arrendatario Bilatu arrendatario testuinguru gehiagotan

1
errentari > arrendatario (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Idazpenetan ikusten da errentariak Balantzean aktibo bat (alokatutako makina) eta zor bat adierazten dituela, kopuru berberekoak biak. Kopuru hori aktiboaren arrazoizko balioaren berdina izango da, edo alokairuko kuoten balio errealaren berdina, txikiagoa izanez gero. En los asientos se observa como el arrendatario reflejará en su Balance un activo (la máquina arrendada) y una deuda por la misma cantidad, que será igual al valor razonable del activo o el valor actual de las cuotas de alquiler, si fuese menor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-errentamenduko leasing-eragiketa batean, kontratu-harremanean, errentariak aukera hauek ditu: En una operación de arrendamiento financiero "leasing", al término de la relación contractual, el arrendatario puede optar por

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-errentamendua errentariaren ikuspegitik kontabilizatzea Contabilización del arrendamiento financiero desde la perspectiva del arrendatario

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errentamenduko egungo gutxieneko kuoten balioa edo ondasunaren arrazoizko balioa (txikiagoa bada) adieraziko dira aktiboan (errentariaren hasierako gastu zuzen guztiak aktibotzat aitortutako zenbatekora gehituko dira). En el activo se reflejará el valor actual de las cuotas mí­nimas del arrendamiento o el valor razonable del bien si éste fuera menor (cualquier coste directo inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Alabaina, ez bada ziurra errentamendu-epea amaitutakoan errentariak jabetza eskuratuko duela, balio-bizitzako aldian edo errentamendu-epean aktiboa (motzena denean) guztiz amortizatu behar da (17. NKA, 27. paragrafoa). No obstante, si no existe razonable certeza de que el arrendatario obtendrá la propiedad al finalizar el plazo del arrendamiento, el activo debe amortizarse totalmente durante el perí­odo de útil" target="_blank">vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cual sea menor (NIC 17, párrafo 27).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Alokatutako aktiboak oso izaera espezializatua du, eta errentariak soilik izango du erabiltzeko aukera, aldaketa handirik egin gabe. Halakoetan, finantza-errentamendutzat hartuko da (17. NKA, 10. paragrafoa). El activo arrendado es de una naturaleza tan especializada que sólo el arrendatario tiene la posibilidad de usarlo sin realizar modificaciones importantes, en tales casos debe clasificarse como un arrendamiento financiero (NIC17 párrafo 10).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOko 5. balorazio-arauko g) atalean hauxe ezartzen du: eragiketaren baldintzetatik finantziazio-metodoa dela ondorioztatzen bada, errentariak ibilgetu ez-materialeko eragiketaren xede den ondasunaren kontabilitateko balio garbia bajatzat emango du, eta, era berean, zenbateko hori bera ibilgetu ez-materialean aitortuko du. Gero, ondasun horietarako xedatutakoa ezarriko da. El PGC en su norma de valoración 5S g) establece para su valoración lo siguiente: "cuando por las condiciones de la operación se desprenda que se trata de un método de financiación, el arrendatario dará de baja el valor neto contable del bien objeto de la operación del inmovilizado material, reconociendo simultáneamente y po

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontratuko harremana amaitu ostean, errentariak aukera hauek izango ditu: Al término de la relación contractual, el arrendatario puede optar por:

Materiala: Kontu-ikuskaritza