erreklamazio Bilatu erreklamazio testuinguru gehiagotan

1
erreklamazio > reclamación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
20X1. ekitaldian enpresak erreklamazioei erantzun die, eta laguntza teknikoko kanpoko enpresa batek egindako konponketen zenbatekoa 55.000 € izan da. En el ejercicio 20X1 la empresa ha atendido las reclamaciones y el importe de las reparaciones efectuadas por una empresa de asistencia técnica externa ascendió a 55.000 €

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hornidura hauek ez zuzkitzea: - Bezero garrantzitsu baten erreklamazio judizialak, galera handiak sor ditzaketenak (bermeak, kalitate-akatsak eta abar). No dotar las provisiones de: - Reclamaciones judiciales de un cliente importante que originen posibles pérdidas significativas (garantías, defectos de calidad, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Erreklamazio judizialak. - Las reclamaciones judiciales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egoera horien adibideetako batzuk hauek dira: erreklamazioak, auziak, kontingentziak edo zerga-ikuskapenak, lan-erreklamazioak, ingurumena, endosuak, produktuen gaineko bermeak eta abar. Como ejemplos de este tipo de situaciones tenemos: reclamaciones, litigios, contingencias o inspecciones fiscales, reclamaciones laborales, medio ambiente, endosos, garantías sobre productos, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zalantzen edo egoera ez ziurren adibide gisa, aipatzekoak dira: erreklamazioak, auziak, judizioak eta kontingentzia fiskalak; hala ere, kaudimen ezagatiko horniketak ez dira zalantzatzat hartzen, arrazoizko zenbatespen bat egin daitekeelako. Como ejemplo de incertidumbres o situaciones inciertas podemos enumerar las reclamaciones, litigios, juicios y contingencias fiscales; si bien, las provisiones por insolvencias, no son una incertidumbre puesto que es factible realizar una estimación razonable.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

erreklamazio > reclamación (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hitz egiten utzi behar zaio, eta, ahal bada, ezustekoren bat sortuz gero, haren erreklamazioak kontuan hartuko direla agindu. Se le debe dejar hablar y, si es posible, prometerle que se atenderán sus reclamaciones en el caso de que surgiera algún contratiempo.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Jasandako kalteengatik ordaina jaso nahi baduzu, erreklamazioa kontsumoko arbitraje-batzordeetara eramateko izapideei ekin beharko diezu, edo bide judizialaren prozedurari hasiera eman. Si quiere recibir una compensación por los perjuicios sufridos, tendrá que iniciar los trámites para llevar su reclamación a las Juntas Arbitrales de Consumo o iniciar el procedimiento por vía judicial.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Erreklamazioa bidaiak dirauen bitartean egiten bada, bezeroaren nahigabea eragin duen egoera konpontzeari eman behar diogu lehentasun osoa. Si la reclamación se ha producido durante le desarrollo del viaje, debemos dar preferencia absoluta a la solución de la situación que ha producido el descontento del cliente.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Gorde itzazu erreklamazioaren froga gisa baliagarriak diren dokumentu guztiak: Guarde todos los documentos que sirvan como prueba a su reclamación:

Materiala: Nazioarteko produktuak

Kontuan hartu behar duzu establezimendu guztiek ez dituztela erreklamazio-orriak jendearen eskura izaten, baina hala izateko betebeharra dute. Debe tener muy presente que no todos los establecimientos tendrán a disposición del público hojas de reclamación, pero en otros están obligados a tenerlas.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Erreklamazioa bidaia amaitu ondoren jartzen bada, berriz, pauso hauek emango ditugu: Si por el contrario la reclamación se realiza una vez finalizado el viaje, habrá que proceder con los siguientes pasos:

Materiala: Nazioarteko produktuak

Bezeroari erreklamazioa bideratzeko dauden kanalen berri modu egokian ematea, beti jarrera adeitsuarekin, eta inoiz ez erreklamazioa eraso pertsonaltzat hartuz, hobetu beharreko alderdi gisara baizik. Informar adecuadamente al cliente de los canales que existen para llevar a cabo su reclamación, siempre manteniendo una actitud respetuosa y jamás tomando la reclamación como un ataque personal, sino como un aspecto a mejorar.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Nabarmendu behar da erreklamazio bat ezin dugula itxitzat jo bezeroa emandako irtenbidearekin erabat gustura geratu arte. Cabe destacar que una reclamación nunca debe darse por cerrada hasta que el cliente está totalmente satisfecho con la solución facilitada.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Eskerrak eman behar dizkiogu beti erreklamazioa aurkezteko lana hartzeagatik, eta gure atsekabea adierazi behar diogu sortutako eragozpenengatik, bai eta hurrengo baterako zerbitzu hobea eta zainduagoa agindu ere. Siempre debemos agradecerle las molestias que se ha tomado al presentar la reclamación y presentarle nuestro disgusto por los trastornos ocasionados, así­ como prometer un mejor y más cuidado servicio en posteriores ocasiones.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Hala eginez gero, zure alea zigilatzerik izango dute, eta erreklamazioa entregatu duzula jasota geratuko da. De esta forma, podrán sellarle su copia quedando constancia de que usted ha entregado la reclamación.

Materiala: Nazioarteko produktuak