aholkularitza

1
aholkularitza > asesoramiento (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia-terapiak behar duten familiei aholkularitza, esku-hartzea eta tratamendua ematen die, izan ditzaketen gatazka- edo krisi-egoerak konpontzeko orientabidea eta laguntza emateko xedearekin. La terapia familiar centra su actuación en el asesoramiento, intervención y tratamiento a aquellas familias que lo necesiten, con el objetivo de orientarlas y ayudarlas a solucionar las situaciones de conflicto o crisis que puedan estar atravesando.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera egiteko prest dauden familiak Magrebekoak, bertakoak edo beste jatorri batzuetakoak izan daitezke. Jatorria edozein izanda ere, etorkin adingabeen egoerari dagokionez sentsibilizatuta egon behar dute. Hala eta guztiz ere, beti izango dute Gurutze Gorriko taldearen laguntza eskuragarri: aholkularitza, laguntzak, informazioa, trebakuntza, Las familias dispuestas a hacer un acogimiento pueden ser de origen magrebí­, autóctonas o de otros orí­genes, pero, en todo caso, han de estar sensibilizadas por la situación de los menores inmigrantes, aunque siempre contaran con el apoyo del equipo de Cruz Roja en forma de asesoramiento, ayudas, información, formación, permisos, documentación, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bila ezazue etxeko indarkeriari buruzko hainbat informazio- eta aholkularitza-triptiko. Buscar diferentes trí­pticos de información y asesoramiento sobre violencia doméstica.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Informazio-, orientazio- eta aholkularitza-proiektua. Proyecto de información, orientación y asesoramiento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Une horretan, arreta eskaintzen duen profesionalak laguntza emozionala eta aholkularitza egokia eman behar du; gainera, sentimendu hori arindu behar du. Es aquí­ donde el profesional que la atiende debe mostrar un apoyo emocional y un buen asesoramiento, paliando así­ este sentimiento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Informazioa eta aholkularitza jasotzeak ez du esan nahi mina edo larritasuna desagertuko direnik, baina intentsitatea arintzen eta etorkizunari modu positiboagoan aurre egiten laguntzen du. Contar con información y asesoramiento no quiere decir que el dolor o la angustia desaparecerán, aunque sí­ ayuda a reducir su intensidad y a afrontar el futuro de una forma más positiva.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hori lortzeko, hainbat prozedura eta esku hartzeko estrategia aplikatzen dira. Adibidez: autolaguntzarako eta elkarri laguntzeko taldeak, laguntza-taldeak, teknika kognitiboetan eta jokabidezko tekniketan trebatzea, esaterako, arazoen ebazpenean; horiez gain, estresaren maneiua, eta trebakuntza- eta aholkularitza-programak eta abar ere erabiltzen dira. Para conseguirlo se aplican diversos procedimientos y estrategias de intervención como son los grupos de autoayuda y ayuda mutua, grupos de apoyo, entrenamiento en técnicas cognitivo-conductuales como la solución de problemas, manejo de estrés, programas de formación y asesoramiento, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gizarte-zerbitzuen lana oso garrantzitsua da egoera horri aurre egiteko; horretarako, hauez baliatzen dira: informazioa, aholkularitza, larrialdi sozialeko egoerari arreta, laguntza-programak, eta arreta soziala eta gizarteratzea. Los servicios sociales tienen un papel importante en la respuesta a esta situación, a través de la información, el asesoramiento, la atención a la situación de urgencia social, los programas de soporte y la atención e inserción social.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Emakumeek eta seme-alabek jaso ditzaketen zerbitzuei eta laguntzei buruzko aholkularitza eta informazioa. Asesoramiento e información de los distintos servicios y prestaciones de que pueden disfrutar la mujer y sus hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Prozesu horretan, dagokion administrazio publikoak jarraipena, aholkularitza eta laguntza eskaintzen ditu. En este proceso hay un seguimiento, asesoramiento y ayuda por parte de la administración pública competente.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

2
aholkularitza > asesoría (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez baldin badugu betetzen aurretik zehaztutakoa, arriskua dugu kabinetearen izen ona kinka larrian ipintzeko, aholkulariaren sinesgarritasuna galtzeko. Eta aholkularitza-lanak porrot egingo du. Si no cumplimos lo anteriormente citado corremos el riesgo poner en peligro la reputación gabinete, la pérdida de la credibilidad del asesor y estaremos destinamos al fracaso del trabajo de asesoría

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikatzeko trebetasunetan aholkularitza eskaintzeko, honako hauek dira kolaboratzaile ohikoak: logopedak, foniatrak, imagologoak, lidergo-espezialistak, komunikologoak, jantzi eta osagarrietako aholkulariak hitzik gabeko komunikazioko adituak, ile-apaintzaileak edo estilistak, makillatzaileak eta abar. Los colaboradores habituales en la asesoría en habilidades comunicativas son logopedas foniatras imagólogos, especialistas en liderazgo comunicólogos, asesores en vestuario y complementos, especialistas en comunicación no verbal, peluqueros o estilistas, maquilladores etc.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikatzeko aholkularitza-prozesu baten kalitatea definitzen duten parametroak zenbatetsi daitezkeen elementuak dira –eta, ondorioz ebaluatzeko modukoak–. Los parámetros que definen la calidad de un proceso de asesoría en comunicación son aquellos elementos que pueden ser cuantificados, y por tanto evaluados.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Euskarri fisikoa: non egiten den aholkularitza tokiaren kokapena eta modua, dekorazioa eta komunikazioa errazten duten ekipo informatikoak. El soporte físico: lugar dónde se realiza la asesoría ubicación y forma del local, decorado, y los equipos informáticos que facilitan la comunicación

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Telefono bidezko elkarrizketa Aholkularitza-taldeak bezeroei deitzen die, zerbitzua amaitu eta egun batzuetara. Entrevista telefónica: el equipo de asesoría llama a los clientes días después de que el servicio ha finalizado.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

AMIA adibidea komunikazio-aholkularitza batean: Ejemplo de DAFO en una asesoría en comunicación

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak