parcela Bilatu parcela testuinguru gehiagotan

1
lursail > parcela (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jabea, proiektuaren egilea; proiektuaren helburua; lursailaren ezaugarri orokorrak eta bereziak, bertan dauden zerbitzuak eta egin beharrekoak. Propiedad, Autor del Proyecto; objeto del mismo; circunstancias de tipo general y particular de la parcela y servicios existentes y a realizar.

Materiala: Proiektuak

·Eraikinak lursailean duen kokalekua. ·Emplazamiento de la edificación en la parcela.

Materiala: Proiektuak

Eraikinak lursailaren azalerarekiko duen bolumena, m3-tan. Volumen de la edificación, en m3, en relación con la superficie de la parcela.

Materiala: Proiektuak

Gutxieneko lursaila. Parcela mí­nima.

Materiala: Proiektuak

Lursailak gutxienez izan behar duen azalera m2-tan. Superficie mí­nima de la parcela en m2.

Materiala: Proiektuak

Lursail baten gainean eraiki ahal izateko lursailak gutxienez izan behar duen luzera, ml-tan Longitud mí­nima que requiere una parcela para poder edificar en ella, expresada en ml

Materiala: Proiektuak

Lursailaren azalera neurtzen da eta erregistroko datuekin alderatzen da, inguruko jabeek erreklamazioak egitea saihesteko. Superficiación de la parcela y comparación con los datos registrales, evitando así­ posibles reclamaciones de propiedades circundantes.

Materiala: Proiektuak

Lursailaren azaleraren araberakoa izaten da, eta bi azaleren arteko erlazio gisa adierazten da. Va en función de la superficie de la parcela y viene expresada como una relación entre ambas superficies.

Materiala: Proiektuak

Lursail batean eraikitzeko kalifikazioa galtzea eragin dezake. Puede llegar a implicar la pérdida de calificación para edificar en una parcela.

Materiala: Proiektuak

Gauzatu beharreko obra osoaren oinplanoko proiekzioari dagokio, eta lursailaren azalera errealarekiko ehunekoaren bidez adierazten da. Se corresponde con la proyección en planta de la totalidad de la obra a ejecutar, y suele venir expresada con un % sobre la superficie real de la parcela.

Materiala: Proiektuak

2
sail > parcela (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.- Baratzea lurzati edo sailetan zatitzea. 2.- Dividir el huerto en parcelas o sectores

Materiala: Nekazaritza

Hona hemen txandakatze eredu bat: baratzea 4 lurzati edo sailetan zatitu eta 3 urteko ziklotan txandakatzea, eta hala, labore bat 4. urtean errepikatuko da lurzati berean; gainera, lurzati batean labore bera egingo da 3 urtean, hainbat urtetarako laborantzari jarraituz. Una rotación podría consistir en dividir el huerto en 4 parcelas o sectores rotando en ciclos de 3 años, de forma que se repita el cultivo sobre la misma parcela al 4º año, y se destine una parcela a un mismo cultivo durante 3 años, cultivo plurianual.

Materiala: Nekazaritza

Hala ere, lurzati berean 2-3 urtean hazi ondoren (“monolaborantza gisara), beste sail batera eramango da eta ez da 3-4 urte igaro arte aurreko hartara itzuliko. Sin embargo tras 2-3 años de cultivarse en la misma parcela ( a modo de “monocultivo ), se cambiará a otra parcela y no ser volverá a aquella hasta pasados 3-4 años.

Materiala: Nekazaritza