egurats Bilatu egurats testuinguru gehiagotan

1
Jupiterren atmosfera.
Jupiterren atmosfera.
egurats > atmósfera (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
A Beti baliagarrienak dira egurats lehergarrietan, energia elektrikorik ez dutenez. A Son siempre las más útiles en atmósferas explosivas al no tener energía eléctrica.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Inguruko eguratsaren edo lan-eremuaren araberakoak dira Dependen de la atmósfera o lugar de trabajo donde se encuentre

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Haloiak baino gehiago sartzen dira gainazaletik, eta egurats irekietan erabil daitezke. El grado de penetración superficial es mucho mayor que los halones y se pueden emplear en atmósfera abiertas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

kloro eta fluorrezko konposatuak dira; eguratserako kaltegarriak direnez, debekatu egin ziren 1994ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta instalazio berezi batzuetan soilik erabil daitezke. son compuestos de cloro y flúor que, al ser nocivos para la atmósfera, fueron prohibidos a partir del 1 de enero de 1994 y su uso quedó restringido a ciertas instalaciones de caracterí­sticas especiales.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

aire-eguratsaren ordez inerte bat ezartzea. cambiar la atmósfera de aire por una inerte.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zer-nolako neurriak hartu behar ditugu egurats lehergarriak dituzten lekuetan lan egitean? ¿Qué precauciones debemos tener al trabajar en lugares con atmósferas explosivas?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

12.10. irudia. Egurats hauetan, argiak kanpoan jartzen dira, arrisku elektrikoak saihesteko. Figura 12.10. En estas atmósferas el alumbrado procede del exterior para evitar riesgos eléctricos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pintura nahasteko sistema guztiak CE ziurtapena eduki behar du egurats mota horietan funtzionatu ahal izateko. Todo el sistema de mezcla de pintura debe tener la certificación de conformidad CE para poder funcionar en ese tipo de atmósferas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pintura-kabina batean egurats lehergarriak sor daitezke, eta istripuak eragin ditzakete. En una cabina de pintura se pueden generar atmósferas explosivas que pueden dar lugar a accidentes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horregatik, pintura-kabina edo -labearen barruan, instalazio elektrikoak deflagrazioen aurkakoa izan behar du, hau da, egurats arriskutsua egonez gero, errekuntzarik eragiten ez duena. Por esta razón, dentro de la cabina u horno de pintado, la instalación eléctrica debe ser antideflagrante; es decir, que en el caso de tener una atmósfera peligrosa, no provoque la combustión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan