lauki-sare Bilatu lauki-sare testuinguru gehiagotan

1
Lauki-sarea
Lauki-sarea
lauki-sare > cuadrícula (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ahalik eta ariketa gehien ahalik eta denborarik laburrenean egin ahal izateko, praktiketan proposatutako piezen bistak esku hutsez egin ahal izango dira. Horretarako, ariketak ebazteko utzitako espazioan lauki-sare bat jarri da; hala, lerroak erraz trazatu daitezke eta bisten arteko korrespondentziak lortu. A fin de que pueda realizarse el mayor número de ejercicios en el menor tiempo posible, las vistas de las piezas propuestas en las prácticas se podrán realizar a mano alzada para lo cual se ha dispuesto, en el espacio destinado a la resolución una cuadrícula que permite trazar las líneas con facilidad y conseguir la correspondencia entre las vistas.

Materiala: Krokizazioa

Lerro fineko lauki-sarea hondo gisa erabiliz gero, korrespondentzia kontrola daiteke lerroak marraztu beharrik gabe. La utilización de cuadrículas de líneas finas como fondo permite controlar la correspondencia sin necesidad de trazar líneas

Materiala: Krokizazioa

Hori saihesteko, praktiketako irudi-orrietan proposatzen diren ariketetan piezek neurri modularrak markatuak dituzte; hala, kasu askotan, neurriak lekualdatzeko erregela edo konpasa erabili beharrik gabe egin daiteke krokisa edo delinea daitezke bistak emandako lauki-sarearen gainean. Para evitar esto, en los ejercicios que se proponen en las láminas de prácticas las piezas tienen marcadas unas dimensiones modulares que permiten croquizar o delinear las vistas sobre la cuadrícula que se acompaña sin necesidad en muchos casos, de utilizar la regla o el compás para trasladar medidas

Materiala: Krokizazioa

Noizbehinka konpasa erabiltzen bada ere zirkunferentziak edo haien arkuak marrazteko, eta erregela lerro zeiharretarako, komeni da bistak esku hutsez marraztea, praktika horiek egiteko denbora irabaztearren eta ikasleak pultsuan trazatzen trebetasuna har dezan; eta hori ez da zaila, ematen den lauki-sarearen gainean egitekoa baita; bide batez, bat dator monografia honek duen KROKIZAZIO izenarekin Aunque ocasionalmente se utilice compás para trazar circunferencias o sus arcos y regla para líneas oblicuas, conviene dibujar las vistas a mano alzada a fin de ganar tiempo en la realización de estas prácticas y que el alumno adquiera soltura en los trazados a pulso lo cual no es difícil al hacerlo sobre la cuadrícula que se acompaña, y, de paso hacer bueno el nombre de CROQUIZACIÓN que tiene esta monografía

Materiala: Krokizazioa

Perspektiba isometrikoan irudikatutako piezen dimentsioek zatiketa modular bat dute, 5 mm-ko unitatea duena eta bistak marrazteko erabiliko den lauki-sarearen dimentsioarekin bat datorrena. Las dimensiones totales de las piezas representadas en perspectiva isométrica presentan una división modular cuya unidad es de 5 mm, coincidente con la dimensión de la cuadrícula sobre la que se dibujarán las vistas.

Materiala: Krokizazioa

Oro har, dimentsio partzialei ere modulu kopuru oso bat dagokie; beraz, bistak marraztean sortzen diren zuzen horizontal eta bertikal gehienak bat etorriko dira lauki-sarearen lerroekin En general, a las dimensiones parciales les corresponden también un número de módulos enteros por lo que, la mayoría de las rectas horizontales y verticales que resulten de dibujar las vistas coincidirán con líneas de la cuadrícula

Materiala: Krokizazioa

Beraz, salbuespenak salbuespen lauki-sarearen lerroekin bat etorriko ez diren bistetako zuzen bakarrak hauek izango dira: plano inklinatuen trazei dagozkienak eta plano horien eta beste plano batzuen edo gainazal zilindriko edo koniko batzuen arteko ebakidurei dagozkienak. Por tanto, salvo excepciones, las únicas rectas de las vistas que no coincidirán con líneas de la cuadrícula serán las que correspondan a las trazas de planos inclinados y las intersecciones de éstos con otros planos o con superficies cilindricas o cónicas.

Materiala: Krokizazioa