y, respecto de los proyectos de I+D, inspeccionará los justificantes de partes horarios, materiales, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza