gesto Bilatu gesto testuinguru gehiagotan

1
Hitza eskatzeko eskua altxatzeko keinu egin ohi da.
Hitza eskatzeko eskua altxatzeko keinu egin ohi da.
keinu > gesto (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kinesia: keinuak eta mugimenduak Quinesia: gestos y movimientos

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Mezua osatzen duten elementu ez-linguistikoz lagunduta joan ohi dira, hala nola intonazioaz edo keinuez suelen ir acompañados de elementos no lingüísticos que complementan el mensaje tales como, la entonación, o los gestos

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Kinesia zientzia bat da, gorputzaren keinuen eta mugimenduen esanahi adierazkorra edo komunikatiboa aztertzen dituena. Keinu edo mugimendu horiek ikusmenaren entzumenaren edo ukimenaren bidez hautematen ditugu, egoeraren arabera. La quinesia es la ciencia que estudia el significado expresivo o comunicativo de los gestos y movimientos corporales percibidos por los sentidos visual, auditivo o táctil de acuerdo a la situación

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikazioaren elementu zinetikoak gure gorputza mugitzen denean sortzen diren zeinuak dira: jarrerak keinuak begiradak eskuen edo hanken mugimenduak... Los elementos cinéticos de la comunicación son los signos de nuestro cuerpo en movimiento posturas gestos miradas movimientos de manos o piernas

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hala eta guztiz ere, badira beste hainbat keinu unibertsaltzat jo daitezkeenak: sorbaldei gorantz eragiteak esan nahi du, munduko edozer tokitan, bost axola zaiola entzuten ari dena edo ez dakiela. Sin embargo hay otros gestos que pueden considerarse universales, como por ejemplo, encogerse de hombros significa, en cualquier parte del mundo, que no le importa algo que está escuchando o bien que no sabe.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

hainbat zeinuren bidez gauzatzen da, baita zentzumenek hautemandako irudiekin keinuekin edo gorputzaren mugimenduekin ere. que se lleva a cabo a través de signos diversos, imágenes captadas por los sentidos gestos o los movimientos corporales.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Gor-mutuen kasuan, batez ere, hizkuntza ikonikoa baliatzen dute (banderak, argazkiak keinuak eta abar), eta itsuen kasuan, berriz, ukimen-hizkuntza (eskuekin egindako presioa Braille sistema eta abar). En el caso de los sordomudos, fundamentalmente, el lenguaje icónico (banderas, fotografías gestos etc.) y, en el caso de los ciegos, el lenguaje táctil (presiones con la mano lectura mediante el sistema Braile, etc.).

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Facial Action Coding System(FACS) edo aurpegiko ekintzak deskodetzeko sistemak aurpegiko keinuak interpretatzen ditu, eta, hari esker, espezializatutako adituek hitzik gabeko mugimenduak eta adierazpideak irakurtzen dituzte, % 80ko zehaztasun-ehunekoarekin irakurri ere. El Facial Action Coding System(FACS) o Sistema de decodificación de acciones faciales es un sistema de interpretación de gestos faciales que permite que los expertos especializados lean los movimientos no verbales y las expresiones con un porcentaje de exactitud del 80 %.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Keinua/jarrera Gesto/Postura

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Eskuekin egindako keinuak Los gestos de las manos

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak