eskuratze Bilatu eskuratze testuinguru gehiagotan

1
eskuratze > adquisición (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Jasandako BEZ ez kengarria eskuratze-prezioan sartzen dela. - Que el IVA soportado no deducible forme parte del precio de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetu materialaren amortizazioa: 20X0. ekitaldi hasieran 200.000 €-ko makina bat eskuratzeagatik. Bost urteko balio-bizitza jo diote. Aplikazio lineala. Amortización inmovilizado material: Por la adquisición de una máquina al inicio del ejercicio 2.0X0 cuyo valor contable es de 200.000 €, estima una útil" target="_blank">vida útil de cinco años, aplicación lineal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuen Memorian, merkataritza-funtsean egindako doikuntzak jakinarazi behar dira, eskuratze-datatik aurrerakoak. En la Memoria de las cuentas anuales se deberá informar de los ajustes practicados en el fondo de comercio desde la fecha de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Aktiboak: eskuratze-prezioan edo ekoizpen-kostuan. - Activos: al precio de adquisición o coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Halaber, eskuratze-prezioak eta ekoizpen-kostuak bakarra izateari uzten dio. Asimismo deja de ser único el precio de adquisición y el coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak balioztatu du kalkulatutako kontingentziak adierazgarriak izan daitezkeela; izan ere, itxuraz ez du ondo aplikatu KPOko 15. araua, jasandako BEZ ez-kengarria eskuratze-prezioaren barruan sartzeari dagokiona. El auditor estima que las contingencias calculadas pueden ser significativas ya que al parecer no ha aplicado correctamente la norma 15a del PGC en cuanto a que el IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1997-01-20ko ICACen Ebazpena: Jasandako BEZ ez-kengarria eskuratze-prezioan sartzen da. Resolución ICAC 20-1-1997: El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritza-izaera duten pasibo galdagarriak dira ekoizpen- nahiz merkataritza-prozesurako beharrezkoak diren ohiko ondasunak erosteagatik hornitzaileei egindako zorrak, bai eta ondasun higiezinak eskuratzeagatik eta zerbitzuak jasotzeagatik sortutakoak ere. Los pasivos exigibles de naturaleza comercial están integrados por las deudas a proveedores originadas por las compras de bienes habituales y necesarias para el proceso productivo y comercial, así­ como las adquisiciones de bienes de inmovilizado y las deudas a acreedores por la prestación de servicios.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Akzioak amortizaziorako edo besterentzeko eskuratu badira, KPOk zera dio; amortizazioa bada, kapitala murriztuko da akzioen zenbateko nominalaren neurrian, eta, amortizaziorik ez badago, eskuratze-egunetik hasita gehienez hiru urteko epean besterendu behar dira. Si las acciones se hubiesen adquirido para su amortización o enajenación, el PGC establece que, en caso de amortización minorarán el capital por el importe nominal de las acciones y, si no se amortizan, deben ser enajenadas en el plazo máximo de tres años a contar desde su adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza