lenguaje musical Bilatu lenguaje musical testuinguru gehiagotan

1
musika-mintzaira > lenguaje musical (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Unitate honetan, hezitzaileari zenbait eduki, jarraibide eta jarduera ematen saiatuko gara musika-mintzairara hurbiltzeko eta haur eskolan aplikatzeko. En esta unidad se intentarán proporcionar una serie de contenidos, pautas y actividades que facilitarán al educador o educadora su acercamiento al lenguaje musical y su aplicación en el aula infantil.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

musika-mintzaira ikastea. Aprender el lenguaje musical.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Musika-adierazpena, hots, musika-mintzairaren eta keinuaren eta argumentuaren (manipulatua ala ez) arteko egokitasuna. La expresión musical, entendiéndola como la adecuación del lenguaje musical al gesto y al argumento de la obra (manipulándola o no).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Musika-mintzaira konplexua da; izan ere, eginkizun ezberdinak eta elkarrekiko harremanak dituzten zenbait elementuz osaturik dago. El lenguaje musical es complejo, ya que integra varios elementos con funciones diferentes que establecen relaciones entre ellos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ikaste-prozesua errazte aldera, elementuak banan-banan landuko ditugu, haurrak elementu horiek banaka barneratu ditzan, eta, gero, batera aurkezten zaizkionean, nahastu ez ditzan; horrela murgilduko da haurra musika-mintzairan. Para hacer posible el aprendizaje, es necesario mostrar cada elemento por separado para que los niños los asimilen individualmente y luego, cuando se muestren en conjunto, no los confundan; de este modo, se iniciarán en el lenguaje musical.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Erritmoaren kontzeptuak interpretatzeko, musika-mintzairaren elementuak erabiliko dira, nagusiki musika-irudiak eta konpasa. Para interpretar los diferentes conceptos del ritmo, se utilizarán los elementos del lenguaje musical, básicamente las figuras musicales y el compás.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Musika-mintzaira aplikatzeak aukera emango du hainbat jardueratatik abiatuta bit-en, hitzen, jolasen, abestien eta abarren bidez erritmoa lantzeko, aurrerago ikusiko dugun bezala. La aplicación del lenguaje musical va a permitir el trabajo del ritmo a partir de un sinfí­n de actividades a través de bits, palabras, juegos, canciones, etc., tal como se verá más adelante.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Askotariko jardueren bidez erritmoa lantzeko aukera emango digu musika-mintzaira aplikatzeak. La aplicación del lenguaje musical va a permitir trabajar el ritmo con actividades muy diversas.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bilakaeran aurrera egin ahala, bere gorputza askotariko erritmoetara egokitzeko gaitasunak eskuratu behar ditu haurrak, bai eta, azkenik, erritmo horiek gorputz-mugimenduaren bidez (gorputz-hizkuntza), soinuaren bidez (musika-mintzaira) edo objektuak manipulatzearen bidez (hizkuntza plastikoa) adierazteko gaitasunak ere. Siguiendo esta evolución, el niño ha de ir adquiriendo capacidades para adaptar su cuerpo a los ritmos más diversos y, finalmente, a expresarlos, ya sea a través del movimiento de su cuerpo (lenguaje corporal), del sonido (lenguaje musical) o de la manipulación de objetos (lenguaje plástico).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Plastikako jardueretatik abiatuta landu daiteke, esate baterako, koloreak identifikatzea edo horma-irudiak egitea, edo beste hizkuntza-jardueretatik abiatuta, esaterako, ipuina (irudiei begiratu, eta honelako galderak eginez: lore asko dago?) edo musika (entzumenezko bereizketa, musika-mintzaira eta abar). A partir de la realización de actividades plásticas como la identificación de colores o la realización de murales, o bien de actividades de otros lenguajes como el cuento (observando las láminas y formulando preguntas del tipo: ¿hay muchas flores?) o la música (discriminación auditiva, lenguaje musical, etc.).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa