actividad cultural Bilatu actividad cultural testuinguru gehiagotan

1
kultura-jarduera > actividad cultural (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azken urteotan, hiri-turismoa —erakargarritasun turistiko asko dituzten hiriak bisitatzea, alegia— asko ugaritu da; izan ere, gero eta interes handiagoa pizten dute hiriko edo inguruko kultura-jarduerek (museoak, arte-galeriak era erakusketak bisitatzea, eta antzerki, jaialdi eta musikaletara joatea) eta jarduera gastronomiko eta enologiko tipikoek, asko zabaldu da shoppinga aisialdiko jar En los últimos años el turismo urbano, consistente en visitar ciudades con una gran variedad de atractivos turí­sticos, se ha incrementado debido al creciente interés en actividades culturales (visita a museos, galerías de arte y exposiciones, asistencia a teatros, festivales y musicales), actividades gastronómicas y enológicas tí­picas de la ciudad o de la zona, la generalización del shopping como

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

jarduera kultural > actividad cultural (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Jarduera kulturalen programazioa, turisten gozagarri. b) Programación de actividades culturales para satisfacción del turista.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Jarduera kultural ugari antolatzen dira helmuga turistiko gehienetan; hala nola kontzertuak, antzezlanak, arte-erakusketak eta abar. Jarduera horiek ez dira soilik bisitarientzat, baita bertakoentzat ere, noski. Se organizan en la mayor parte de los destinos turí­sticos se organizan numerosas actividades de carácter cultural, como conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte, etc. Estas destinos turí­sticos se organizan numerosas actividades culturales no solo tienen incidencia en la población visitante, sino también, por supuesto, en la población local.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Jarduera kultural, artistiko, kiroletako eta aisialdikoak bultzatzea da ETZen helburuetako bat. Estimular la realización de actividades culturales, artí­sticas, deportivas y recreativas es una finalidad de los CIT.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Merkataritza- eta negozio-jarduera, zentzu hertsian, ez da jarduera turistikoa berez, baina lotura estua du turismoarekin; batez ere, negozioetako profesionalen jarduera nagusiarekiko paraleloki gauzatzen diren jarduerak direla eta: ostatuak, garraioa, jatetxeak, bisita turistikoak, erosketak, jarduera kulturalak, aisialdikoak eta abar. Aunque la actividad comercial y de negocios, en sentido estricto, no es una actividad turí­stica propiamente, sí­ que tiene una gran vinculación a ella por las actividades paralelas que se desarrollan a la actividad principal de los profesionales y personas de negocios que son el alojamiento, el transporte, la restauración, las visitas turí­sticas, las

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Jarduera honetan, zerbitzu osagarri ugari erabiltzen dira (ostatua, garraioa, jarduera kulturalak), eta, eskuarki, erosahalmen handiko bezeroentzako zerbitzuak izaten dira. Esta actividad también implica la utilización de una multitud de servicios que lo complementen (alojamiento, transporte, actividades culturales) y normalmente se trata de servicios enfocados a clientes de un alto poder adquisitivo.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Jarduera kultural ugari antolatzen dira helmuga turistiko gehienetan; hala nola kontzertuak, antzezlanak, arte-erakusketak eta abar. Jarduera horiek ez dira soilik bisitarientzat, baita bertakoentzat ere, noski. Se organizan en la mayor parte de los destinos turísticos se organizan numerosas actividades de carácter cultural, como conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte, etc. Estas destinos turísticos se organizan numerosas actividades culturales no solo tienen incidencia en la población visitante, sino también, por supuesto, en la población local.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Jarduera kultural, artistiko, kiroletako eta aisialdikoak bultzatzea da ETZen helburuetako bat. Estimular la realización de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas es una finalidad de los CIT.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Merkataritza- eta negozio-jarduera, zentzu hertsian, ez da jarduera turistikoa berez, baina lotura estua du turismoarekin; batez ere, negozioetako profesionalen jarduera nagusiarekiko paraleloki gauzatzen diren jarduerak direla eta: ostatuak, garraioa, jatetxeak, bisita turistikoak, erosketak, jarduera kulturalak, aisialdikoak eta abar. Aunque la actividad comercial y de negocios, en sentido estricto, no es una actividad turística propiamente, sí que tiene una gran vinculación a ella por las actividades paralelas que se desarrollan a la actividad principal de los profesionales y personas de negocios que son el alojamiento, el transporte, la restauración, las visitas turísticas, las compras, las actividad comercial y de negocios, en sentido estricto, no es una actividad turística propiamente, sí que tiene una gran vinculación a ella por las actividades culturales, de esparcimiento, recreo, etc.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Azken urteotan, hiri-turismoa —erakargarritasun turistiko asko dituzten hiriak bisitatzea, alegia— asko ugaritu da; izan ere, gero eta interes handiagoa pizten dute hiriko edo inguruko kultura-jarduerek (museoak, arte-galeriak era erakusketak bisitatzea, eta antzerki, jaialdi eta musikaletara joatea) eta jarduera gastronomiko eta enologiko tipikoek, asko zabaldu da shoppinga aisialdiko jarduera gisa, eta garraiobideak merkatu egin dira (aire-zirkulazioa liberalizatu eta kostu txikiko aire-konpainiak agertu direlako). En los últimos años el turismo urbano, consistente en visitar ciudades con una gran variedad de atractivos turísticos, se ha incrementado debido al creciente interés en actividades culturales (visita a museos, galerías de arte y exposiciones, asistencia a teatros, festivales y musicales), actividades gastronómicas y enológicas típicas de la ciudad o de la zona, la generalización del shopping como actividad de ocio y al abaratamiento en los medios de transporte (debido a la liberalización del tráfico aéreo y la aparición de compañías aéreas de bajo coste).

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

jarduera kultural > actividad cultural (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala, ikusleak erakartzera mugatu beharrean, kulturaren erabiltzaileei arreta eskaintzen zaie kultura-jardueraz jabetzeko egiten duten prozesuan; izan ere, kultura norberaren identitatea adierazteko bidea da, hazteko eta ikasteko bidea, eta, horrez gain, baita komunitateak bere ingurunean eragiteko bitartekoa ere. De esta manera, se pasa de la captación de un público a la atención a la persona usuaria de la cultura en su proceso de apropiación de la actividad cultural, como forma de expresión de la propia identidad, como vía de crecimiento y aprendizaje y como medio de actuación de la comunidad en su entorno.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Ildo horretatik, kultura-kudeaketako politiketatik animaziora jotzen da, haiei dagozkien administrazio-eskumenen barruan, jarduera kulturalen programak ikusle guztietara helarazteaz arduratzen direnean (esate baterako, antzerki-ikuskizunak, azokak, jaialdiak, jaiak, musika-emanaldiak, etab.), gizarte-errentagarritasuna lortzeko helburuarekin. En este sentido, la animación es reclamada por políticas de gestión cultural que, desde sus competencias administrativas, se responsabilizan de facilitar el acceso al público en general a programas de actividades culturales como espectáculos teatrales, ferias, fiestas, festivales, actuaciones musicales, etc., con objetivos de rentabilidad social.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Horretarako, herritarrengan kultura zabaltzeko eta dinamizatzeko esku hartu behar izaten da —dinamizazioa animazioa da, ez kudeaketa hutsa—, ez baita nahikoa kultura-jardueren edo ikuskizunen programa on bat eratu eta kontratatzea, komunitate bat kultura-dinamizazioaren bidez kultura-adierazpenetara hurbiltzea eta haiekin identifikatzea lortzeko, ezta ikusle kopuru handiak erakartzen direnean ere. Para ello son necesarias intervenciones de difusión y dinamización cultural en la misma población –dinamización es animación, no mera gestión–, porque no es suficiente elaborar y contratar un buen programa de actividades culturales o de espectáculos para que la dinamización cultural de una comunidad se haga realidad en su acercamiento e identificación con las manifestaciones culturales, aun cuando la afluencia de público sea copiosa.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Alde horretatik, aipatu behar dugu sektore pribatuak, oro har, eta, bereziki, kulturaren industriak ere kultura-jardueren programak proiektatzera bideratutako jarduerak egiten dituztela. Jarduera horiek normalean errentagarritasun ekonomikoa lortzeko egin ohi dira, baina ondo taxutuz gero, gizarte-errentagarritasuna lortzeko ere balio dezakete, eta, ondorioz, kultura garapen ekonomiko eta sozial jasangarria erdiesteko tresna bihur daitezke. En este sentido, hemos de señalar que el sector privado en general y la industria cultural en particular también llevan a cabo actividades dirigidas a la proyección de los programas de sentido, hemos de señalar que el sector privado en general y la industria cultural en particular también llevan a cabo actividades culturales al público, las cuales generalmente se realizan desde una perspectiva de logro de una rentabilidad económica, pero que bien planteadas pueden ser compatibles con la obtención de una rentabilidad social, de modo que la cultura se convierta en un instrumento de desarrollo sostenible económico y social.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Kultura-jarduera iraunkorrak Actividades culturales de carácter permanente

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Jardueren programazioa. Kultura-jardueren programazioak oinarrian puntu hauei jarraitzen die: La programación de actividades La programación de las programación de actividades culturales se guía básicamente por la especificación de los siguientes puntos:

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Era askotako kultura-jarduerak egin daitezke, batez ere, edozein ekimen sortzaile baliozkotzat jo daitekeela uste badugu, betiere, detektatutako eta sor litezkeen premia eta eskariei erantzun egokia ematen badie. Las actividades culturales que es posible llevar a cabo son muchas y muy variadas, tanto más si se piensa que cualquier iniciativa creativa es válida si puede dar respuesta ajustada a las demandas y necesidades detectadas y potenciales.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

«Aragoiko hainbat herriri kultura-jarduerak batera eskaintzea, hitzartutako kontratazioa izatearen ondorioz, horien aurrekontua nabarmen merkatzen baita. Ondorioz, kulturara bideratutako baliabideak errentagarri bihurtzen dira, eta kultura-bultzada handiagoa behar duten arlo artistikoak indartzea lortzen da, lurraldean kultura zabaltzeko, eskualdea garatzeko eta kulturalki bateratzeko bideak sortzeko». «la oferta conjunta a distintas localidades aragonesas de actividades culturales, que al contar con una contratación concertada abaratan notablemente su presupuesto, con lo que se rentabilizan los recursos dedicados a la cultura y se consigue potenciar aquellas áreas artísticas que requieren un mayor estímulo cultural con el objetivo de crear cauces de difusión cultural, desarrollo comarcal y de integración cultural del territorio».

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Kultura-jardueren programa baten zirkuitu ibiltariak hiri handietako auzo edo barrutietan zehar. Circuitos itinerantes de un programa de actividades culturales por los distintos barrios o distritos de las grandes ciudades.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Kultura-jarduera hau deialdi bat egitean datza, interes orokorrekoa den edo biztanleen sektore jakin batentzat interesa duen gai, objektu edo egoera bati buruzko topaketa, hausnarketa eta elkarrizketa egiteko. Abiapuntua hauetako edozein izan daiteke: gaurkotasuna duen gertakari soziokultural bat, liburu baten irakurketa, film bat ikustea, edo musika-entzuketa bat egitea. Esta actividad cultural consiste en la convocatoria para el encuentro, la reflexión y el diálogo alrededor de un tema, objeto o circunstancia, de interés general o específico de un sector concreto de la población, tomando como punto de partida un acontecimiento sociocultural de actualidad, la lectura de algún libro, el visionado de una película o una audición musical.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua