microorganismo Bilatu microorganismo testuinguru gehiagotan

1
mikroorganismo > microorganismo (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
GERMENAK ETA MIKROORGANISMOAK. Gí‰RMENES O MICROORGANISMOS.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Sexu-bidezko gaixotasunak edo sexu-transmisioko gaixotasunak (STGak), lehenago "eritasun benereoak" deituak, mikroorganismoek eragindako gaixotasunak dira, sexu-harremanetan transmititzen direnak. Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), llamadas anteriormente "enfermedades venéreas", son enfermedades causadas por microorganismos que se transmiten durante las relaciones sexuales.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Monozitoek neutrofiloek baino denbora gehiago behar dute infekzio-gunera iristeko; hala ere, kopuruari dagokionez, monozito gehiago iristen dira, eta mikroorganismo gehiago suntsitzen dituzte. Los monocitos requieren más tiempo para llegar al lugar de infección que los neutrófilos, pero lo hacen en un número mayor y destruyen más microorganismos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Mikroorganismoak: Microorganismos:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prozesu garestia da, eta ez du kentzen, ez partikularik, ez mikroorganismorik, ez materia organikorik. El proceso es caro y no elimina partí­culas, microorganismos ni materia orgánica.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Iragazketa mota honek partikula bizi oso txikiei ere eusten die, hala nola mikroorganismoei. Esta modalidad de filtración retiene incluso las partí­culas vivas muy pequeñas, como los microorganismos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Horregatik, edozein esterilizazio-prozesuren helburua hau da: objektu edo prestakin batean edo haren gainean dauden mikroorganismo guztiak suntsitzea eta produktuak infekzio-arriskurik ez duela ziurtatzea. Por ello, el objetivo de cualquier proceso de esterilización es el de destruir todos los microorganismos presentes en o sobre un objeto o preparación y asegurar que el producto esté libre de riesgos de infección.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Errealitatean, mikroorganismo bat hil dela esaten da mikroorganismo hori ugal daitekeen hazkuntza-ingurunean atzeman ezin denean. En la práctica, la muerte de un microorganismo se alcanza cuando no es posible detectarlo en un medio de cultivo en el cual es capaz de proliferar.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

gehienera ere mikroorganismo bideragarri batek egon behar du produktu amaituaren 106 unitate esterilizatutan. que no debe haber más de 1 microorganismo viable en 106 unidades esterilizadas de producto terminado.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Mikroorganismoak inaktibatzeko duen eraginkortasuna hauen araberakoa da: zenbaterainoko tenperatura lortzen den, tenperatura horren eraginpean zenbat denbora egoten den eta ingurunean ura dagoen ala ez. Su eficacia para lograr la inactivación de los microorganismos depende de la temperatura alcanzada, del tiempo de exposición y de la presencia o ausencia de agua en el medio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

2
mikroorganismo > microorganismo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
lurzoruari, mikroorganismoei eta landareari dagokienez. suelo, microorganismos y planta

Materiala: Nekazaritza

LURZORUKO MIKROORGANISMOETAN: SOBRE LOS MICROORGANISMOS DEL SUELO

Materiala: Nekazaritza

Lur lanketak, oxigeno ekarpen handia egiten duenez, bizkortu egiten du bai bakterien bizitza bai lurzoruan dagoen materia organikoa digeritzen duten mikroorganismoen jarduera hala, materia organikoaren deskonposizioa eta mineralizazioa bizkortu egiten dira, eta hori oso kontuan hartzekoa da une jakin batean labore jakin batentzako mantenugaiak eskuragarriago egotea nahi badugu, edo materia organikoaren eta humusaren mailei egonkor eutsi nahi badiegu. El laboreo suele acelerar la vida bacteriana y la actividad de los microorganismos digestores d la materia orgánica presente en el suelo al aportarles grandes dosis de oxígeno; esto acelera la descomposición y mineralización de la materia orgánica, cosa que deberemos tener en muy presente en función de si deseamos que haya un mayor disponibilidad de nutrientes en un momento dado para un cultivo en particular, o si deseamos mantener estables los niveles de materia orgánica y humus

Materiala: Nekazaritza

ondorio fisikoak, esaterako, lurzoruaren iragazkortasunaren aireztapenaren sustraien sargarritasunaren eta abarren aldakuntza; eta ondorio biologikoak, zeinak aurrez egondako landaretza kentzearekin, aurreko laboreen hondarrak nahastu edo lurperatzearekin, lurzoruko mikroorganismoei eragindako ondorioekin eta abarrekin lotuta dauden. unas físicas, como son la modificación de la estructura del suelo de la permeabilidad de la aireación, de la penetrabilidad de las raíces, etc. y otras biológicas, que corresponden a la eliminación de la vegetación preexistente, la mezcla o el enterrado de los restos de cultivos anteriores, el efecto sobre los microorganismos del suelo etc.

Materiala: Nekazaritza

Ez da ahaztu behar lurzoruaren emankortasuna bertan bizi diren mikroorganismoekin loturik dagoela; horrenbestez, lurrean zernahi egiten dugula ere, kontuan izan behar dugu mikroorganismoen bizi baldintzak hobetzeaz gain, haien presentzia ziurtatu behar dugula. No se debe olvidar que la fertilidad del suelo depende de los microorganismos que viven en el mismo y por tanto cualquier acción sobre el suelo debe tener en cuenta no solo la mejora de sus condiciones de vida sino asegurarse su presencia.

Materiala: Nekazaritza

Aldi berean, indartu egingo da mikroorganismoen bizitza eta landareak ere errazago bizi ahal izango dira. Al tiempo, se potencia la vida de los microorganismos y la vida para las plantas se hace más fácil.

Materiala: Nekazaritza

Ongarritze planaren xedea hauxe da: lurzorua egonkorragoa izatea eta mantenugaiei eusteko gaitasun handiagoa edukitzea, eta, horretarako, mikroorganismoen presentzia indartzea, horiek modu aktiboan esku hartuko baitute bai materia organikoaren deskonposizioan bai landareek elikatzeko behar dituzten elementu mineralen disolbatzean. El plan de fertilización tiende a conseguir un suelo más estable, con mayor capacidad para retener los nutrientes potenciando la presencia de los microorganismos que van a intervenir de forma activa en la descomposición de la materia orgánica y en la solubilización de los elementos minerales necesarios en la alimentación de las plantas

Materiala: Nekazaritza