errehabilitazio Bilatu errehabilitazio testuinguru gehiagotan

1
errehabilitazio > rehabilitación (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bertan, errehabilitazioko, bizitzako ohituretako (ordutegiak, aisialdiko denbora banatzea eta egokitzea), prestakuntzako, tailer okupazionaletako eta abarreko jarduerak egiten dira. En ellos se realizan actividades de rehabilitación, de hábitos de vida (horarios, adecuación y distribución del tiempo de ocio), de formación, talleres ocupacionales, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrek guztiak eskuragarri dauden zerbitzu guztiekin batera egon behar du: telelaguntza, eguneko zentroak, aldi baterako egonaldietarako egoitzak, etxeko laguntza soziosanitarioa, zainketa aringarriak, zaintzeko gaitasunetan eta komunikazioan trebatzea zaintzatik eratorritako arazoak eta arazo afektiboak gainditzeko, adinekoarentzako eta zaintzailearentzako laguntza psikologikoa, errehabilitazioa, konpainia... Todo ello debe ir combinado con todos los servicios disponibles, como son la teleasistencia, los centros de día, las residencias de estancia temporal, la atención sociosanitaria de tipo domiciliario, los cuidados paliativos, la formación en habilidades de cuidados y en comunicación para afrontar problemas derivados de ésta y de problemas afectivos, la intervención psicológica tanto para el mayor como para sus

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gaitasunak lantzeko diseinatu diren heziketa- edo errehabilitazio-programak bezain ezinbestekoa da eragozpen psikologikoak eta ez soilik fisikoak kentzea, eta, horren bidez, psikologikoki sarbide errazeko inguruak egokitzea eta diseinatzea, adimen-atzerapena duten pertsonek hobeto funtziona dezaten. La adaptación y el diseño de entornos psicológicamente accesibles, eliminando barreras psicológicas y no sólo fí­sicas, es algo tan imprescindible para apoyar un mejor funcionamiento de las personas con retraso mental, como lo son los programas educativos o de rehabilitación diseñados para potenciar sus capacidades.

Materiala: Ezintasuna

Ikusmen-minusbaliotasuna dutenei baliabide gehien ematen dien erakundeetako bat Espainiako Itsuen Erakunde Nazionala (ONCE) da. Laguntza horiek barne hartzen dute prebentzioa, diagnosia, asistentzia, errehabilitazioa, gizartean eta lan-munduan integratzea eta baliabideak eta espezialistak eskaintzea. Uno de los organismos que más recursos aporta a estos discapacitados visuales es la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), estas ayudas abarcan la prevención, el diagnóstico, la atención, la rehabilitación, la inserción social y laboral, la aportación de recursos y especialistas.

Materiala: Jolasaren metodologia

49. artikulua: "botere publikoek prebentzio-, tratamendu-, errehabilitazio- eta gizarteratze-politika egingo dute gorputz-, zentzumen- eta adimen-urritasuna dutenentzat; haiei behar duten arreta espezializatua emango diete, eta babes berezia emango diete eskubide guztiez goza dezaten". Artí­culo 49: "los poderes públicos realizarán una polí­tica de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los diminuidos fí­sicos, sensoriales y psí­quicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los amparará especialmente para disfrutar de todos sus derechos".

Materiala: Jolasaren metodologia

Bost bat hilabeterekin buruari eusten zion, zazpi bat hilabeterekin biberoiari eusten zion, eta haren gorputz-enborrak laguntza behar du oraindik ere; nahikoa hobetu duen arren, Cris errehabilitazioan dago 40 egun zituenetik. Sostuvo la cabeza como a los 5 meses, como a los 7 sostenía el biberón y su tronco aun necesita ayuda, aunque ha mejorado bastante Cris esta en rehabilitación desde los 40 días de nacido.

Materiala: Ezintasuna

Errehabilitazio-prozesua Proceso de rehabilitación

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gure herrialdean dauden etorkinen % 9k, gutxi gorabehera, ezintasunen bat pairatzen dute, sortzez edo istripuren baten ondorioz (askotan, lan istripuen ondorioz); askok, gainera, errehabilitazio mediko edo funtzionalaren faltagatik, okerrera egin izango dute. Aproximadamente un 9 % de las personas inmigrantes que están en nuestro paí­s padecen de alguna discapacidad que pueden ser congénita o bien producto de algún accidente (en muchos casos accidentes laborales), que además pueden haberse visto agravadas por la falta de rehabilitación médica o funcional.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Banakoaren erabateko arreta pertsonalizatua bermatzea eta emakumearen errehabilitazioa ahalbidetzea da baliabide honen helburua; batez ere, autoestimuari eta autonomia sozialari dagokionez, baita seme-alaben zaintzari eta garapenari dagokionez ere. La finalidad de este recurso es garantizar una atención individual, integral y personalizada que permita la rehabilitación de la mujer, sobre todo en la autoestima y en la autonomía social, así­ como en el cuidado y desarrollo de sus hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

- Errehabilitazio-zerbitzuak (fisioterapeutak, askotariko terapiak, besteak beste, okupazionala...). - Servicios de rehabilitación (fisioterapeutas, terapias diversas como la ocupacional...).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea