bizi-estilo Bilatu bizi-estilo testuinguru gehiagotan

1
bizi-estilo > estilo de vida (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikuspegi berri hori kontuan hartuta, osasuna ez du soilik osasun-sektoreak babestu behar, eta, beraz, dimentsio kualitatiboagoa lortu du, osasunaren eremuan alderdi hauek ere sartu direlako: bizi-estilo osasungarriagoak, osasun mentala eta soziala, ingurumen-osasuna eta abar, eta gu guztion ongizatea hobetzea dute helburu. Desde este nuevo planteamiento, la protección de la salud excede del sector sanitario y adquiere una dimensión más cualitativa incorporando a su ámbito aspectos como estilos de vida saludables, salud mental y social, salud ambiental, etc., todos ellos destinados a incrementar el bienestar de las personas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Horrenbestez, sustapena pertsonak trebatzeko prozesua da, bizi-estilo osasungarriak beren borondatez eskura ditzaten. En este sentido se entiende por promoción, el proceso de capacitación de las personas para que adopten, de forma voluntaria, estilos de vida saludables.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Alde horretatik, osasun-hezkuntza curriculumean sartu behar du eskolak, eta ikasleei eta beren familiakoei beren jarrerak argitzen lagundu eta, era berean, bizi-estilo osasungarrien alde eginda zer balio eskuratzen diren ulertarazi behar die. En este sentido, la escuela tiene la responsabilidad de incluir la educación para la salud en su currí­culum y de ayudar al alumnado y a sus familias, a clarificar sus actitudes y a comprender los valores que subyacen en la elección de estilos de vida saludables.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Beste hainbat alderditan bezala, bizi-estilo osasungarrien garapenean eragiten duten eragileetako bat baino ez da eskola. Como en tantos otros aspectos, la escuela tan sólo es uno de los agentes que influyen en el desarrollo de estilos de vida saludables.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bizi-estilo osasungarriak lortzeko, ezinbestekoa da horien guztien elkarlana. Para poder avanzar en la consecución de estilos de vida saludables se precisa de la colaboración del conjunto de todos ellos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurrarekin bizi diren pertsonak erreferentzia izango dira, eta bizi-estilo osasungarriak transmitituko dizkiote edo ez. Las diferentes personas con las que comparte su vida actuarán como referencia, y serán las que transmitan estilos de su vida" target="_blank">su vida saludables o no.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

giza biologiaren, bizi-estiloaren, osasun-laguntzaren sistemaren eta ingurumenaren artekoa. la biología humana, el estilo de vida, el sistema de asistencia sanitaria y el medio ambiente.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bizi-estiloak Los estilos de vida

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gaixotzeko eta hiltzeko kausak ere aldatu egiten dira; kasu askotan barneko arrisku-faktoreetan, sortzetikoetan edo eskuratutakoetan izaten dute abiaburua, eta ezin izaten da beti jakin zergatik sortu diren; horretaz gain, inguruaren, jardueren edo eskuratutako bizi-estiloen arabera, eboluzioa azkarragoa edo motelagoa izaten da, larriagoa edo ez hain larria. Las causas de enfermar y morir también cambian; en muchos casos parten de factores de riesgo internos, congénitos o adquiridos, y no siempre conocidos; y evolucionan más o menos rápidamente, o con mayor o menor gravedad, en función del entorno, de sus actividades o de los estilos de vida adoptados.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Alde horretatik, osasun-sustapenak gizon-emakumeak kontzientziatu behar ditu osasuna mugatzen duten faktoreen gainean eragiteko, eta, era berean, bizi-estilo osasungarriei mesede egiten dien elementuak indartu behar ditu, eta praktikan jartzea galarazten duten elementuak aldatu. En este sentido, la promoción de la salud debe ocuparse de concienciar a las personas para influir sobre los factores que determinan la salud en general, y reforzar tanto aquellos elementos que favorecen estilos de vida saludables como para modificar aquellos otros que impiden ponerlos en práctica.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna