sistema educativo

1
hezkuntza-sistema > sistema educativo (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hezkuntza-sistema El sistema educativo

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Haurrei dagokienez, adingabearen babes juridikoa, hezkuntza-sistema eta adingabeen erantzukizun penala arautzen dituzten legeak dira garrantzitsuenak. Por lo que respecta a la infancia las más importantes son las que regulan la protección jurí­dica del menor, el sistema educativo y la responsabilidad penal de los menores.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

1.8.1. Hezkuntza-sistema 1.8.1. El sistema educativo

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Hezkuntzari buruzko 2006ko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak arautzen du gaur egun Espainiako hezkuntza-sistema, lehenago beste lege batzuk zeuden arren (1.5. dokumentua). La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, es la que regula actualmente el sistema educativo en nuestro paí­s, aunque anteriormente hayan existido otras leyes (Doc. 1.5).

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Aurretiazko titulua hezkuntzaren printzipioei eta helburuei buruzkoa da; hezkuntza-sistemak elementu nagusi horien inguruan egon behar du antolatuta. En el Tí­tulo Preliminar trata de los principios y los fines de la educación, que constituyen los elementos centrales en torno a los cuales debe organizarse el conjunto del sistema educativo.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

III. titulua irakasleen zereginari buruzkoa da; IV. titulua, irakaskuntza-zentroei, haien tipologiari eta haien araubide juridikoari buruzkoa; V. titulua, zentroen parte-hartzeari, autonomiari eta gobernuari buruzkoa; VI. titulua, hezkuntza-sistemaren ebaluazioari buruzkoa; VII. titulua, hezkuntza-sistemaren ikuskapenari buruzkoa; eta VIII. tituluak lege honen helburuak betetzeko ematen diren baliabide ekonomikoak eta hezkuntzako gastu publi El Tí­tulo III se refiere al papel del profesorado; el Tí­tulo IV sobre los centros docentes, su tipología y su régimen jurí­dico; el Tí­tulo V a la participación, autonomía y gobierno de los centros; el Tí­tulo VI a la evaluación del sistema educativo; el Tí­tulo VII a la inspección del sistema educativo y

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Maila hauen araberako hezkuntza-sistema ezarri zuen: Eskolaurreko Hezkuntza, Oinarrizko Hezkuntza Orokorra, Batxilergoa eta Unibertsitateko Hezkuntza, alde batetik, eta Lanbide Heziketa eta Helduen Hezkuntza Iraunkorra, bestetik. Establece el sistema educativo que se desarrollará a través de los niveles de Educación Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato y Educación Universitaria y de la Formación Profesional y de la Educación Permanente de Adultos.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

LOGSE (Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Lege Organikoa), 1990. La LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo) de 1990.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Haur Hezkuntza hezkuntza-sistemaren zati integratu gisa onartu zuen, eta ez laguntza-zerbitzu gisa bakarrik. Pasó a reconocer la educación infantil como una parte integrada del sistema educativo y no únicamente como un servicio asistencial.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

LOGSEn, Haur Hezkuntza hezkuntza-sistemako lehenengo etapa da, eta honela antolatzen da: Haur Hezkuntzako lehenengo zikloa, 4 hilabetetik 3 urterainoko haurrentzat; eta bigarren zikloa, Eskolaurrea, 3 urtetik 6 urterainoko haurrentzat. Con la LOGSE la educación infantil constituye la primera etapa del sistema educativo y se organiza en un primer ciclo de educación infantil para niños y niñas desde los 4 meses a los 3 años y un segundo ciclo, también conocido como educación preescolar, de 3 a 6 años.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz