babesgabetasun

1
babesgabetasun > desprotección (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrek, haur txikiak badituzte, haur horiek babesgabetasun-arriskuan egotea ekartzen du. Esto hace que sus hijos pequeños, si los tienen, corran un riesgo claro de desprotección.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Minusbaliotasun espezifikoak dituzten, arreta espezializatua behar duten eta babesgabetasun-egoeran izaten diren adingabekoei arreta ematen diete. Prestan atención a menores con minusvalías especí­ficas que precisan de una atención especializada y que se encuentran en una situación de desprotección.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babesgabetasun larriko edo arrisku psikiko edo fisiko handiko egoeretan dauden adingabeak hartzen dituzte, larrialdietan eta aldi baterako. Acogen a menores en situación de desprotección grave o de riesgo psí­quico o fí­sico elevado con carácter de urgencia y de forma temporal.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babesgabetasun egoeran izan eta minusbaliotasun espezifikoak dituzten eta arreta espezializatua behar duten adingabeei arreta ematea dute helburu. Están destinados a la atención de menores en situación de desprotección con minusvalías especí­ficas que requieren una atención especializada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

babesgabetasun > desamparo (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
6.1. Esku-hartzea arrisku- edo babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen kasuan 6.1 Intervención en casos de menores en situación de riesgo o desamparo

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Arrisku edo babesgabetasun egoeren aurrean jardutea Actuación ante situaciones de riesgo o desamparo

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zabarkeriak, abandonuak edo babesgabetasunak edo tratu txarrek (fisiko, psikiko edo sexualak) eragin ditzakete asaldu horiek. í‰stas pueden ser causadas por una situación de negligencia, abandono o desamparo, o por una situación de maltrato (fí­sico, psí­quico o sexual).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-harrerarako programek instituzionala ez den bestelako bizikidetzarako aukera bat eskaintzen diete arrisku- edo babesgabetasun-egoeran daudelako beren familiarekin bizi ezin diren haurrei. Los programas de acogida familiar están dirigidos a ofrecer una alternativa de convivencia no institucional a niños que no pueden vivir con su familia al encontrarse en una situación de riesgo o desamparo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jakinarazpenaren ondorioz, Gaztela eta Leongo Juntak amari haurra kentzea eta umezurztegian sartzea erabaki zuen, babesgabetasun-egoerari aurre egiteko. A consecuencia del aviso, la Junta de Castilla y León decidió retirar al niño de la madre e internarle en un orfanato ante la situación de "desamparo".

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Badira kasu traumatikoagoak, batez ere egoera konplexuagoei dagozkienak, besteak beste, adingabeen arrisku- edo babesgabetasun-egoerak. Horrelakoetan, profesionalek indarkeria edo hunkiberatasun handiko egoerei aurre egin behar izaten diete. Existen otros casos más traumáticos, sobre todo referidos a situaciones más complicadas, como son las de riesgo o desamparo de menores, donde el profesional ha de enfrentarse a situaciones de una gran violencia o emotividad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esku-hartzea arrisku- edo babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen kasuan ............ Intervención en casos de menores en situación de riesgo o desamparo ............

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babesgabetasun-egoeran dauden atzerriko adingabeei babesa emateko zentroak dira. Oinarrizko beharrak betetzea bermatzen diete (besteak beste, ostatua ematea eta janaria) eta kautelazko harrera ematen diete. Son centros destinados a dar protección a menores extranjeros en situación de desamparo, garantizándoles la cobertura de sus necesidades básicas, como el alojamiento y la manutención y proporcionándoles una acogida cautelar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babesgabetasun egoeran aitortutako adingabe bat babesteko neurri gisa familia-harrera gauzatu duten pertsonak edo familiak dira. Horrela, adingabearen ardura izateko, beraiekin izateko, elikatzeko, hezteko eta prestakuntza osoa emateko betebeharrak hartzen dituzte familiek. Se trata de una persona o de una familia que realiza una acogida familiar como medida de protección de un menor declarado en desamparo, asumiendo las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea